بررسی اثر ظرفیت جذب بالقوه ، ظرفیت جذب تحقق یافته و تسهیم دانش بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر ظرفیت جذب و تسهیم دانش بر رفتار نوآورانۀ کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400 نفر) هستند که از طریق نمونه‌گیری تصادفی-طبقه‌ای متناسب، 230 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. منظور از طبقات، کارشناسان (رسمی و قراردادی) و مدیران (مدیران بخش‌ها، معاونان، و رؤسای گروه‌ها) است. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه‌ها، از نظر استادان و خبرگان حوزۀ مدیریت بهره‌گیری شده است. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسش‌نامۀ استاندارد ظرفیت جذب (زهرا و جورج، 2002؛ جانسِن و همکاران، 2005)، تسهیم دانش (دی‌وِریس و همکاران، 2006) و رفتار نوآورانه (اسکات و بروس، 1994) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به‌وسیلۀ نرم‌افزار AMOS-24 بهره‌گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین ظرفیت جذب و تسهیم دانش با رفتار نوآورانه رابطۀ مستقیم (مثبت و معناداری) وجود دارد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در سازمان‌های ورزشی هراندازه جذب دانش و بهره‌برداری از آن و تسهیم دانش بهبود یابد، باعث ارتقای رفتار نوآورانۀ کارکنان می‌شود. مدیران باید با فراهم کردن زمینه‌های جذب دانش خارجی و اشتراک‌گذاری دانش در میان کارکنان، باعث بروز رفتارهای نوآورانۀ کارکنان و بهبود عملکرد سازمان‌های ورزشی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود؛ بساق‌زاده، نرجس. (1390). «بررسی رابطه میان تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوری در شرکت‌های پارک علم و فناوری استان گیلان». نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران.
 • سیدعامری، میرحسن؛ عباسی، همایون؛ جمشیدی، عزت‌الله. (1398). «بررسی اثر ظرفیت جذب و خلاقیت بر رفتار نوآورانۀ کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران». مدیریت ورزشی، 11(3)، 521-546.
 • عباسی، همایون؛ جمشیدی، عزت‌الله؛ مرادی، محمد. (۱۳۹۶). «ارتباط بین ظرفیت جذب و رفتار نوآورانۀ کارشناسان اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه». دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در تربیت‌بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی، دانشگاه تهران.
 • مرادی، محمود؛ ولی‌پور، محمدعلی؛ یاکیده، کیخسرو؛ صفردوست، عاطفه؛ عبداللهیان، فرزانه. (1392). «بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانۀ سازمان‌ها». چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 12(14)، 79-102.

 

 • Bircham, H. & Corner, J. (2005). “An Empirical Study of the Impact of Question Structure on Recipient Attitude During Knowledge Sharing”. The Electronic Journal of Knowledge Management, 9(2).
 • Cabrera, E. & Cabrera, A. (2005). “Fostering Knowledge Sharing through People Management Practices”. International Journal of Human Resource Management, 16(5), 720–735.
 • Chang, H. T.; Chou, Y. J.; Liou, J. W. & Tu, Y. T. (2016). “The Effects of Perfectionism on Innovative Behavior and Job Burnout: Team Workplace Friendship as a Moderator”. Personality and Individual Differences, 96, 260-265.
 • Cohen, W. M. & Levinthal, D. A. (1990). “Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation”. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152.
 • Cranefield, J. & Pak, Y. (2007). “The Role of the Translator / Interpreter in Knowledge Transfer Environments”. Knowledge and Process Management, 14(2), 95-103.
 • De Vries, R.; Hooff, B. & De Ridder, J. (2006) “Explaining Knowledge Sharing: The Role of Team Communication Styles, Job Satisfaction, and Performance Beliefs”. Communication Research, 33, 115-135.
 • Fosfuri, A. & Tribo, J. A. (2008). “Exploring the Antecedents of Potential Absorptive Capacity and its Impact on Innovation Performance”. Omega, 36(2), 173-187.
 • Foss, N.; Husted, K. & Michailova, S. (2010). “Governing Knowledge Sharing in Organizations: Levels of Analysis, Governance Mechanisms, and Research Directions”. Journal of Management Studies, 47(3), 455-482.
 • Gross, R. (2017). “Exploring the Moderating Impact of Absorptive Capacity on Strategic Thinking, Innovative Behavior, and Entrepreneurial Orientation at the Organizational Level of Analysis”. Journal of Management Policy and Practice, 18(3), 60-73.
 • Hofstede, G. (1997). Cultures and Organizations: Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. New York, McGraw-Hill.
 • Huang, Q.; Davison, R. & Gu, J. (2008). “Impact of Personal and Cultural Factors on Knowledge Sharing in China”. Asia Pacific Journal Management, 25(3), 451-471.
 • Jansen, Justin J. P.; Van Den Bosch, F. A. J. & Volberda, H. W. (2005). “Managing Potential and Realized Absorptive Capacity: How Do Organizational Antecedents Matter?” Academy of Management Journal, 48(6).
 • Kostopoulos, K.; Papalexandris, A.; Papachroni, M. & Ioannou, G. (2011). “Absorptive Capacity, Innovation, and Financial Performance”. Journal of Business Research, 64(12), 1335-1343.
 • Liao, Sh-H; Fei, Wu-Ch. & Chen, Ch-Ch. (2007). “Knowledge Sharing, Absorptive Capacity, and Innovation Capability: An Empirical Study of Taiwan’s Knowledge-intensive Industries.” Journal of Information Science, 33(3), 340-359.
 • Liu, M. & Liu, N. (2008). “Sources of Knowledge Acquisition and Patterns of Knowledge-sharing Behaviors: An Empirical Study of Taiwanese High-tech Firms”. International Journal of Information Management, 28(5), 423-432.
 • Mesmer-Magnus, J. & Dechurch, L. (2009). “Information Sharing and Team Performance: A Meta-analysis”. Journal of Applied Psychology, 94(2), 535-546.
 • Minbaeva, D. B.; Makela, K. & Rabbiosi, L. (2010). “Explaining Intra Organizational Knowledge Transfer at the Individual Level”. Knowledge Creation Diffusion Utilization SMG Working, 1, 1-36.
 • Mu, J.; Peng, G. & Love, E. (2008). “Interfirm Networks, Social Capital, and Knowledge Flow”. Journal of Knowledge Management, 12(4), 86-100.
 • Oldham, G. R. & Cummings, A. (1996). “Employee Creativity: Personal and Contextual Factors at Work”. Academy of Management Journal, 39(3), 607-634.
 • Peters D.; Mahapatra, P. & Steinhardt, L. (2010). “Job Satisfaction and Motivation of Health Workers in Public and Private Sectors: Cross-sectional Analysis from Two Indian States”. Human Resources for Health, 8(27), 1-11.
 • Radaelli, G; Lettieri, E; Mura, M. & Spiller, N. (2014). “Knowledge Sharing and Innovative Work Behaviour in Healthcare: A Micro-Level Investigation of Direct and Indirect Effects”. Creativity and Innovation Management, 23(4), 400-414.
 • Ren, F. & Zhang, J. (2015). “Job Stressors, Organizational Innovation Climate, and Employees’ Innovative Behavior”. Creativity Research Journal, 27, 16-23.
 • Scott, S. G. & Bruce, R. A. (1994). “Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace”. Academy of Management Journal, 37(3), 580-607.
 • Von Krogh, G. V. (2003). “Knowledge Sharing and the Communal Resource”. In Easterby-Smith & Lyles (Eds.), The Blackwell Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management.
 • Wang, J.; Yang, J. & Xue, Y. (2017). “Subjective Well-being, Knowledge Sharing and Individual Innovation Behavior: The Moderating Role of Absorptive Capacity”. Leadership & Organization Development Journal, 38(8), 1110-1127.
 • Wook Seo, Y.; Wook Chae, S. & Chang Lee, K. (2015). “The Impact of Absorptive Capacity, Exploration, and Exploitation on Individual Creativity: Moderating Effect of Subjective Well-being”. Computers in Human Behavior, 42, 68-82.
 • Zahra, Shaker A. & George, G. (2002). “Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension.” Academy of Management Review, 27(2), 185-203.
 • Zhang, P. & Ng, F. (2012). “Analysis of Knowledge Sharing Behaviour in Construction Teams in Hong Kong”. Construction Management and Economics, 30(7), 1-18.