شناسایی مولفه‌های توسعه هویت قومی ایرانیان با تاکید بر امر ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، مؤسسۀ آموزش‌عالی زند، شیراز، ایران.

5 استادیار گروه تربیت‌بدنی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های توسعۀ هویت قومی ایرانیان با تأکید بر امر ورزش است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعۀ آماری شامل اساتید برجستۀ حوزۀ مدیریت ‌‌ورزشی متخصص در حوزۀ جامعه‌شناسی ورزشی است. برحسب انتخاب در دسترس، تعداد 48 نفر در این بخش شناسایی شده که پس از توزیع و جمع‌‌آوری پرسش‌نامه‌‌ها، در نهایت تعداد 41 پرسش‌نامۀ تکمیل‌شده جمع‌آوری شده است. روش نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس است. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته در دو بخش مشخصات توصیفی و سؤالات تخصصی است. پرسش‌نامۀ نهایی با روش لیکرت و با ارزش‌گذاری پنج‌گزینه‌‌ای تهیه شده است. روایی صوری و محتوایی آن توسط 12 نفر از متخصصان بررسی و پایایی پرسش‌نامه نیز با روش آلفای کرونباخ تأیید شده است. علاوه بر این، پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و دوم بررسی شده و به تأیید رسیده است. در قسمت تحلیل داده‌‌ها، از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، با استفاده از نرم‌افزار PLS، برای بررسی همه‌جانبۀ مدل مفهومی پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد موجبات علّی بر پدیدۀ اصلی مؤثر است (629/0)؛ پدیدۀ اصلی بر راهبردها مؤثر است (399/0)؛ شرایط زمینه‌ای بر راهبردها تأثیر می‌گذارد (452/0)؛ شرایط مداخله‌گر بر راهبردها اثرگذار است (234/0) و راهبردها تأثیر مثبت و معناداری بر پیامدها دارد (691/0). لذا در مسیر دستیابی به پیامدهای اجتماعی و غرور ملی و هویت قومی، می‌‌بایست راهبردهایی در مسیر شکل‌‌گیری منشور هویت قومی ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • احمدپور، ایران؛ خبیری، محمد؛ رجبی، حسین. (1396). «مدل‌سازی نقش ورزش در فرآیند شکل‌گیری هویت ملی». مطالعات ملی، 24(72)، 41-58.
 • اصغری، وحید. (1394). بررسی رابطۀ بین هویت‌یابی قومی با هواداری از تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز؛ مطالعۀ موردی: شهر تبریز. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه یزد.
 • باقری، مجتبی؛ قدیمی، بهرام. (1396). «بررسی اثرات فرهنگی-اجتماعی توسعۀ ورزش در ایران با تأکید بر ورزش فوتبال». مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، 9(2)، 103-118.
 • دو فرانس، ژاک. (1385). جامعه‌شناسی ورزشی. ترجمۀ عبدالحسین نیک‌گهر، تهران، انتشارات توتیا.
 • شهابی، ساناز. (1398). عوامل اجتماعی مؤثر بر قوم‌گرایی در مصرف بین شهروندان تبریزی. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تبریز.
 • کریمی جواد؛ عباسی، همایون؛ عیدی، حسین. (1401)، «تبیین نقش ورزش در توسعۀ اجتماعی ایران با رویکرد آمیخته». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، ۱۰(۳۶)، 97-۱۱۲.
 • کریمی جواد؛ عباسی، همایون؛ عیدی، حسین. (1398). «تبیین جامعه‌شناختی پیامدهای اجتماعی مشارکت در ورزش بر اساس نظریۀ داده‌بنیاد». پژوهش در ورزش تربیتی، 7(16), 285-306.
 • مصرآبادی، جواد؛ یارمحمدزاده، پیمان؛ فیضی، ایوب. (1394). «تعیین ابعاد هویت ملی-قومیتی و مقایسۀ ابعاد هویت قومی، ملی و جهانی دانشجویان قومیت‌های مختلف». مطالعات میان‌فرهنگی، 10(25)، 27-48.

 

 • Bisin, A.; Patacchini, E.; Verdier, T. & Zenou, Y. (2011). “Ethnic Identity and Labour Market Outcomes of Immigrants in Europe”. Economic Policy, 26(65), 57-92.
 • Bonifacio, L.; Gushue, G. V. & Mejia-Smith, B. X. (2018). “Microaggressions and Ethnic Identity in the Career Development of Latina College Students”. The Counseling Psychologist, 46(4), 505-529.
 • Bradley, J. M. (2006). “Sport and the Contestation of Ethnic Identity: Football and Irishness in Scotland”. Journal of Ethnic and Migration Studies, 32(7), 1189-1208.
 • Gummadam, P.; Pittman, L. D. & Ioffe, M. (2016). “School Belonging, Ethnic Identity, and Psychological Adjustment among Ethnic Minority College Students”. The Journal of Experimental Education, 84(2), 289-306.
 • Ha, J. P.; Choi, W. Y. & Ha, J. (2018). “Examining Culture-specific Sport Consumption in a Host Country: The Roles of Ethnic Identity and Acculturation”. Journal of Physical Education and Sport, 18, 1175-1186.
 • Hapeta, J.; Palmer, F.; Kuroda, Y. & Hermansson, G. (2019). “A Kaupapa Māori, Culturally Progressive, Narrative Review of Literature on Sport, Ethnicity and Inclusion”. Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online, 14(2), 209-229.‏
 • Godfrey, M; Coleman, T. & Eys, M. (2021). “Ethnic Diversity and Cohesion in Interdependent Youth Sport Contexts”. Psychology of Sport and Exercise, 53, 101881.
 • Kobayashi, K. & Cho, Y. (2019). “Asian Sport Celebrity: The Nexus of Race, Ethnicity, and Regionality”. International Journal of the History of Sport, 36(7-8), 1-15.
 • Lee, J. W. & Bairner, A. (2009). “The Difficult Dialogue: Communism, Nationalism, and Political Propaganda in North Korean Sport”. Journal of Sport & Social, 4(33), 390-410.
 • Miller, A. (2012). “Understanding the ‘Event Experience’ of Active Sports Tourists: Long Distance Endurance Triathletes. In International Sports Events: IMPACTS, Experiences and Identities. Edited by Shipway, R. & Fyall, A. 99–112.
 • Nadeau, J.; Pegoraro, A.; Jones, D. F.; O’Reilly, N. & Carvalho, P. (2011). “Racial-ethnic Team-market Congruency in Professional Sport”. Journal of Sport Management, 25(2), 169-180.
 • Neblett Jr., E. W.; Rivas‐Drake, D. & Umaña‐Taylor, A. J. (2012). “The Promise of Racial and Ethnic Protective Factors in Promoting Ethnic Minority Youth Development”. Child Development Perspectives, 6(3), 295-303.
 • Pons, F.; Laroche, M.; Nyeck, S. & Perreault, S. (2001). “Role of Sporting Events as Ethnoculture's Emblems: Impact of Acculturation and Ethnic Identity on Consumers' Orientation toward Sporting Events”. Sport Marketing Quarterly, 10(4), 231-241.
 • Seiberth, K.; Thiel, A. & Spaaij, R. (2019). “Ethnic Identity and the Choice to Play for a National Team: A Study of Junior Elite Football Players with a Migrant Background”. Journal of Ethnic and Migration Studies, 45(5), 787-803.
 • Shin, N. R.; Welty Peachey, J. & Park, D. J. (2018). “Exploring Ethnic Identity Perceptions of Hyun-Jin Ryu’s Korean American Fans”. International Review for the Sociology of Sport, 54(7).
 • Yoon, E. (2011). “Measuring Ethnic Identity in the Ethnic Identity Scale and the Multigroup Ethnic Identity Measure-Revised”. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 17(2), 144-155.
 • Tajfel, H. & Turner, J. C. (2004). “The Social Identity Theory of Intergroup Behavior”. In Political Psychology. Edited by Lost, J. T. & Sidanius, J. Psychology Press. 276-293.
 • Umaña-Taylor, A. J. & Rivas-Drake, D. (2021). “Ethnic-racial Identity and Adolescents’ Positive Development in the Context of Ethnic-racial Marginalization: UNPACKING Risk and Resilience”. Human Development, 65, 293-310.
 • Umaña-Taylor, A. J.; Lee, R. M.; Rivas-Drake, D.; Syed, M.; Seaton, E.; Quintana, S. M.; Cross, W. E.; Schwartz, S. J. & Yip, T. (2014). “Ethnic and Racial Identity During Adolescence and Into Young Adulthood: AN Integrated Conceptualization”. Child Development, 85(1), 21-39.