ارائه مدل توسعه استارت آپ های ورزشی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران، ایران

10.22084/smms.2021.23216.2752

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه استارت‌آپ‌های ورزشی در ایران می‌باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود و به‌صورت آمیخته انجام شد. در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی تحلیل محتوا و برای آزمون الگو از روش کمی توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری استفاده گردید. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه استارتاپ‌ها و همچنین اساتید کارآفرینی بودند که این افراد، به‌صورت هدفمند برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (13 مصاحبه با 13 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت) و در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از بخش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (59 گویه و 8 کد محوری) در بین تمامی کارکنان و مدیران استارتاپ‌های ورزشی توزیع گردید (84 نفر). با توجه به مقادیرتی (بیشتر از 58/2)، مشخص گردید که در سطح 99/0، هر یک از مؤلفه‌های ماهیت نوآورانه، شناخت بازار، سازمانی، فناورانه، محیطی، مدیریت تیم، فردی و انسانی، به ترتیب از عوامل مؤثر بر توسعه استارتاپ‌های ورزشی در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات