مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی با نقش میانجی شهرت باشگاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

2 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

3 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 دانشگاه کاشان

10.22084/smms.2019.18447.2339

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی با نقش میانجی شهرت باشگاه انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی شهر گنبدکاووس (6320 مشتری) بود که بر حسب فرمول کوکران، 363 مشتری به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. جهت گرد‌آوری داده‌های پژوهش، از پرسش‌‌نامه‌های مسئولیت اجتماعی لچوگا (2012)، شهرت فلدمن (2014) و وفاداری مشتریان لی (2017) استفاده شد. روایی پرسش‌نامه‌ها توسط 8 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تأیید گردید و ضریب پایایی پرسش‌نامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0، 84/0 و 87/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق، مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار پی‌ال‌اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی اثری مثبت و معنی‌دار بر شهرت باشگاه دارد (83/0=β، 53/44=t). همچنین اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان مثبت و معنی‌دار بود (33/0=β، 06/4=t). دیگر یافته تحقیق نشان داد که شهرت باشگاه اثری مثبت و معنی‌دار بر وفاداری مشتریان دارد (54/0=β، 92/7=t). در نهایت اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شهرت باشگاه تأیید گردید (07/0=β، 21/2=t). با توجه به نتایج پژوهش می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که انجام مسئولیت‌های اجتماعی توسط باشگاه‌های بدن‌سازی می‌تواند نقش مهمی در شهرت باشگاه و افزایش وفاداری مشتریان آن‌ها ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها