اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه جهرم

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از این پژوهش، اولویت­بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو به همراه تعیین مهم‌ترین عوامل بود. جامعة آماری این پژوهش شامل رؤسا و نواب رئیس فدراسیون‌های منتخب و صاحب­نظران حاضر در بازی‌های آسیایی تشکیل دادند. بر همین اساس، حجم نمونه با جامعه برابر و جمعاً 40 نفر را شامل گردید. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه‌ای برگرفته شده از مطالعات ادبیات پژوهش و تحقیقات مشابه گذشته تنظیم گردید. روایی محتوایی آن توسط متخصصین این حیطه مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز از طریق مطالعه مقدماتی با 25 نفر و آزمون آلفای کرونباخ (α =0/94 )، به دست آمد. نتایج نشان داد، در بین تمام عوامل، منابع مادی با بار عاملی (97/0)، بیشترین اهمیت و پس از آن عوامل فن آوری، تسهیلاتی، مالی، انسانی و منابع مدیریتی با بار عاملی (84/0)، کم‌ترین اهمیت را نشان داد. در نهایت مدیران و تصمیم­گیرندگان رویدادهای ورزشی می‌توانند با شناخت عوامل موفقیت، سرمایه گذاری و تمرکز مناسبی بر این عوامل داشته باشند.

کلیدواژه‌ها