تحلیل تماتیک شاخص‌های توسعه ورزش‌های آبی در جذب گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: دریاچه مرزی زریبار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه کردستان

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه کردستان

10.22084/smms.2022.24859.2925

چکیده

امروزه از صنعت گردشگری به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه نام می‌برند. همزمان با افزایش اهمیت توسعه گردشگری، توجه به جاذبه‌های مختلف آن از جمله گردشگری ورزشی نیز افزایش پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص‌های توسعه گردشگری ورزشی دریاچه زریبار مریوان انجام گرفت. روش تحقیق کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون انجام گرفت. جامعه آماری شامل کارشناسان اداره ورزش و جوانان، هئیت های ورزشی، کارشناسان محیط زیست، مربیان و ورزشکاران و آژانس‌های گردشگری در سطح شهرستان مریوان بودند. مصاحبه با مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی بود (N=15). ابزار جمع آوری داده‌ها، مصاحبه باز با مشارکت کنندگان بود. برای اطمینان از قابلیت اطمینان و اعتبار یافته‌های تحقیق، محقق سعی کرد از بررسی اعضا استفاده کند. بنابراین، برخی از مقوله‌ها و مفاهیم اصلی به شرکت کنندگان بازگردانده شد و نظرات آنها پرسیده شد. علاوه بر این، فرآیند کدگذاری داده‌ها با مشارکت یک متخصص گردشگری انجام شد. طبق یافته‌های پژوهش ۶ مقوله اصلی (عوامل ساختاری، مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و رقابتی) و ۲۲ زیر مقوله برای توسعه گردشگری ورزشی دریاچه زریبار استخراج شد. این امر نشان می‌دهد که یک عامل به تنهایی نمی‌تواند موجب توسعۀ گردشگری ورزشی یک منطقه شود و باید به همۀ موارد توجه ویژه‌ای شود. در نتیجه همۀ مقولات استخراج شده مانند یک چرخه سیستمی به هم پیوسته‌اند که هر یک از عوامل می‌تواند زمینه ساز عامل دیگر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات