شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های فرهنگی ورزش استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

3 . استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

در دنیای‌ امروز، ورزش پدیده‌ای‌ است‌ که‌ با فرهنگ پیوند دارد. هدف از این پژوهش شناسایی چالش­ ها و فرصت­ های فرهنگی ورزش استان مازندران بود.
 روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی است که ابتدا روش کیفی و سپس روش کمّی بوده است. در مرحلة کیفی، با استفاده از 32 مصاحبه از کارشناسان، مدیران، ورزشکاران، مربیان و داوران مازندرانی در سطح ملی، به شناسایی عوامل مربوط به پژوهش پرداخته شد که 45 متغیر مرتبط به چالش­ ها و 21 متغیر مربوط به فرصت­ های فرهنگی ورزش استان مازندران شناسایی شد. در مرحلة کمی، پرسش­نامه محقق ساخته مخصوص AHP طراحی که روایی آن توسط 3 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن با توجه به نرخ ناسازگاری پرسش­نامه که کمتر از 1/0 باید باشد تایید گردید. برای وزن­ دهی از نظر 90 نفر از کارشناسان، مدیران، ورزشکاران، مربیان و داوران در سطح ملی استفاده شد. روش نمونه­ گیری در مرحلة کیفی و کمی به­ صورت هدفمند و در دسترس بود.
    کم­رنگ شدن معنویت بین ورزشکاران از نظر مربیان با وزن نسبی 249/0، مدیران 289/0 و داوران 295/0، همچنین شادابی و سرخوشی مردم در کسب پیروزی از نظر مدیران با وزن نسبی 243/0، داوران 24/0 و کارشناسان 231/0 به­ ترتیب به­ عنوان مهم­ترین چالش و فرصت فرهنگی ورزش استان مازندران می­ باشد.
    آشناکردن بیش تر ورزشکاران با مبانی دینی و مذهبی، برگزاری جلسات مشترک بین ورزشکاران و روحانیون و ارج نهادن به معنویت از طرف مسؤولان می­تواند تا حدی باعث افزایش معنویت بین ورزشکاران شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات