تدوین چارچوب راهکارهای کنترل و جبران ضررهای مالی در صنعت ورزش (مطالعه موردی: شیوع ویروس کرونا در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، ایران

4 استادیار گروه تربیت‌بدنی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تدوین چارچوب راهکارهای کنترل و جبران ضررهای مالی در صنعت ورزش (مطالعه‌ی موردی: شیوع ویروس کرونا در ایران) بود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دو مرحله­ ای از نوع ابزارسازی بود. در بخش کیفی با بهره­ گیری از روش­ نمونه ­گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری (18 نفر از خبرگان حوزه‌ی مدیریت ورزشی) برای شناسایی چارچوب راهکارهای کنترل و جبران ضررهای مالی در صنعت ورزش انتخاب شده­ اند .ابزار مورد استفاده برای شناسایی چارچوب راهکارهای کنترل و جبران ضررهای مالی در صنعت ورزش، مصاحبه‌ی نیمه ساختارمند (با گروه ­های کانونی) و مطالعه اسناد بوده است. برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده شد. در بخش کمی روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه کلیه‌ی متخصصین ورزشی و فعالین اقتصادی ورزشی در کشور می ­باشد. با توجه به حجم نمونه‌ی کوکران در شرایط نامشخص 384 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در بخش کمی، مقیاس محقق­ ساخته بر اساس روش دلفی بخش کیفی بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از آمار توصیفی و مدل معادلات­ ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق حاضر در نرم‌افزارهای SPSS، AMOS و Maxqda انجام شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد سه بُعد ساختاری، بُعد زمینه­ ای و بُعد اجتماعی و حمایتی به‌عنوان چارچوب راهکارهای کنترل و جبران ضررهای مالی در صنعت ورزش پدید آمد. در بخش کمی مقدار تی مربوطه هر عامل تأثیر معناداری را دارند و تمامی چارچوب راهکارهای کنترل و جبران ضررهای مالی در صنعت ورزش مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


- احسانی، محمد؛ عظیم‌زاده، سیدمرتضی؛ کردنائیج، اسدالله (1394). «بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی»، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 1، 82- 69.
- افجهء، سید علی‌اکبر؛ سجادی ناینی، سیدعلی (1390). «بررسی و اولویت‌بندی انواع حمایت‌های دولتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط»، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 13، 111-85.
- رضایی، شمس‌الدین و صالحی‌پور، مژگان (1397). «تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه صنعت ورزش ایران با رویکرد داده بنیاد»، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش. 6(1): 89-107.
- سادات عقیلی، فریبا؛ طیبی، سید کمال؛ زمانی، زهرا؛ ابراهیمی، نسرین (1391). اثر کارآفرینی و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اشتغال: چند کشور منتخب در حال توسعه، توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد دوم، 145-164.
- عزیزی، محمد؛ شفیع‌زاده، احسان و اکبرزاده، نجمه (1392). «شناسایی شایستگی­های کارآفرینانه‌ی مورد نیاز مدیران دانشگاهی»، توسعه کارآفرینی، 6 (2): 27-53.
- غلامی، علی؛ زارع، علیرضا؛ قلاوند، اکبر؛ شیرالی، رضوان (1396). «بررسی عوامل شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و متوسط در صنعن ورزش ایران»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 2، 57- 66.
- قربانی، محمدحسین و وحدانی، محسن (1395). «طراحی الگوی شایستگی­های کارآفرینی در صنعت ورزشی ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، 39: 205-228.
- کلاشی، مازیار؛ عیدی، حسین؛ عباسی، همایون؛ رجایی، محمدهادی (1398). برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و تحولات اجزای آن، مطالعات مدیریت ورزشی، 11 (54)، 32-17.
- مندعلی‌زاده، زینب؛ احسانی، محمد و هنری، حبیب (1395). «طراحی مدل کارآفرینی پایدار در ورزش با استفاده از نظریه برخواسته از داده‌ها»، مدیریت ورزشی، 8 (5): 709-725.
- منوریان، عباس؛ مانیان، امیر؛ موحدی، مسعود؛ اکبری، محسن (1393). «برسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه تجارت الکترونیکی (مطالعه موردی بنگاه‌های کوچک و متوسط تهران)»، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 1، 160-145.
- ناصح، مهتاب؛ قهرمان تبریزی، کورش؛ شریفیان، اسماعیل (1393). «مقایسه دیدگاه کارشناسان تعاون و صاحب نظران مدیریت ورزشی در خصوص توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب تعاونی»، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 3، 473- 459.
- نظری قنبری، میثم؛ صابونچی، رضا (1393). «تحلیل نقش آموزش و سرمایه انسانی در رقابت‌پذیری اقتصادی ورزش استان‌های غرب کشور»، نشریه مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، شماره 2، 97- 91.
- هنری، حبیب و مندعلی‌زاده، زینب (1394). «چارچوب تبیین و تدوین بیانیه ماموریت کارآفرنی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب نظران ورزشی»، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2 (2): 49-60.
-  Asgarian, F; Faraji Dana, A; Godarzi, M; Jafary, A (2005). “Study of Economic Status of Iran's Sports Industry in 1998 and 2001”, Move, 24(24), 25-43.
-  Bai, X., Zhao, X., & Shin, H. (2020). “The Reflective Research on the Impact of the Public Health CRISIS on Chinese Sport Industry by the COVID-19 Pandemic”. International journal of crisis & safety, 5, 28-37.
-  Boheim, R., Stiglbaure, A.and Winter-Ebmer R., (2009),"On the Persistence of Job Creation in Old and New Firms". Economics Letters 105, 17-19.
-  Carson, D. (2005). Towards a Research Agenda. Academy of Marketing Marketing/Entrepreneurship Interface SIG January, 7(5).
-  Gencturk, E.F., Kotabe, M. (2001), “The effect of export assistance program usage on export performance: a contingency explanation”, Journal of International Marketing, 9 (2): 51-72.
-  Guerrero, M., Urbano, D., &Salamzadeh, A. (2014). Evolving entrepreneurial universities: Experiences and challenges in the Middle Eastern context. Handbook of research in entrepreneurship education: Entrepreneurial University handbook, 4, 163-187.
-  Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.
-  Holt, M. (2007). “The ownership and control of elite club competition in european football”. Soccer and society, Vol. 8 (1), 50-67.
-  Huang, J., Roberts, H., & Tan, E. K. (2018). The Impact of Media Sentiment on Firm Risk, Corporate Investment and Financial Policies.
-  Isenberg, D. (2011). “The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: principles for cultivating entrepreneurship”. Presentation at the Institute of International and European Affairs, May 12, 2011, Dublin Ireland. Available on line at http://entrepreneurial-revolution.com/ (last accessed: 2012). 1-32.
-  Kauffman Foundation Research Series (2010). Firm Formation and Economic Growth, Tim Kane, Ewing Marion Kauffman Foundation, the Importance of Startups in Job Creation and Job Destruction.
-  Lincoln, Y. S., & E. G. Guba, (1985). Naturalistic inquiry, Thousand Oaks, CA: Sage. P: 124.
-  Meier, M., Tan, K. H., Lim, M. K., & Chung, L. (2018). “Unlocking innovation in the sport industry through additive manufacturing”. Business Process Management Journal.‏
-  Mülayim, Z. G. (2003). Cooperative, Yetkin Yayınları. Ankara, pp: 125-128.
-  Ratten, V. (2011). “Sport-based entrepreneurship: towards a new theoryof entrepreneurship and sport management”, IntEntrepManag J, 7, 57–69.
-  Simpson, M., Taylor, N., & Padmore, J. (2011). Marketing in SME: an Introduction. Entrepreneurship Marketing, Principle and Practice of SME Marketing, Routledge, 1-10.
-  Svetlicic, M., & et al. (2007), “Internationalization of Small and Medium – size Enterprises from selected central European economies”, Eastern European Economics, Vol.45, No.4, 36-65.
-  Yeh-Yun Lin, & Zhang, J., (2005), “Changing Structures of SME Networks”: Lessons from the Publishing Industry in Taiwan, long range planning, No. 38, 145-162.