تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بهره‎وری و حضور مجدد مشتریان باشگاه‎های ورزشی استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی. دانشکده علوم انسانی.واحد همدان. دانشگاه آزاد اسلامی. همدان . ایران

2 دانشجو دکترا - دانشگاه آزاد اسلامی - ایران - همدان

10.22084/smms.2019.19119.2394

چکیده

چکیده
مدیریت ارتباط با مشتری در باشگاه‎های ورزشی قابلیت باشگاه‎ها را در انطباق با شرایط پیچیده محیطی بالا می‎برد و می‎تواند باعث افزایش بهره‎وری در باشگاه‎ها شود. هدف کلی این تحقیق، بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بهره‎وری و حضور مجدد مشتریان باشگاه‎های ورزشی استان کرمانشاه بود. تحقیق حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه‌ صاحبان و مدیران باشگاه‎های خصوصی استان کرمانشاه به تعداد 820 نفر بود و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 261 نفر بدست آمد که از طریق روش نمونه‎گیری خوشه‎ای تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری(علوی شاد، 1387)، پرسشنامه بهره‎وری سازمانی (اسدی، 1380) و پرسشنامه تمایل حضور مجدد مشتریان (لیم،2006) استفاده شد که پس از اطمینان از روایی، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 79/0 و 74/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کولموگراف اسمیرنوف و مدلسازی معادلات ساختاری) استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت ارتباط با مشتری بر بهره‎وری و حضور مجدد مشتریان باشگاه‎های ورزشی استان کرمانشاه تاثیر معنی‎داری دارد (85/0= β)و( 43/0= β). بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که حضور مجدد مشتریان در باشگاه‎هاى ورزشى نه تنها به اعتبار باشگاه ها می‎افزاید، بلکه موجب سودهى و بهره وری بیشتر باشگاه ها نیز مى‎باشد.
واژگان کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری، بهره‎وری، تمایل حضور مجدد مشتریان، باشگاه‎های ورزشی

کلیدواژه‌ها