تبیین اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هوشمندسازی فدراسیون‌های ورزشی ایران با ملاحظه میانجی مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی در سازمان‌ها و رویدادهای ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر هوشمندسازی فدراسیون ­های ورزشی ایران با ملاحظه نقش میانجی مدیریت دانش بود. روش پژوهش، همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را همه رؤسا و کارشناسان فدراسیون ­های ورزشی ایران در سال 1398 تشکیل دادند (750 =N)، که از طریق نمونه­ گیری تصادفی ساده، 256 نفر، به ­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع ­آوری داده ­ها، پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات و ارتباطات هرناندز و همکاران (2011)، پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (2003) بود و برای سنجش مؤلفه ­های مختلف هوشمندی سازمانی نیز از پرسشنامه‌های هوش استراتژیک مکوبی (2007)، هوش هیجانی وانگ و لو (2002)، هوش محیطی آقاحسینی (1389)، هوش رقابتی، هوش سازمانی و هوش ساختاری راچ و سانتی (2010) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از مدل­ یابی معادلات ساختاری رویکرد واریانس محور با استفاده از نرم­ افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ­ها نشان داد، بیشترین میزان اثر مربوط به رابطه بین مدیریت دانش و سازمان هوشمند بود. فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز تأثیر نسبتاً بالایی بر مدیریت دانش داشت، فناوری اطلاعات و ارتباطات با شدت متوسطی بر سازمان هوشمند مؤثر بود. همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق میانجی مدیریت دانش، تأثیر مثبت و معناداری بر سازمان هوشمند داشت. پیشنهاد می ­شود رؤسای فدراسیون­ های ورزشی، به ­منظور ایجاد زیرساخت مناسب فناوری ­های اطلاعاتی و ارتباطی در فدراسیون ­ها برای پیاده ­سازی موفقیت ­آمیز بر مدیریت دانش سرمایه­ گذاری بیشتری کنند. در جهت هوشمندی فدراسیون­ ها، نظام مدیریت دانش به‌عنوان فرآیند یادگیری پویا، در حل مسأله، برنامه­ ریزی استراتژیک و تصمیم ­گیری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


- آقاحسینی، تقی (1389). مدرسه­ی هوشمند: کاربرد نظریه هوش­های چندگانه در مدیریت مدارس، تهران، نشر نوشته.
- بیک­زاد جعفر؛ علائی محمد باقر؛ اسکندری کریم (1389). «بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با عملکرد آنان در سازمان­های دولتی استان آذربایجان شرقی»، نشریه پژوهش­های مدیریت، 3 (8)، 143-163.
- حیدربیگی شهلا؛ امیدی رسول؛ حیدربیگی افشین (1398). «بررسی تأثیر هوش هیجانی بر امید به زندگی»، نشریه رویش روان­شناسی، 8 (2)، 35، 193-202.
- رمضانیان محمدرحیم؛ ملائی مینا؛ آبسالان شکوفه (1392). «بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان‌ها»، نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، 5 (20)، 185-204.
- زارعی عظیم؛ مقدم علی­رضا؛ شهریاری مهری (1395). «بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی»، فصل­نامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5 (4)، 1-32.
- سبحانی یزدان؛ هنری حبیب؛ شهلایی جواد؛ احمدی علیرضا (1392). «رابطه‌ی فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون­های ورزشی»، نشریه مدیریت ورزشی، 17، 73-55.
- سرلک محمدعلی (1390). سازمان­های عصر دانش، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
- شوهانی، محمدحسین؛ محمدی، سردار؛ نوربخش، پریوش (1395). «نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان»، مطالعات مدیریت ورزشی، 39، 72-51.
- طبرسا، غلامعلی؛ رضائیان، علی؛ نظری‌پور، امیرهوشنگ (1391). «طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی بر هوشمندی سازمانی در سازمان­های دانش بنیان»، نشریه تحقیقات بازاریابی نوین، 2 (1)، 47-72.
- عباسی، محمد؛ بهنود، قاسم (1395). «الزامات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت دانش در سازمان­های امنیتی»، فصلنامه علمی پژوهشی امنیت پژوهی، 15 (53)، 86-41.
- فروغی، زهرا؛ خانی، ناصر؛ سلطانی، ایرج (1395). «بررسی رابطه هوش استراتژیک مدیران عملیاتی با اثربخشی تیم­های خودگردان شرکت فولاد مبارکه»، نشریه مدیریت توسعه و تحول ویژه­نامه، 163-178.
- گلرد، پروانه؛ کنعانی، علی (1396). «تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی راهبردی با نقش میانجی هوش سازمانی»، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 5 (2)، 84-65.
- یحیی­زاده، آسیه؛ علیزاده، نادی (1396). «رابطه بین هوش سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل»، نشریه مدیریت فرهنگی، 11 (38)، 93-109.
-  Adamczewski p. (2018). “Knowledge management of intelligent organizations in turbulent environment”, 28th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Paris, 412-430.
-  Adamczewski. P. (2016). “ICT solutions in intelligent organizations as challenges in a knowledge economy”, Management Journal, 20(2), 198-209.
-  Badnjevic, J., Padukova, L. (2006). ICT Awareness in Small Enterprises in the Indian Tourism Branch, Master Thesis in Informatics, IT University of Gutenberg, Sweden.
-  Destler, K. N. (2016). “Creating a Performance Culture Incentives, Climate, and Organizational Change”, the American Review of Public Administration, 46(2), 201-225.
-  Filos. E., Banahan. E. (2006). “Towards the smart organization: An emerging organizational paradigm and the contribution of the European RTD programs”, Journal of Intelligent Manufacturing, 12, 101-119.
-  Hernandez, B. Montaner, T. Sese, F.J. Pilar Urquizu, P. (2011). “The role of social motivations in e-learning: How do they affect usage and success of ICT interactive tools?”, Computers in Human Behavior, 27, 2224-2232
-  Inga S-Butiene (2009). “Towards the Intelligent University: an Empirical Study”, Socialiniai tyrimai /Social Research, 3 (17), 110-119.
-  Keshavarz H. Esmaili Givi MR. Shekari MR. (2018). “Knowledge management infrastructures and organizational intelligence in Iranian research centers”, Data Technologies and Applications, 52(1), 2-15.
-  Lobaziewicz M. (2017). “The Role of ICT Solutions in the Intelligent Enterprise Performance”, Conference Paper in Lecture Notes in Business Information Processing, 1-20.
-  Markus J. Thannhuber, Bruntsch, A., Mitchell M. Tseng (2017). “Knowledge management: managing organizational intelligence and knowledge in autopoietic process management systems – ten years into industrial application”, The 50th CIRP Conference on Manufacturing Systems, 384-389.
-  Matheson D. & Matheson J E (2001). “Smart Organization perform better”, Research Technology Management, 44 (4), 49-55.
-  Mergez, I. (2006). “Integration of ICT in smart organization”, Idea Group Publishing (an imprint of Idea Group Inc), 1-39.
-  Mooghali, A.R. & azizi. A.R. (2008). “Relation Between Organizational Intelligence Organizational knowledge Management Development”, World Applied Science Journal, 4(1), 1-8.
-  Panir Md. Xiaolin X. Zijun M. (2018). “Integration of ICT with knowledge management to Foster digital; innovation: The case of Bangladesh Public Sector”, International Journal of Managing Public Sector Information and Communication Technologies (IJMPICT), 9(4), 1-16.
-  Seleim, A., Khalil, O. (2007). “Knowledge Management and organizational Performance in the Egyptian software Firms”, International Journal of Knowledge Management, 3(4), 37-66.
-  Soto-Acosta, P. Cegarra-Navarro, JG. (2016), "New ICTs for Knowledge Management in Organizations", Journal of Knowledge Management, 20 (3).
-  Stifter, V. (2016).” The path of building emotionally intelligent organization”, Marketing and Innovation Management, 4, 218-225.
-  Tianjiao Qiu (2008). “Scanning for competitive intelligence: A managerial perspective”, European Journal of Marketing, 42(7/8), 814-835.
-  Tong, C., Tak, I, W., & Wong, A. (2013). “The impact of knowledge sharing on the relationship between organizational culture and job satisfaction: The perception of information communication and technology (ICT) practitioners in Hong Kong”, International Journal of Human Resource Studies, 3(1), 9-37.
-  Valdez-Juarez L. Garcia-Perez D. Maldonado-Guzman G. (2018). “ICT and KM, Drivers of Innovation and Portability in SMEs”, Journal of Information & Knowledge Management, 17(1), 1-34.