نویسنده = اسفندیار خسروی زاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان همدان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 177-190

اسفندیار خسروی زاده؛ جمال لطیفی؛ عزت اله شاهمنصوری


2. وضعیت فعالیت جسمانی، کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی کارمندان دانشگاه اراک

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-72

اسفندیار خسروی زاده؛ حسن خلجی؛ نادر شوندی