طراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران

10.22084/smms.2022.25864.3025

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر بود. پژوهش حاضر کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد روش ساخت گرا بود. جامعۀ آماری این پژوهش را مدیران ورزشی و متخصصان وخبرگان کشتی تشکیل ‌دادند. جهت نمونه‌گیری از روش گلوله برفی استفاده شد و نمونه‌گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد، براین مبنا تعداد 19 مصاحبه انجام گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از فرایند کدگذاری استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. پس از تمامی مراحل مدل نهایی به دست آمد. یافته ها نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر در قالب 9 مقوله اصلی شناسایی شد. عوامل کلیدی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر، عامل حمایت مالی با 15 مولفه، عامل حکمرانی و ساختار با 15 مولفه، عامل حمایت از ورزشکاران با 15 مولفه، عامل ورزش همگانی 15 مولفه، عامل اماکن و تجهیزات تمرینی 9 مولفه، عامل استعدادیابی با 15 مولفه، عامل ارتقای مربیگری 15 مولفه، عامل رقابت های ملی و بین المللی با 11 مولفه، عامل پژوهش و نوآوری با 7 مولفه الگوی موفقیت کشتی ایران را تشکیل می دهند. بر اساس الگوی پارادایمی موفقیت ورزش کشتی ایران وضعیت این ورزش بر اساس مولفه ها مطلوب نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات