ارزشگذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمایل افراد به پرداخت هزینه (تقاضا برای ورزش)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

10.22084/smms.2019.18516.2345

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزش‌گذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمایل افراد به پرداخت هزینه (تقاضا برای ورزش) بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی، که بخشی از آن طریق توزیع الکترونیکی و مصاحبه به صورت آنلاین و بخشی دیگر از طریق توزیع، به صورت چاپی و مصاحبه رودرو از افرادی که درآمد مستقل داشتند، جمع‌آوری شده است؛ در نهایت تعداد 369 پرسشنامه مبنای تجریه و تحلیل آماری قرارا گرفته است. در این پژوهش، با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و مدل رگرسیونی لوجیت، تمایل به پرداخت افراد جهت مشارکت در ورزش و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس روش حداکثر راستنمایی ضرایب پارامترهای این مدل برآورد شده‌اند. جهت تجزیه و تحلیل آماری متغیرها، محاسبات ریاضی و تخمین پارامترهای الگوی لوجیت، از نرم افزارهای MAPLE و SHAZAM استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد متغیرهای تعداد افراد خانواده، تأهل، سن و قیمت پیشنهادی دارای اثرات معنادار بر روی احتمال تمایل به پرداخت برای مشارکت در ورزش و فعالیت‌بدنی بوده است اما متغیر تحصیلات، درآمد ماهیانه خانواده، جنسیت و میزان اهمیت ورزش معنادار نبوده است. میانگین تمایل به پرداخت برای هر فرد 5/66899 تومان در ماه و همچنین ارزش سالانه مشارکت در ورزش 802794 تومان برای هر فرد برآورد گردیده است. در نهایت به برنامه‌ریزان توسعه ورزش پیشنهاد می‌شود جهت افزایش مشارکت در ورزش از ابزارهای مختلف من

کلیدواژه‌ها