اثربخشی مشاهدۀ تیزر تبلیغاتی بر شاخص ترجیح امواج مغزی نسبت به تمایل برای خرید محصولات ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه علوم ورزشی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22084/smms.2021.23414.2773

چکیده

به دلیل اهمیت بازاریابی و افزایش سریع استفاده از محرک‌های بازاریابی در سال‌های اخیر،در پژوهش به بررسی اثربخشی مشاهدۀ تیزر تبلیغاتی برند ورزشی بر شاخص ترجیح تمایل به خرید محصولات ورزشی پرداخته شد. تعداد 39 نفر از دانشجویان و ورزشکاران حرفه‌ای دختر و پسر دانشگاه تهران که همگی راست‌دست و بدون سابقه بیماری در ناحیه سر و گردن بودند برای آزمایش‌ها انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده‌ها، دستگاه الکتروانسفالوگرافی و پرسشنامه بود. پژوهش شامل شش مرحله اصلی انتخاب نمونه، معاینه توسط پزشک، پرکردن رضایت نامه کتبی آزمودنی، پاسخ به پرسشنامه پیش از آزمون، بررسی باندهای فرکانسی مغز در حین مشاهده ویدئوهای تبلیغاتی برندهای ورزشی، و در نهایت پر کردن پرسشنامه پس از آزمون بود. مشارکت کنندگان در این مطالعه در مجموع 16 ویدیو تبلیغاتی از 4 برند تولید‌کننده محصولات ورزشی نایکی، آدیداس، پوما و ریباک را مشاهده کردند؛ و همزمان فعالیت‌ نواحی مختلف مغز ایشان ثبت گردید. نتایج این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 25 و روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، داده‌های گردآوری شده، تحلیل و ارزیابی شده است. در این پژوهش برای آزمون آماری فرضیات تحقیق از روش رگرسیون بهره‌برداری شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، شاخص ترجیح محاصبه شده بر اساس فعالیت باند آلفا در لوب پیشانی به شکل معناداری ارزش خرید محصولات پوشاک ورزشی را پیش‎بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات