تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات سراسری پرشمارگان و پرمخاطب آنلاین کشور با تأکید بر پوشش مؤلفه‌ها و رشته‌های ورزشی بانوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تحلیلی بخش ورزشی مطبوعات سراسری پرشمارگان و پرمخاطب آنلاین کشور با تأکید بر پوشش مؤلفه‌های اصلی ورزش کشور و رشته‌های مختلف ورزشی بانوان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف ، کاربردی می‌باشد که داده‌ها به روش اسنادی و کتابخانه‌ای جمع­ آوری شده است. جامعة آماری پژوهش آرشیو 10 روزنامة سراسری کشور در سال 1391 بود که برای نمونه‌گیری از روش تصادفی منظم استفاده شد. در مجموع 72 شماره از هر روزنامه انتخاب شد. نتایج به­ دست آمده نشان می‌دهد تنها در 9/2 درصد از اخبار، جنسیت موضوع خبر مربوط به بانوان بوده و 86 درصد از اخبار جنسیت موضوع خبر به­ صورت مستقیم مربوط به آقایان بوده است. دربین مؤلفه‌های ورزشی با رویکرد بانوان ، به­ ترتیب قهرمانی، حرفه‌ای، همگانی و تربیتی مورد توجه مطبوعات بوده است. رشته‌های ورزشی فوتبال و فوتسال نیز در اولویت پوشش نسبت به رشته‌های دیگر قرار داشتند. با توجه به وضعیت ضعیف حاضر ورزش بانوان در مطبوعات، این رسانه جمعی برای خروج از این وضعیت و ارتقای جایگاه ورزش بانوان ناگزیر به بازنگری در برنامه‌ها و اتخاذ راهکارها و راهبردهایی در جهت پوشش هرچه بیش تر ورزش بانوان در مطبوعات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات