نویسنده = نفیسه بردیافر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت تفکر استراتژیک مدیران انجمن گردشگری ورزشی کشور بر اساس مدل جین لیدکا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-81

سیدجعفر موسوی؛ نفیسه بردیافر