بررسی اثر پیامدهای ناشی از شیوع کووید-19 بر صنعت ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

4 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد بندر گز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر گز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کووید-19 بر صنعت ورزش است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوریِ داده‌‌ها توصیفی-پیمایشی است. در بخش اول (کیفی)، برای انجام مصاحبۀ میدانی، جامعۀ آماری پژوهش شامل اساتید برجستۀ حوزۀ مدیریت ورزشی و همچنین برخی مدیران اجرایی سازمان‌‌های ورزشی (هیئت‌‌های ورزشی، ادارات ورزش و جوانان، فدراسیون‌‌های ورزشی، تولیدکننده‌‌های ورزشی) تشکیل شد که این افراد به‌صورت هدفمند انتخاب شدند (18 مصاحبه با 18 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش دوم (کمی)، بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، پرسش‌نامه تهیه و تدوین شد. این پرسش‌نامه شامل 33 گویه و در قالب دو کد محوری پیامدهای مثبت و منفی، در بین کلیۀ متخصصان ورزشی و فعالان اقتصادی ورزشی در کشور توزیع شد (384 نفر). به‌منظور بررسی توزیع داده‌‌ها (طبیعی و یا غیرطبیعی بودن) از شاخص‌های کشیدگی و چولگی و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه‌‌گیری و مدل ساختاری از نرم‌‌افزارهای SPSS نسخۀ 24، Smart PLS نسخۀ 2.0 و Max QDA نسخۀ Pro استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی و ورزشی از پیامدهای منفی ناشی از شیوع کووید-19 بر صنعت ورزش است. همچنین عوامل مدیریتی، ورزشی و اقتصادی از پیامدهای مثبت آن است. امید است با توجه به هریک از پیامدهای مثبت و منفی شیوع کووید-19 بر صنعت ورزش، مدیران ورزش کشور راهکارهایی متناسب با این عوامل در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • باستین، سمیه؛ وحیدی‌فرد، محبوبه؛ بهادیوند چگینی؛ امیرحسین؛ بیرانوند، حسن. (1399). «کووید-19 و پیامدهای روان‌شناختی آن». رویش روان‌شناسی، 9(7) 35-44.
 • صائب‌نیا، سمیه؛ کریمی، فرشته. (1399). «بررسی تأثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب‌وکار (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط استان اردبیل)». چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 3(24)، 83-93.
 • صفانیا، پرستو؛ صفانیا، امیرمحمد؛ آریادوست، هانیه. (1399). «بررسی ساختارهای تربیتی و فیزیولوژیکی بحران کرونا در صنعت ورزش». روان‌شناسی تربیتی، 16(56)، 91-104.
 • صفانیا، علی‌محمد؛ برهمند، رها. (1399). «ارزیابی اثرات ویروس کرونا در صنعت ورزش». روان‌شناسی تربیتی، 16(56)، 119-131.
 • علی‌اکبر دهکردی، مهناز؛ محتشمی، طیبه؛ تدریس تبریزی، معصومه. (1399). «ساخت، اعتباریابی و روایی‌سازی مقیاس سبک زندگی در زمان همه‌گیری ابتلا به ویروس کووید-19». روان‌شناسی سلامت، 9(1)، 161-177.
 • عیدی، حسین؛ برومند، محمدرضا؛ عسگری، بهمن. (1393). آشنایی با ابعاد جنبش المپیک. چاپ اول، آمل: نشر شمال پایدار.
 • کلاشی، مازیار؛ عیدی، حسین؛ عباسی، همایون؛ رجایی، محمدهادی. (1398). «برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و تحولات اجزای آن (1375-1394)». مطالعات مدیریت ورزشی، 54، 17-32.
 • Andreff, W. (2012). Contemporary Issues in Sports Economics: Participation and Professional Team Sports. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
 • Beiderbeck, D.; Frevel, N.; Von Der Gracht, H. A.; Schmidt, S. L. & Schweitzer, V. M. (2021). “The Impact of COVID-19 on the European Football Ecosystem: A Delphi-based Scenario Analysis”. Technological Forecasting and Social Change, 165(6), 120577.
 • Brett, G.; Toresdahl, M. D.; Irfan, M. & Asif, M. D. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Considerations for the Competitive Athlete. Sport Health, 12(3), 10-15.
 • Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Crawford, J.; Butler-Henderson, K.; Rudolph, J. & Glowatz, M. (2020). “COVID-19: 20 Countries' Higher Education Intra-Period Digital Pedagogy Responses”. Applied Teaching and Learning, 3(1), 25-35.
 • Csato, l. (2020). “Coronavirus and Sports Leagues: How to Obtaina Fair Ranking if the Season Cannot Resume?” In https://www.researchgate.net/publication/341175419.
 • Evans, A. B.; Blackwell, J.; Dolan, P.; Fahlén, J.; Hoekman, R.; Lenneis, V. & Wilcock, L. (2020). “Sport in the Face of the COVID-19 Pandemic: Towards an Agenda for Research in the Sociology of Sport”. European Journal for Sport and Society, 15, 85-95.
 • Frank A.; Fatke B.; Frank W.; Förstl, H. & Hölzle P. (2020). Depression, Dependence and Prices of the COVID-19-Crisis. Brain, Behavior and Immunity, 87, 99.
 • Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (2008). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 3rd ed. New Brunswick, NJ: Aldine Transaction.
 • Hair, J.; Sarstedt, M.; Ringle, C. & Mena, J. (2012). “An Assessment of the Use of Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Marketing Research”. Journal of the Academy of Marketing Science, 40, 414–433.
 • Hammami, A.; Harrabi, B.; Mohr, M. & Krustrup, P. (2020). “Physical Activity and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Specific Recommendations for Home-based Physical Training”. Managing Sport and Leisure, 10, 15-22.
 • Jakobsson, J.; Malm, C.; Furberg, M.; Ekelund, U. & Svensson, M. (2020). “Physical Activity during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Prevention of a Decline in Metabolic and Immunological Functions”. Frontiers in Sports and Active Living, 2, 57-66.
 • Kim, M. (2020). “How Phil Knight Made Nike a Leader in the Sport Industry: Examining the Success Factors”. Sport in Society, 6(2), 1-12.
 • Milano, M. & Chelladurai, P. (2011). “Gross Domestic Sport Product: The Size of the Sport Industry in the United States”. Journal of Sport Management, 25, 24-35.
 • Narici, M.; De Vito, G.; Franchi, M.; Paoli, A.; Moro, T.; Marcolin, G. & Di Girolamo, F. G. (2020). “Impact of Sedentarism due to the COVID-19 Home Confinement on Neuromuscular, Cardiovascular and Metabolic Health: Physiological and Pathophysiological Implications and Recommendations for Physical and Nutritional Countermeasures”. European Journal of Sport Science, 1, 1-22.
 • Nhamo, G.; Dube, K. & Chikodzi, D. (2020). “Impact of COVID-19 on the Global Sporting Industry and Related Tourism”. In Counting the Cost of COVID-19 on the Global Tourism Industry, Cham, 225-249.
 • Parnell, D.; Widdop, P.; Bond, A. & Wilson, R. (2020). “COVID-19, Networks and Sport”. Managing Sport and Leisure, 15, 1-7.
 • Paules, C. I.; Marston, H. D. & Fauci, A. S. (2020). “Coronavirus Infections-more than Just the Common Cold”. JAMA, 23(8), 707-708.
 • Ratten, V. (2020). “Coronavirus Disease (COVID-19) and Sport Entrepreneurship”. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 26, 1379-1388.
 • Schnitzer, M.; Schöttl, S. E.; Kopp, M. & Barth, M. (2020). “COVID-19 Stay-at-home Order in Tyrol, Austria: Sports and Exercise Behaviour in Change?” Public Health, 185, 218-220.
 • Timpka, T. (2020). “Sport in the Tracks and Fields of the Corona Virus: Critical Issues during the Exit from Lockdown”. Journal of Science and Medicine in Sport, 23(7), 634.
 • Wang, Y. & Fang, W. (2019). “Innovation and Development Strategy of China's Sports Industry under the New Economic Ecology”. Paper presented at the 2nd International Conference on Social Science, Public Health and Education, Atlantis.
 • World Health Organization. (2020a). “Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report”. 15. Feb 4. https://www.who.int/docs/default-source/ coronaviruse/situation-reports/20200204- Sitrep 15
 • World Health Organization. (2020b). “Statement on the Second Meeting of the International Health Regulations”. Emergency Committee Regarding the Outbreak of Novel Coronavirus (2019-nCoV). Jan 30.