طراحی الگوی مطلوب مدیریت استعداد در رشته تنیس روی میز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه تهران

10.22084/smms.2021.23000.2723

چکیده

مدیریت استعدادها در ورزش منجر به افزایش احتمال موفقیت در ورزش قهرمانی می‌شود و موقعیتی را فراهم می‌کند که افراد مستعد به بالاترین سطح عملکرد خود دست پیدا کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مطلوب مدیریت استعداد برای ورزشکاران تنیس روی میز بود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران ارشد، اعضای کمیته استعدادیابی، مربیان استعدادیاب و پژوهشگران دانشگاهی تنیس روی میز بود که تعداد آن ها حدودا 100 نفر برآورد شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری کل شماری، 89 پرسشنامه به درستی برگشت داده شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه تعدیل شده منظمی (1394) بود که با الهام از الگوی مدیریت استعداد فلیپس و روپر (2009) طراحی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و آزمون فریدمن در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که گزینش، جذب، بکارگیری، برنامه‌ریزی، توسعه و نگهداشت استعداد به ترتیب مهم‌ترین مولفه‌های مدیریت استعداد در تنیس روی میز بودند. در نهایت، توجه به این الویت‌ها می‌تواند کارآیی و اثربخشی سیستم مدیریت استعداد ورزشکاران در رشته تنیس روی میز را ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات