شناسایی عوامل موثر تحریک تقاضا برای ورزش در جامعه ایرانی (حس وزش خواهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان

3 دانشگاه پیام نورتهران

10.22084/smms.2021.22537.2679

چکیده

هر صاحب کسب و کاری می داند که سودآوری در واقع ارائه همان چیزی است که مشتریان آن را می خواهند (وینفری و همکاران ، 2018) در صنعت ورزش نیز برای تحریک کردن میل به ورزش و ایجاد حس ورزش خواهی نیازمند توجه به میل و خواسته های جامعه می باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر تحریک تقاضا برای ورزش در جامعه ایرانی است که در زمره تحقیقات کیفی-کمی می‌باشد و از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نوع راهبرد؛ پژوهشی آمیخته از نوع اکتشافی است و به لحاظ روش اجرای پژوهش، از روش گراندتئوری (نظریه بنیادی ) بهره می برد. جامعه آماری پژوهش 16نفر مدیران و متخصصان وخبرگانی به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام شد و داده ها به صورت هم زمان با استفاده از رویکرد گلیزری که شامل مجموعه ای از کدگذاری های باز، انتخابی و نظری است با کمک نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. پس از تمامی مراحل مدل نهایی به دست آمد. یافته ها نشان داد که توسعه ورزش همگانی، تاکید بر ورزش سلامت محور، ضرورت توجه به ورزش تربیتی، عوامل اقتصادی، فرهنگی مقوله های اصلی مدل نهایی پژوهش حاضر هستند

کلیدواژه‌ها

موضوعات