بررسی اثر هویت سازمانی بر وفاداری و تمایل به تکرار خرید مشتریان با مبانجی انگیزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

3 دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

بحث هویت سازمانی یکی از چالش برانگیزترین مباحث سازمانی است که آثار عمیقی را بر زندگی افراد و جوامع مى‌گذارد و رابطه مستقیم با اعمال و رفتار سازمان‌ها دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نقش هویت سازمانی در موفقیت بازاریابی ورزشی انگیزه محور در سطح مدیران و رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بود و داده‌های آن به‌صورت میدانی و پرسشنامه جمع‌آوری شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 285 نفر از مسؤلین ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های آزاد ایران بود. نمونه آماری این تحقیق، تعداد 162 نفر بود که با جدول مورگان حجم آن تعیین گردید. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بود. متغیر مستقل (هویت سازمانی) و متغیرهای وابسته وفاداری و تمایل به تکرار خرید مشتری و انگیزه مشتری متغیر میانجی بود. متغیرها با پرسشنامه استاندارد سنجیده شد. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها آزمون کولموگروف-اسمیرنوف به‌کار رفته و به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق از آزمون همبستگی استفاده می‌شد. و در نهایت برای آزمون مدل مفهومی تحقیق از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISRL انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مؤلفه هویت سازمانی بر انگیزش مشتریان و در نتیجه بر وفاداری و تکرار خرید مشتریان (دانشجویان) تأثیر معناداری دارند. همچنین یافته‌ها نشان داد که انگیزش بر میزان وفاداری و تکرار خرید مشتری به ترتیب تأثیر معناداری دارد (سطح معنی‌داری50/0≥α). نتایج تحقیق بیانگر آن است که هویت سازمانی مدیران و رؤسای ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های آزاد اسلامی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده موفقیت دانشگاه آزاد در محیط رقابتی امروز در جذب دانشجو باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


- احمدی، سید علی‌اکبر؛ عسگری ده‌آبادی، حمیدرضا (1394). «بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری در میان مشتریان (مورد مطالعه: شرکت‌های مسافربری فعال در پایانه‌های شهر تهران)، مجله مدیریت توسعه و تحول، 23، 11-20.
- اﻟﻠﻬﻴﺎری، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ؛ ﺣﻤﻴﺪی، ﻣﻬﺮزاد؛ همتی‌نژاد، مهرعلی؛ اﻟﻠﻬﻴﺎر، فاطمه (1390). «راﺑطه ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ رفتار ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ورزش»، ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، 9، 95-112.
- اﻟﻬﯽ، ﺷﻌﺒﺎن؛ ﺣﯿﺪری، ﺑﻬﻤﻦ (1387). ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی، ﺗﻬﺮان: ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣؤﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ.
- جلالی فراهانی، مجید؛ محمودی، احمد؛ علی‌دوست قهفرخی، علی؛ مردای، آرام (1391). «مقایسه وفاداری مشتریان باشگاه­های ورزشی خصوصی و دولتی شهر تهران»، مدیریت ورزشی، 17، 95 -108.
- حقیقتیان، منصور؛ هاشمیان‌فر، علی؛ مراد، گلمراد (1392). «بررسی تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان»، مجله جامعه شناسی کاربردی، 51، 96-71.
- حمیدی‌زاده، محمدرضا؛ غمخواری، سیده معصومه (1388). «شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان براساس مدل پاسخگویی سریع»، تحقیق نامه بازرگانی، 52، 187-210.
- خیاط‌زاده ماهانی، اکرم (1382). «رضایت مشتری»، نشریه تدبیر، شماره 141.
- رحمانی، پانته­آ (1378). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت­مندی و وفاداری مشتریان خدمات رادیولوژی در محدوده تهران بزرگ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
- رضائیان، علی (1392). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: چاپ شانزدهم، انتشارات سمت.
- ساعتچیان، وحید (1390). «مطالعه اکتشافی عوامل موثر بر وفاداری هواداران فوتبال: مطالعه موردی باشگاه شاهین بوشهر»، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، 119.
- سید جوادین، سیدرضا (1389). «مدلی از ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان خدمات ورزشی»، فصلنامه علمی وپژوهشی المپیک، 52، 41-54.
- صادقیان سورکی، مهدی؛ جمشیدیان، عبدالرسول؛ هویدا، رضا (1389). «هویت و تعهد سازمانی در مراکز تربیت معلم»، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 4، 42-25.
- عالی، صمد (1381). «رضایت مشتری»، تدبیر، 13-20.
- گوهررستمی، حمیدرضا؛ سرکاری، امیر؛ عظیم‌زاده، سیدمرتضی؛ امیری، مجتبی (1389). «بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت‌مندی شرکت کنندگان در ایستگاه­های تندرستی پارک­های شهر تهران»، دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی تهران، 129-124.
- کابلی­زاده، احمد (1384). خصوصی سازی مردمی، کارایی همراه با عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران.
- معصومی، حسین (1387). سنجش ارتباط میان وفاداری مشتریان و عوامل مرتبط با آن در بازار بانکداری خرد شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
-  Albert and Whetten Revisited (2006). “Strengthening the Concept of Organizational Identity”. Journal of Management Inquiry, 15(3):219-234. September 2006 with 5,087 Reads.
-  Ashforth, B. E., & Johnson, S. A. (2001). Which hat to wear? Social identity processes in organizational contexts, 31-48.
-  Bauer, H., Nicola, H. E., Stokburger, S., & Exler, S. (2008). “Brand, image and brand loyalty in professional team sport: A refined model and empirical assessment”. J Sport Manage, 22 (2): 206-26.
-  Chandon, P., Morwitz, V. G., Reinartz, W. J. (2005). "Do intentions really predict behavior? Self-generated validity effects in survey research". Journal of Marketing, 69: 1–14.
-  Chuan J. L. (2008). Service quality of the Ocean sports clubs and its impact on customer satisfaction and customer loyalty. An applied dissertation project for the degree of Doctor of Sport Management. United States Sports Academy.
-  Cohen, A., and Shamai, O. (2010). “The relationship between individual values, psychological well-being, and organizational commitment among Israeli police officers”. Policing an International Journal of Police Strategies & Management, 33 (1), 50-59.
-  Daphna Oyserman (2009). “Identity-based motivation: Implications for action-readiness”, procedural readiness, and consumer behavior Original Research Article Journal of Consumer Psychology, Volume 19,Issue 3, Pages 250-260.
-  Davis-sramek, B., Mentzer, T.J, Sank, P.T, (2007). "creating Consumer durable retailer Customer loyalty through order fulfillment service operations", Journal of operations management.5
-  DeConinck, J. (2011). “The effects of ethical climate on organizational identification, supervisory trust, and turnover among salespeople”. Journal of Business Research, 64, 617-24.
-  Demis, C., Fenech, T. & Merrilees, B. (2011).  E-retailing, Routledge, Abingdon and New York, NY.
-  Dick, R. V., Knippenberg, D. V., Kerschreiter, R., Hertel, G., and Wieseke, J. (2008). “Interactive effects of work group and organizational identification on job satisfaction and extra-role behavior”. Journal of Vocational Behavior, 72, 388– 399.
-  Galen, B.W., Trail, T. Kwon, H. and Anderson, D. (2009). "Testing models of motives and points of attachment among spectators in college Football". Sport Marketing Quarterly, t8, 38-53.
-  James, J. D., & Ross, S. D. (2004). “Comparing sport consumer motivations across multiple sports”. Sport Marketing Quarterly, 13(1), 17-25.
-  Kuhn, T. and Nelson, N (2002), "Reengineering identity", Management Communication Quarterly, Vol 16, No 1, 5-38.
-  Labianca L. (2001). “Identity and cooperative behavior in groups”, Group Pro-cesses and Intergroup Relations, 4, 207–226.
-  Lick Tai, C.H., Chang, CH. Hong, JH. Chen, LI. (2012). "Alternative Models for the Relationship Among Leadership, Organizational Citizenship Behavior, and Performance: A Study of New Product Development Team In Taiwan". Social and Behavioral Sciences, 57: 511-517.
-  Lim, J. S. (2006). "The influence of service quality on customer satisfaction, attitudinal loyalty, and behavioral future intention for participation of fitness centers in south Korea". International Review of Management and Marketing ISSN: 2146-4405
-  Obschonka, M., Goethner, M., Silbereisen, R. K., & Cantner, U. (2012). “Social identity and the transition to entrepreneurship: The role of group identification with workplace peers”. Journal of Vocational Behavior, 80, 137-47.
-  Prachen, J. D., (2004). "Customer satisfaction and waiting staff", International journal of contemporary hospitality management.
-  Riketta, M. (2002), "Attitudinal organizational commitment and job performance: A meta- analysis", Journal of organizational Behavior, 23, 257-266.
-  Trail, G., Fink, J.S. & Anderson, D, F. (2000). “A theoretical model of sport spectator consumption behavior”, International Journal of Sport Management, 1, 154-180.
-  Van Dick, Rolf et.al. (2008). “Interactive effects of work group and organization alidenti fication on job satisfaction and extra-role behavior”. Journal of Vocational Behavior, 72, 388–399.
-  Wann, D. L., Waddill, P. J., Brasher, M., Ladd, S. (2015). "Examining sport team identification, social connections, and social well-being among high school students". Journal of Amateur Sport, 1(2), 15-26.
-  Wong, v., Turner W. & Stonemen (1996). “Marketing Strategies and Marketing Prospects for Environmentally-Friendly Consumers Products”, British Journal of Management, 7, 263-281.
-  Yi, X., & Uen, J. (2006) "Relationship between Organizational Socialization and Organization Identification of Professionals: Moderating Effects of Personal Work Experience and Growth Need Strength". Journal of Americal Academy of Bysiness, 10(1): 362-371