تاثیر 8 هفته حرکات اصلاحی بر لوردوزکمری دانش آموزان دختر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه اصفهان

4 کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی اثر 8 هفته برنامة حرکات اصلاحی منظم بر لوردوز کمری دانش­آموزان دختر بود. از میان 270 دانش­ آموز با قوس کمری افزایش یافته، تعداد 30 دانش­ آموز به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری کنترل و تجربی قرار گرفتند. ابزارهای اصلی مورد استفاده شامل خط­ کش منعطف، صفحة شطرنجی، تخته انعطاف و کرنومتر دیجیتالی بود. برنامة تمرینات اصلاحی شامل حرکات کششی و قدرتی بود که به مدت 8 هفته اعمال گردید. تحلیل داده­ ها با استفاده از آزمون­ های t مستقل و وابسته انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان قوس کمری در گروه تجربی به طور معناداری کاهش یافته است. همچنین قدرت و استقامت عضلات شکم و میزان انعطاف پذیری پشت به طور معناداری افزایش نشان داد، اما تغییرات در دامنة حرکتی جانبی تنه و انعطاف­ پذیری عضلات شکم معنادار نبود. از سوی دیگر، در پس آزمون بین میزان قوس کمری و استقامت عضلات شکمی گروه تجربی و کنترل  تفاوت معناداری مشاهده گردید (05/0p<). نتایج تحقیق نشان می­ دهد که این برنامه تمرینات اصلاحی می­ تواند به عنوان یکی از روش­ های معتبر و مناسب برای بهبود لوردوز کمری مورد استفاده قرار گیرد و از بروز ناراحتی­ های جسمانی متعدد مانند کمردرد جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها