نقش رسانه در جذب تماشاگران تیم‌های فوتبال استان خراسان رضوی حاضر در لیگ آزادگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت/دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی/موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

رسانه­ ها به­ عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل جذب تماشاگران محسوب می شوند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر معرفی و ارزیابی عوامل هشتگانة کارکردی رسانه ­ها در قالب یک مدل ساختاری و دستیابی به میزان اهمیت و عملکرد این عوامل بر جذب تماشاگران بود. جامعة آماری این پژوهش را تماشاگران لیگ آزادگان حاضر در ورزشگاه­ های فوتبال استان خراسان رضوی واقع در شهر مشهد تشکیل داد. برای جمع ­آوری داد­ه ­ها، از پرسشنامه استفاده به عمل آمد، و از تعداد 400 پرسشنامة توزیع شده 219 پرسشنامه تکمیل و 117 پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت. به­ منظور برازش مدل مفهومی از روش لیزرل و برای تعیین وضعیت عوامل کارکردی هشتگانة رسانه از روش تحلیل اهمیت-عملکرد استفاده گردید. نتایج نشان داد مدل ساختاری از برازش معنی دار برخوردار است، همچنین، یافته­ های حاصل از تحلیل شبکه اهمیت-عملکرد نشان داد پوشش خبری بازی­ ها توسط تلویزیون و پوشش تلویزیونی بازی­ ها از اهمیت و عملکرد بالایی برخوردارند، درحالی­که مصاحبه ­های تلویزیونی با بازیکنان و مربیان علیرغم اهمیت بالا از عملکرد مناسبی برخوردار نمی باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات