مدل توسعه ورزش، مبتنی بر تفکر استراتژیک و مدیریت تصویرپردازی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مدل توسعۀ ورزش مبتنی بر تفکر استراتژیک و مدیریت تصویرپردازی مدیران در استان آذربایجان شرقی است. روش تحقیق، بر مبنای هدف، از انواع تحقیقات کاربردی و بر مبنای روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است که به‌صورت میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری این تحقیق شامل مدیران و کارکنان اداره‌کل ورزش و جوانان و رؤسای هیئت‌های ورزشی استان آذربایجان شرقی، استادان و اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های تربیت‌بدنی، مسئولان و کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات مختلف استان آذربایجان شرقی به تعداد 580 نفر است که بر مبنای جدول مورگان (کمی بیشتر) تعداد 300 نفر به‌عنوان نمونه به روش طبقه‌ای انتخاب و تعداد 270 پرسش‌نامۀ معتبر و قابل‌استفاده به دست آمد. برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه استفاده شده است: استراتژی‌های مدیریت تصویرپردازی بولینو و تورنلی (1999)، سنجش تفکر استراتژیک (لیدکا، 1998) و پرسش‌نامۀ محقق‌ساختۀ توسعۀ ورزش با روایی و پایایی مناسب. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش آماری توصیفی شاخص‌های گرایش مرکزی در قالب جداول و نمودار و روش آمار استنباطی معادلات ساختاری به‌وسیلۀ نرم‌افزار Lisrel و SPSS25 با سطح معنی‌داری P < 05 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تفکر استراتژیک و مدیریت تصویرپردازی مدیران تأثیر معنی‌داری بر توسعۀ ورزش آذربایجان شرقی از دیدگاه مدیران و کارکنان ادارۀ ورزش و جوانان دارد. در نهایت الگوی جامع مدل توسعۀ ورزش مبتنی بر تفکر استراتژیک و مدیریت تصویرپردازی مدیران در استان آذربایجان شرقی از برازش مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • اسماعیلی، محمودرضا؛ ساعدی، عبدالله؛ شریعت‌نژاد، علی. (1398). «تحلیل ارتباط شایستگی‌های استراتژیک مدیران با ارزش‌آفرینی منابع انسانی، بر اساس رویکرد IRP». اندیشۀ مدیریت راهبردی، 13(1)، 321-346.
 • اقبال، فرزانه؛ یارمحمدیان، محمدحسین. (1388). «کاربرد مدل تعالی EFQM با رویکرد سیستم اطلاعاتی پروفرما در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان». مدیریت اطلاعات سلامت، 6(1)، 65-74.
 • الماسی، سمانه؛ عیدی، حسین؛ عباسی، همایون؛ زردشتیان، شیرین. (1398). «بررسی تأثیر انعطاف استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)». مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 6(2)، 101-116.
 • خدابخش‌زاده، امین؛ قهرمان تبریزی، کوروش؛ شریفیان، اسماعیل. (1399). «تأثیر مدیریت دانش بر توسعۀ گردشگری ورزشی استان کرمان». مدیریت ورزشی، 12(1)، 241-257.
 • سعادتی، امیدرضا؛ صیادی، سعید؛ آهنگری، شورش. (1392). «بررسی رابطۀ بین انواع سبک‌های رهبری با میزان تفکر استراتژیک در مدیران سازمان‌های دولتی شهر کرمان». مدیریت بهره‌وری، 7(26)، 69-92.
 • شجاعی باغینی، گلناز. (1396). «بررسی وضعیت مدیریت تصویرپردازی در بین کارمندان و مدیران (مورد مطالعه: دانشگاه صنعتی شاهرود)». کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین حسابداری و مدیریت در هزارۀ سوم، کرج.
 • صابری، امین. (1397). طراحی الگوی توسعۀ ورزش در مناطق آزاد ایران. رسالۀ دکتری تربیت‌بدنی گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران.
 • صلواتی، عادل؛ کریمی، محمدشریف؛ کمانگر، فرزاد. (1391). «بررسی رابطۀ بین تفکر استراتژیک و موفقیت استقرار مدل EFQM در شرکت‌های مستقر در حوزۀ انرژی». مهندسی مدیریت نوین، 1(2)، 99-120.
 • غفوری، زهرا. (1391). «مدیریت تصویرپردازی Impression Management نگرشی نوین در رفتار سازمانی». همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان.
 • غلامی، الهه. (1398). وضعیت تفکر استراتژیک در بین کارکنان ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شاهرود و شهرستان سمنان. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
 • قنبری فیروزآبادی، علیرضا؛ امانی، امین؛ ریحانی، محمد؛ سردرودیان، مهتا. (1399). «طراحی الگوی راهبردی توسعۀ ورزش دانش‌آموزی». پژوهش در ورزش تربیتی، 8(20)، 179-204.
 • مصلحی‌فرد، بهناز. (1395). بررسی ارتباط بین مدیریت تصویرپردازی و تفکر استراتژیک با مدیریت تعالی بر اساس مدل efqm. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • ملکی، ناصر؛ صالحی، مسلم. (1397). «بررسی رابطۀ تفکر استراتژیک و توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر». سومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب‌وکار.
 • مهدوی، علیرضا. (1398). «تأثیر تاکتیک‌های مدیریت تصویرپردازی بر عملکرد کارکنان سازمان ورزشی». سومین کنگرۀ ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت، دانشگاه گیلان.
 • موسوی، سید جعفر؛ بردیافر، نفیسه. (1394). «بررسی وضعیت تفکر استراتژیک مدیران انجمن گردشگری ورزشی کشور بر اساس مدل جین لیدکا». پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 5(9)، 73-81.
 • میرزایی کالار، اکبر. (1397). طراحی چارچوب مفهومی توسعۀ ورزش دانش‌آموزی. رسالۀ دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران.
 • دامغانیان، حسین؛ ابراهیمی، سید عباس؛ نیکویی، مرضیه. (1397). «تاکتیک‌های مدیریت تصویرپردازی دبیران (مطالعۀ موردی: دبیران مدارس متوسطۀ دوم شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر، سرخه)». مدیریت فرهنگ سازمانی، 16(3)، 591-615.

 

 • Goffman, E. (1959). Presentation of Self in Everyday Life. Garden City, Anchor Books.
 • Bolino, M. C.; Varela, J. A.; Bande, B. & Turnley, W. H. (2006), “The Impact of Impression-Management Tactics on Supervisor Ratings of Organizational Citizenship Behaviour”. Journal of Organizational Behavior, 27(3), 281-297.
 • Jain, A. K. (2012). “Moderating Effect of Impression Management On the Relationship of Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behavior”. Journal of Behavioral and Applied Management, 13(2), 86-107.
 • Lietka, J. M. (1998). “Strategic Thinking: Can it be taught?” Long Range Planning, 31(1), 120-129.
 • Liu, D. Y.; Tsai, W. C.; Fang, C. Y. & Liu, P. L. (2019). “Determinants of Managerial Performance on Taiwan Sports Lottery in System Dynamics Modeling of Strategic Management Approach”. Journal of Applied Finance and Banking, 9(5), 187-210.
 • O'Brien, D.; Parent, M. M.; Ferkins, L. & Gowthorp, L. (2019). Strategic Management in Sport. Routledge.
 • O'Reilly, N.; Abeza, G.; Fodor, A.; MacIntosh, E.; Nadeau, J.; MacAdam, L. & Lawrence, H. J. (2020). “Impact Studies in Sport: the Development of an Assessment Process Model”. Sport, Business and Managemen, 10(4), 381-402.
 • Peck, J. & Levashina, J. (2017). “Impression Management and Interview and Job Performance Ratings: A Meta-Analysis of Research Design with Tactics in Mind”. Frontiers in Psychology, 8.
 • Pierro, J. & Kleiman, R. (2020). “The Benefits of Advanced Imaging Management Systems”. Applied Clinical Trials, 29(1-2), 14-16.
 • Russell, D. W. (1996). “UCLA Loneliness Scale (version 3): Reliability. Validity, and Factor Structure”. Pers. Assess, 66(1), 20–40.
 • Schulenkorf, N. & Siefken, K. (2019). “Managing Sport for Development and Healthy Lifestyles: The Sport for Health Model”. Sport Management Review, 22(1), 96-107.
 • Stamm, L. (1999). “Strategic Thinking on Strategic Planning”. Long Range Planning, 31(3), 481-487.