آسیب شناسی مدیریت داوطلبی رویدادهای ورزش دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

رویدادهای ورزشی بدون حضور داوطلبان امکان­ پذیر نخواهد بود؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، آسیب­ شناسی مدیریت داوطلبی رویدادهای ورزش دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران است. در پژوهش حاضر به منظور آسیب ­شناسی هرچه عمیق­ تر مدیریت داوطلبی رویدادهای ورزش دانشگاهی، از روش ­شناسی کیفی استفاده شده است. با توجه به هدف مطالعه ­ی حاضر که جمع ­آوری، جمع ­بندی، مفهوم ­سازی و دسته ­بندی مفهومی برای پاسخ دادن به سؤال­ اصلی پژوهش بوده است؛ از این­رو روش نمونه ­گیری هدفمند اسنادی و مصاحبه که در چارچوب اهداف پژوهش حاضر قرار داشتند، مورد استفاده قرار گرفتند. در این راستا اقدام به نمونه ­گیری از نوع غیراحتمالی و به روش گلوله برفی اقدام شد؛ به­ طوری که پس از 11 مصاحبه با خبرگان پژوهش در 16 مرحله، پژوهش­گر به اشباع نظری رسید. در پژوهش حاضر به منظور اعتبارسنجی از شیوة کدگذاری دوگانه و از روش تحلیل مضمون شیوة ولکات (2008) برای تحلیل داده­ های پژوهش استفاده شد. پس از کدگذاری و تجزیه و تحلیل متون برآمده از پژوهش، 103 مضمون پایه و 5 مضمون سازمان­ دهنده از 152 مضمون فرعی و 8 مضمون اصلی از کدهای اولیه کشف شده و استنتاج شدند. با توجه یافته ­های پژوهش می­توان اذعان داشت کاهش بسیار دانشجویان داوطلب رویدادهای ورزش دانشگاهی کشور و تسریع این روند در سال­ های اخیر، به ­ویژه در بخش ورزش دانشگاهی که بخش زیادی از فعالیت ­های آن بر عهده‌ی مدیریت تربیت ‌بدنی دانشگاه­ ها است؛ از عوامل و آسیب ­های چندجانبه ­ای نشأت می ­گیرد که کم توجهی یا عدم توجه به هریک از آنها موجب نگرانی ­های زیادی شده است.

کلیدواژه‌ها


- اندام، رضا؛ حمیدی، مهرزاد؛ تسلیمی، زهرا (1391). «مدیریت داوطلبان در ورزش: مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران»، پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، ش 3، 103-93.
- امیری، مجتبی؛ نوروزی سیدحسینی، رسول (1398). درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش، چاپ سوم، دانشگاه تهران، تهران.
- پیله­ور مؤخر، الهام؛ حمیدی، مهرزاد؛ هنری، حبیب؛ خبیری، محمد (1397). «طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی ایران»، مدیریت منابع انسانی در ورزش، ش 1، 15-1.
- حاجی حسنی، مبین (1395). «تحلیل جایگاه ورزش دانشگاهی در روند توسعه آموزش عالی و برخورد با ناهنجاری­های دانشجویی»، همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت، دانشگاه تهران.
- حسامی، شادی؛ اشرف گنجویی، فریده؛ زارعی، علی (1395). «ارائه الگوی تحلیل نیازمندی­های مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی»، مدیریت منابع انسانی در ورزش، ش 2، 164-151.
- حمیدی، مهرزاد؛ تسلیمی، زهرا؛ اندام، رضا (1394). «شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر جذب داوطلبان در ورزش همگانی»، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، ش 10، 55-47.
- رسولی، مهدی؛ هادوی، سیده فریده؛ ساعتچیان، وحید (1394). «تدوین الگوی مدیریت نظام داوطلبی ورزش ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 29، 66-51.
- عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ­زاده، محمد (1390). «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره دوم، 151-198.
- غفوری، فرزاد؛ اندام، رضا؛ منتظری، امیر؛ فیضی، سمیرا (1391). «انگیزش و تعهد داوطلبان ورزشی رویدادی»، پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، ش 3، 116-105.
- فهیمی­نژاد، الهه؛ معین­فرد، محمدرضا؛ شوشی­نسب، پروین؛ فهیمی­نژاد، علی (1395). «ادراک دانشجویان دانشگاه­های سبزوار از تأثیرات داوطلبی در رویدادهای ورزشی و غیرورزشی»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره چهارم، ش 12، 90-79.
- کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ آقا ملازرندی، فریبا (1393). «رابطه امید و تعهد ورزشی با رضایت ورزشی دانشجویان پسر شرکت­کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه­های علوم پزشکی کشور»، پژوهش در ورزش دانشگاهی، ش 6، 126-113.
- کلاته سیفری، معصومه (1392). طراحیوتبیینمدلحفظونگهداریداوطلباندرورزشدانشجویی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
- کلاته سیفری، معصومه؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ احسانی، محمد؛ حسینی، سیدیعقوب (1393). «تأثیر جامعه­پذیری سازمانی بر حفظ داوطلبی در ورزش دانشجویی»، مدیریت ورزشی، ش 2، 282-263.
- گودرزی، مهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ گودرزی، محمود (1392). «طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور»، پژوهش در ورزش دانشگاهی، ش 5، 134-117.
- مرادی برزل‌آباد، فاطمه؛ شوشی­نسب، پروین؛ معین­فرد، محمدرضا (1396). «تأثیر ویژگی­های جمعیت­شناختی داوطلبان ورزشی بر انگیزش آنها»، دومین همایش بین­المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش­های مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه تهران.
- موسوی، شیما؛ اکبری، پریسا؛ نظریان، علی (1396). «بررسی تأثیر تعامل اجتماعی و تبادل بین اعضای گروه­های داوطلب بر مدیریت داوطلبی رویداد ورزشی»، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 46، 156-141. 
- همتی­نژاد، مهرعلی؛ دانش­ثانی، کاظم؛ اندام، رضا (1392). «بررسی ابعاد رضایت­مندی داوطلبان انجمن­های ورزشی دانشگاه­های ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 19، 188-171.
- هومن، حیدرعلی (1391). راهنمای عملی پژوهش کیفی، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، تهران.
-  Hoye, R., Cuskelly, A. C., Kappelides, P., Misener, K. (2020). Sport volunteering, Routledge, 1st Edition, London.
-  Wolcott, H. (2008). Writing up Qualitative Research, Third Edition, sage Publications Ltd, London.
-  Braun, V., Clarke, V. (2006). “Using Thematic Analysis in Psychology”. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101.
-  King, N., Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research, sage Publications Ltd, London.
-  Patton, M. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods, Thousand Oaks, California.
-  Cuskelly, G., Fredline, L., Kim, E., Barry, S. (2020). “Volunteer selection at a major sport event: A strategic Human Resource Management approach”, Sport Management Review, In Press, 1-11.
-  Johnson, J. E., Giannoulakis, C., Felver, N., Judge, L. W., David, P. A., Scott, B. F., (2017). “Motivation, Satisfaction, and Retention of Sport Management Student Volunteers”, Journal of Applied Sport Management, Urbana, 9, 1-27.