ارائه مدل مدیریت هواداران باشگاه های بسکتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، آمل، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت‌اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدل مدیریت هواداران باشگاه‌های بسکتبال ایران بود. رویکرد تحقیق آمیخته (کیفی- کمی) به روش اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نخبگان آگاه به ادبیات پژوهش بود. در بخش کمی نیز شامل مدیران فدراسیون بسکتبال، متخصصین مدیریت ورزشی، مربیان و بازیکنان لیگ برتر، هواداران باشگاه‌های ورزشی بسکتبال ایران بود. در بخش کیفی با 14 نفر از افراد جامعه کیفی، تا دست‌یابی به اشباع نظری مصاحبه نیمه ‌ساختار‌یافته انجام شد. در بخش کمی نیز با توجه به اینکه بین 5 تا 10 نمونه برای هر سؤال مورد نیاز است تعداد 428 نفر به‌عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی در نظر گرفته شد. ابزار اندازه‌گیری پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه‌ای 63 سؤالی برگرفته از مصاحبه بود. برای روانسنجی سازه­های تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. به منظور اطمینان از روایی سازه و تأیید عامل­ های شناسایی شده در مرحله قبل (تحلیل عامل اکتشافی)، عامل­ها با استفاده از آزمون تحلیل عامل تأییدی به روش مربعات جزئی استفاده شد. همچنین برای بررسی مدل مفهومی تحقیق از تحلیل مسیر با استفاده مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. شاخص برازش مدل 42/0 GOF=گزارش شد و نتایج نشان داد که 9 عامل امکانات رفاهی، کانون هواداران، ایمنی و امنیت، فرهنگی و اجتماعی، فناوری اطلاعات، طراحی و جذابیت فضای ورزشگاه، بازاریابی، روابط عمومی، ارزیابی بر مدیریت هواداران باشگاه‌های بسکتبال ایران تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


- آرازشی، نوید (1395). طراحی الگوی جامع کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی، رساله دکتری رشته مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 16.
- ایزدی، بهزاد؛ احسانی، محمد؛ کوزه­چیان،‌ هاشم؛ تجاری، فرشاد (1394). «بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ارتباط با هواداران بر دوره ماندگاری آنها در لیگ برتر فوتبال ایران»، مدیریت ورزشی، 2(25)، 291-277.
- درویشی، ابوالفضل؛ ناصری­پور، مینا؛ دوستی، مرتضی (1396). «شناسایی راهکارهای حفظ و افزایش هواداران فوتبال باشگاه فرهنگی- ورزشی پرسپولیس»، مدیریت ورزشی، 9 (4)، 679- 695.
- منظمی، امیرحسین؛ نظریان مادوانی، عباس؛ نقیپور گیوی، بهنام (1398). «طراحی مدل معادلات ساختاری هویت منطقه‌ای و هویت ملی در هواداران تیم‌های ملی والیبال ایران»، مدیریت ورزشی، پاییز، دوره 11، شماره 3، ۵۹۷-۶۰۹
- الهی، علیرضا؛ فتحی، فرهاد (1398). «انگیزه‌های حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و رابطه آن با سابقه، میزان و حضور مجدد»، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، زمستان 1398، شماره 4، پیاپی 20، 64-51.
-  Athanasopoulou, Pinelopi; Skourtis, George; Zefeiropoulou, Simokos; George, AssiourasIoannis (2012). “Investigating the Importance of Sports Facilities &Staff for Football Fans”. African Journal of Hospitality, 2(1), 107-116.
-  Baena, V. (2018). “The importance of CSR practices carried out by sport teams and its influence on brand love: The Real Madrid Foundation”. Social Responsibility Journal, 14 (1), 61–79.
-  Buhler, A., Nufer, G.  (2010). “Relationship Marketing in Sport”. First Edition, published by Elsevier, 2 (6), 63-87.
-  Cralg, A. Martin. (2013). “Investigating National Football League (NFl) Fan Loyalty”. Journal of Marketing and Competivenes, 7(1), 180-189.
-  Do Kim, Y., Magnusen, M. J., Kim, Y., & Kim, M. (2020). “Developing a sport fan equity index”. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship. 21(2), 247-266
-  Faraji, R., Hemmatinezhad, M., & Taylor, T. (2018). “Critical factors affecting stadiums security”. Journal of applied security research, 13(4), 473-488.
-  Fornell, C; Larcker, D. (1981). “Structural equation models with unobservable variables and measurement error”. Journal of Marketing Research, 18(2), 39-41.
-  Funk, D. C. (2008). “Consumer behaviour in sport and events: Marketing action”. (1ed.): Elsevier (Oxford). 35.
-  George, D., & Mallery, P. (2003). Reliability analysis. SPSS for windows, step by step: A simple guide and reference, 14th edn. Boston: Allyn & Bacon, 222-232.
-  Johnson, L. M., Chou, W. H. W., Mastromartino, B., & Zhang, J. J. (2020). Sport fan consumption: Contemporary research and emerging trends. In Handbook. 156.
-  Kim, Y. K., Trail, G., & Ko, Y. J. (2011). “The influence of relationship quality on sport consumption behaviors: An empirical examination of the relationship quality framework”. Journal of Sport Management, 25(6), 576-592.
-  Palmatier, R. W., C.B. Jarvis., J. R. Bechkoff and F.R. Kardes. (2009). “The Role of Customer Gratitude in Relationship Marketing”. Journal of Marketing, 73(5): 11-18.
-  Shajie, K., Talebpour, M., Azimzadeh, S. M., Keshtidar, M., & Jabbari Nooghabi, H. (2019). “Spectators on the Run: Factors Affecting Football Attendance in Iranian Football Matches”. Annals of Applied Sport Science, 8(1), 1-13.
-  Silveira, M. P., Cardoso, M. V., & Quevedo-Silva, F. (2019). “Factors influencing attendance at stadiums and arenas”. Marketing Intelligence & Planning. 6(12), 16-171.
-  Soyguden, A., Schneider, R. C., Barut, Y., & Imamoglu, O. (2019). “Factors Affecting Stadium Attendance of Professional Football Club Supporters”. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(1), 1-14.
-  Stevens, P. J. (2009). “Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences”, Fifth Edition. 191, 254-261.
-  Valenti, M., Scelles, N., & Morrow, S. (2020). “The determinants of stadium attendance in elite women’s football: Evidence from the UEFA Women's Champions League”, Sport Management Review, 23(3), 509-520.
-  Yao, H. P., Liu, Y. Z., & Han, C. S. (2012). “Analysis of the Influencing Factors of Multimedia Technical Equipments on the 13th CUBA Basketball Match in Southwest Division”. Procedia Engineering, 29, 4292-4296.
-  Yim, B. H., & Byon, K. K. (2020). “Validation of the Sport Fan Model of Goal-Directed Behavior: Comparison to Theory of Reasoned Action, Theory of Planned Behavior, and Model of Goal-Directed Behavior”. Journal of Global Sport Management, 1-21.