نقش مدیریت تنوع در فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی

2 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینای

3 استادیار روانشناسی دانشگاه پیام نور

4 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی نقش مدیریت تنوع در فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه­ های سراسر کشور بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و به روش میدانی انجام گرفته است. جامعة آماری این تحقیق برابر 400 نفر شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده­ ها وگروه­ های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه­ های سراسری کشور بوده است. حجم نمونه برابر با 133 بوده که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. در این تحقیق، از پرسشنامة مدیریت تنوع (ویلیامیل استرید، 2007) و پرسشنامة فرسودگی شغلی (مسلش و جکسون، 1981) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها، علاوه بر آمارهای توصیفی، از روش­ های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و t تک نمونه­ ای استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مدیریت تنوع و فرسودگی شغلی (42/0-=r)، بعد قومیت و فرسودگی شغلی (/0-=r)، بعد مذهب و فرسودگی شغلی (46/0-=r)، بعد مرتبة علمی و فرسودگی شغلی (43/0-=r)، بعد سن و فرسودگی شغلی (41/-=r)، رابطة معکوس و معنی­ داری مشاهده شد. بین بعد جنسیت و فرسودگی شغلی رابطة معنی­ داری نبود. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که ابعاد مدیریت تنوع در بعد مذهب، قومیت، مرتبة علمی قادر به پیش­ بینی معنی­دار فرسودگی شغلی هستند (740/34 = (129,3)F). می­توان نتیجه­ گیری کرد با افزایش مدیریت تنوع و ابعاد آن به­ جز بعد جنسیت، فرسودگی شغلی کاهش می­ یابد و به وسیلة ابعاد مدیریت تنوع می­توان 43 درصد از تغییرات فرسودگی شغلی را تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات