تدوین راهبردها و برنامه‌های عملیاتی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22084/smms.2019.19898.2442

چکیده

چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین راهبردها و برنامه‌های عملیاتی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی برای گردآوری و تجزیه و تحلیل دادها استفاده شد. حجم نمونه آماری برابر با جامعه آماری و به صورت کل شمار بود و تعداد آن 82 نفر بود. روایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ (83/0=α) تأیید شد. در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
راهبردهای تدوین شده شامل بهره‌گیری از ارتباطات بین‌المللی جهت کسب میزبانی رویدادها و برگزاری دوره‌های آموزشی مربیگری و داوری، بهره‌مندی از رویکرد استعدادیابی جهت بسترسازی تیم‌های ملی در رشته‌ها و رده‌های مختلف با توجه به وفور علاقمندان، محتواسازی و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای به منظور دانش‌افزایی جامعه هدف و ترویج و توسعه ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی، بهره‌گیری از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منظور خودکفایی فدراسیون، احداث، تجهیز، نوسازی و نگهداری پیست‌ها و اماکن ورزشی و توسعه فعالیت‌ها، شناسایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی، حقوقی و برنامه‌ای جهت انسجام و نظم‌بخشی ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی، توسعه محیط فرهنگی و اخلاقی ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی – ایرانی، ایجاد هم‌افزایی ملی دستگاه‌ها و نهادهای همگرا به منظور اشاعه و ترویج ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی بود.

کلیدواژه‌ها