تأثیر مسئولیت اجتماعی ورزشکار بر هویت طرفداران با نقش میانجی شهرت ورزشکار، درگیری طرفداران و تصویر برند ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

3 دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22084/smms.2021.25004.2943

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی تأثیر مسئولیت اجتماعی ورزشکار بر هویت طرفداران با میانجی‌گری شهرت ورزشکار، درگیری طرفداران و تصویر برند ورزشکار بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی غرب کشور تشکیل می‎دادند که 720 نفر از آنان به‎عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق پرسشنامه بود که پس از تأیید روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید و همچنین پایایی درونی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. برای برسی فرضیات از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد، مسئولیت اجتماعی ورزشکار به‌صورت مستقیم بر شهرت ورزشکار (60/0)، درگیری طرفدار (59/0)، تصویر برند ورزشکار (19/0) و هویت طرفداران (33/0) تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، شهرت ورزشکار بر تصویر برند ورزشکار (725/0)، درگیری طرفدار بر تصویر برند ورزشکار (51/0) و تصویر برند ورزشکار نیز بر هویت طرفدار (58/0) به‌صورت مستقیم تأثیر مثبت و معناداری می‌گذارند. در نهایت، نتایج حاکی از این است که مسئولیت اجتماعی ورزشکار به‌صورت غیر مستقیم بر هویت طرفدار از طریق میانجی‌گری تصویر برند ورزشکار با ضریب 11/0، میانجی‌گری شهرت و تصویر برند ورزشکار با ضریب 08/0، و میانجی‌گری درگیری طرفدار و تصویر برند ورزشکار با ضریب 17/0 نیز اثر مثبت و معنادری می‌گذارد. بنابراین، ورزشکاران، می‎توانند با شرکت در انواع فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی و تمرکز بر مفهوم درگیری طرفداران و شیوه‌های اجرای آن، مدیریت شهرت و تصویر برند خود، به این پیامد مهم و حیاتی یعنی هویت طرفداران دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات