تدوین الگوی انتخاب سرمربی و ورزشکاران تیم ملی بسکتبال ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی، مریوان، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، تدوین الگوی انتخاب سرمربی و ورزشکاران تیم ملی بسکتبال ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بود. روش تحقیق کاربردی از نوع توصیفی بود. که از تکنیک 360 درجه استفاده شده است، جامعه و نمونه آماری شامل رؤسا و مدیران فدراسیون و باشگاه­ ها، مربیان تیم­ های باشگاهی، متخصصین رشته بسکتبال، اساتید صاحب سبک در بسکتبال، داوران، بازیکنان، گزارشگران، اصحاب رسانه و لیدرها بودند. روش نمونه ­گیری به‌صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شد. ابزار مورد استفاده مصاحبه و مطالعات کتابخانه­ ای بود، مصاحبه به‌صورت نیمه ساختاریافته صورت گرفت. در تجزیه و تحلیل­ داده ­ها ابتدا از افراد اجازه ضبط مصاحبه گرفته شده سپس مصاحبه‌ها با استفاده از کدها باز شده‌اند. در مرحله بعدی کدهای باز به‌صورت کدهای محوری تعریف شدند که با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی عامل­ ها دسته­ بندی شدند. نتایج نشان داد هفت عامل مدیریتی، ویژگی ­های شخصیتی، سوابق ورزشی و ویژگی­ های فردی، توانایی فنی، علم روانشناسی، دانش و رفتار حرفه ­ای و رهبری برای معیارهای انتخاب مربیان و پنج عامل فنی، جسمانی و فیزیولوژیکی، سابقه، روانشناسی و جامعه ­شناختی برای معیارهای انتخاب ورزشکاران دسته ­بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


- اسدی، حسن؛ ابراهیم­زاده، محمدنقی؛ حمیدی، مهرزاد؛ سعیدآذری، زهرا (1392). «طراحی و تدوین معیارهای انتخاب مربیان تیم­های ملی شطرنج»، پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 3 (5): 44-29.
- پورسعید، مسعود؛ عاشوری، جواد (1393). «تدوین مدلی برای گزینش کارکنان بر مبنای رویکردهای اقلیمی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 6 (3): 25-1.
- حمیدی، مهرزاد؛ معماری، ژاله؛ حمیدی، محسن (1390). «ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور: ارائه مقیاس اندازه­گیری»، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 2: 68-49.
- روحانی، میثم؛ رمضانی­نژاد، رحیم؛ طالب­پور، مهدی؛ بنار، نوشین (1391). «بررسی شاخص­های ارزیابی عملکرد مربیان باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران»، مقاله پذیرفته شده در نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی.
- صاحبکاران، محمد؛ رمضانی­نژاد، رحیم (1394). «شاخص‌های ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه‌ای لیگ برتر والیبال ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، 7 (33): 32-15.
- فتحی، فرهاد؛ الهی، علیرضا؛ صفاری، مرجان (1395). «مدل ساختاری تأثیر نوستالژی بر تمایل به خرید هواداران فوتبال»، دوفصلنامه مدیریت و توسعه در ورزش، 5 (1): 200-185.
- منظنمی، امیرحسین؛ سوخته­زاری، سعید؛ حدادی، فرح؛ رستمی­نژاد، مظهر؛ گودرزی، محمود؛ اشرفی­حافظ، اصغر (1392). «تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور»، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2 (6): 118-109.
- نصیری، خسرو؛ خبیری، محمد؛ سجادی، نصرالله؛ کاظم­نژاد، انوشیروان (1388). «تحلیل و مدلسازی ارزیابی مربیان تیم­های ملی هندبال ایران»، نشریه مدیریت ورزشی حرکت، 1: 140-119.
- نوشادی، بهزاد (1388). موفقیت در مربیگری حرفه­ای، چاپ اول، انتشارات زاتیس، تهران: 32.
-  Aggarwal, R. (2013). “Selection of IT Personnel through Hybrid Multi-attribute AHP-FLP approach”, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), 2(6): 11-17.
-  Bassett, M. L., Ramsey, W. P., & Chan, C. C. A. (2012). “Improving medical personnel selection and appointment processes”, International Journal of Health Care Quality Assurance, 25(5): 442-452.
-  Bozer, G., Joo, B., & Santora, J. C. (2015). “Executive coaching: Does coach-coachee matching based on similarity really matter?” Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 67 (3), 218–233.
-  Davis, L., Appleby, R., Davis, P., Wetherell, M., & Gustafsson, H. (2018). “The role of coach-athlete relationship quality in team sport athletes’ psychophysiological exhaustion: implications for physical and cognitive performance”. Journal of Sports Sciences, 36 (17), 1985-1992.
-  Felton, L., & Jowett, S. (2017). “A self-determination theory perspective on attachment, need satisfaction and wellbeing in a sample of athletes: A longitudinal study”. Journal of Clinical Sport Psychology, 11, 304-323.
-  Friesen, A., Lane, A., Galloway, S., Stanley, D., Nevill, A., & Ruiz, M. C (2018). “Coach–Athlete perceived congruence between actual and desired emotions in karate competition and training”. Journal of Applied Sport Psychology, 1–12.
-  Gustafsson, H., DeFreese, J. D., & Madigan, D. J (2018). “Athlete burnout: Review and recommendations”, Current Opinion in Psychology, 16, 109–113.
-  Lee, J. H., Kim, H. D., Ko, Y. J., & Sagas, M. (2010). “The influence of service quality on satisfaction and intention: A gender segmentation strategy”. Sport Management Review, 14 (1): 54-63.
-  Myers, N. D., & Jin, Y. (2013). Exploratory structural equation modeling and coaching competency. In P. Potrac, W. Gilbert, & J. Dennison (Eds.), Routledge handbook of sports coaching, London: 81- 95.
-  Ozdemir, A. (2018). “A two-phase multi criteria dynamic programming approach for personnel selection process”. Problems and Perspectives in Management, 11(2): 98-108.
-  Peng, Y; & L, Ming. (2011). “Evaluation Index System on Performance Management of Universities High-Level Wushu”. Proceedings of the 7th International Conference on Innovation & management: 814-818.
-  Sadat Khoshouei, M., Oreyzi, H. R., Noori, A. (2013). “The Eight Managerial Competencies: Essential Competencies for Twenty First Century Managers”. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 6(2): 131-152.
-  Yoshida, M., James, J. D. (2010). “Customer Satisfaction with Game and Service Experiences: Antecedents and Consequences”. Journal of Sport Management, 24: 338-361.
-  Yusof, A., & Lee, H. S. (2008). “Spectator Perceptions of Physical Facility”, International Studies, 8: 132-140.