پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی (SMMS) - همکاران دفتر نشریه