بررسی نقش واسطه‌گری رضایت شغلی در رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد شغلی در کارکنان فدراسیون‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه­گری رضایت شغلی در رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد شغلی در کارکنان فدراسیون‌های ورزشی بود. این پژوهش از روش همبستگی به شیوه مدل معادلات ساختاری در نمونه ­ای 410 نفری از کارکنان فدراسیون‌های ورزشی انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه­ های عدالت سازمانی کالکیت، رضایت شغلی کالیسکان و بایدر و تعهد شغلی آلن مایر استفاده شده است که همگی از حیث روایی صوری و پایایی مورد تأیید قرار گرفتند. تحلیل داده­ ها به‌وسیله ضریب همبستگی، تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم­ افزارهای SPSS و لیزرل، انجام شد. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی به‌طور معنی ­داری، تغییرات تعهد شغلی (42 درصد)، و رضایت شغلی (53 درصد) کارکنان را تبیین می­ کند (01/0>P) و از بین ابعاد عدالت سازمانی، ابعاد عدالت توزیعی و عدالت رویه ­ای بر رضایت شغلی و تعهد شغلی اثرگذارند (01/0>P). اما بُعد عدالت ارتباطی بر رضایت شغلی و تعهد شغلی تأثیر معنی ­دار ندارد (05/0<P). به‌علاوه عدالت سازمانی و رضایت شغلی، بر ابعاد عاطفی و هنجاری تعهد شغلی اثرگذارند (01/0>P). براساس نتایج پژوهش، تلاش رؤسای فدراسیون­ ها در جهت برخورد یکسان با کارمندان و برقراری عدالت در محیط کاری می ­تواند سبب رضایتمندی شغلی کارکنان شود و توسعه و بهبود عدالت سازمانی که بهبود رضایت شغلی را در پی دارد، می‌توانند فدراسیون خود را از پیامدهای مثبت فردی، جمعی و سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد شغلی بیشتر بهره‌مند سازند. از این‌رو محیط سازمان باید به‌گونه‌ای باشد که کارکنان احساس برابری، عدالت و رضایت داشته و انگیزه کار کردن در آن محیط در آنان افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


- اکرمیان نژاد، جواد؛ یوسفی، بهرام و اسدزاده، الهام (1394). «بررسی رابطه تعهد عاطفی و دلبستگی شغلی در بین معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه»، اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
- بهرامی، شهاب؛ زردشتیان، شیرین؛ یوسفی، بهرام (1393). «تأثیر رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان وزارت ورزش و جوانان»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 2(4)، 87-96. 
- رحمان سرشت، حسین و جنیدی جعفری، مهدی (1397). «اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری تعهد شغلی در زمینه مدیریت پروژه»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 28(87)، 127-146.
- رحیم‌نیا، فریبرز و هوشمند، فاطمه (۱۳۹۵). بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان‌های شهرستان کاشمر)، چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش­های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
- زاهدی، سیدمحمد و قاجاریه، فرزاد (1390). «رابطه تعهد سازمانی با تمایل به ماندگاری پرستاران شاغل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران»، نشریه پرستاری ایران، 24(73)، 19-26.
- سالک­نژاد، سوسن (1392). بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1392، طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. 
- صیف، محمدحسن؛ رستگار، احمد؛ زارع خفری، وحید و تاجوران، مرضیه (1396). «مدل علی روابط بین عدالت سازمانی و دلبستگی شغلی با تأکید بر نقش واسطه­ای اعتماد سازمانی و ارزش‌های شغلی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز»، پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 7(13)، 43-52.
- ظریفی، فریبرز؛ یوسفی، بهرام و صادقی بروجردی، سعید (1393). «ارائه مدل ارتباط عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان»، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 23، 115-130.
- ظریفی، فریبرز؛ یوسفی، بهرام؛ صادقی بروجردی، سعید (1391). «ارتباط عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران»، مدیریت ورزشی، 15، 157-174.
- قنبرپور نصرتی، امیر؛ خبیری، محمد؛ پورسلطانی، حسین و آقایی، نجف (1393). «نقش رضایت شغلی در ارتباط عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل در کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی»، مدیریت ورزشی، 6(4)، 683-96.
-  یارمحمدزاده، پیمان و فیضی، ایوب (1394). «نقش میانجی دلبستگی شغلی در رابطه بین ویژگی‌های شغلی و تعهد‌ کاری کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان»، مجله­ پژوهش­های نوین روانشناختی، 10(38)، 203-225.
- یعقوبی، مریم؛ سقاییان‌نژاد اصفهانی، سکینه؛ ابوالقاسم گرجی، حسن؛ نوروزی، محسن و رضایی، فاطمه (1388). «رابطه‌ی عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، فصلنامه مدیریت سلامت، 12(35)، 25-32.
-  Altahayneh, Z, Khasawneh A, Abedalhafiz, a (2013). Relationship between Organizational Justice and Job Satisfaction as perceived by Jordanian physical education teachers.
-  Ayers, J.P (2010). Job satisfaction, job involvement, and perceived organizational support as predictors of organizational commitment. PhD Disertation in psychology, Walden University, College of social and behavioral sciences.
-  Bobocel, D.R (2013). “Coping with unfair events constructively or destructively: The effects of overall justice and self-other orientation”. Journal of Applied Psychology, 98, 720-731.
-  Brockner, J (2006). “Why it’s so hard to be fair”, Harvard Business Review, 84, 122-129.
-  Cantarelli, P, Belardinelli, P, Belle, N (2016). “A Meta-Analysis of Job Satisfaction Correlates in the Public Administration Literature”, Review of Public Personnel Administration, 36(2), 115–144.
-  Chen, S.Y, Wu, W.C, Chang, C.S, Lin, C.T, Kung, J.Y, Weng, H.C, Lin, Y.T, Lee, S.I (2015). “Organizational justice, trust, and identification and their effects on organizational commitment in hospital nursing staff”, BMC Health Serv Res, 7(15), 363.
-  Cole, M.S, Bernerth, J.B, Walter, F, & Holt, D.T (2010). “Organizational justice and individuals’withdrawal: Unlocking the influence of emotional exhaustion”, Journal of Management Studies, 47, 367-390.
-  Ćulibrk, J., Delić, M., Mitrović, S, Ćulibrk, D (2018). “Job Satisfaction, Organizational Commitment and Job Involvement: The Mediating Role of Job Involvement”, Front Psychol, 16(9), 132.
-  Dundar, T., Tabancali E. (2012). “The relationship between organizational justice perceptions & job satisfaction levels”, Journal of Vocational Behavior, 80 (2), 464-473.
-  Esfahani, M.J., Emami, M., & Tajnesaei. H.R (2013). “The investigation of the relation between job involvement and organizational commitment”, Management Science Letters, 3, 511–518.
-  Fornes, S, Rocco, T, &Wollard, K (2008). “Workplace commitment: a conceptual model developed from integrative review of the research connections”, Human Resource Development Review, 7(3), 339–357.
-  Fryxell EG, Gordon EM (1989). “Work place Justice and Job Satisfaction as predictor of satisfaction with Union and Management”, Academy of Management Journal, 32(4), 851-866.
-  Gamble, J, & Tian, A. (2015). “Intra-national variation in organizational commitment: evidence from the Chinese context”, The International Journal of Human Resource Management, 26(7), 948–970.
-  Glazer, S.H., Mahoney, A.C., Randall, Y (2019). “Employee development’s role in organizational commitment: a preliminary investigation comparing generation X and millennial employees”, Industrial and Commercial Training, 51(1), 1-12.
-  Harris, K.J., Harvey, P, Kacmar, K.M (2009). “Do social stressors impact everyone equally? An examination of the moderating impact of core self-evaluations”, Journal of Business and Psychology, 24, 153-164.
-  Hollensbe, E.C., Khazanchi, S., & Masterson, S.S (2008). “How do I assess if my supervisor and organization are fair? Identifying the rules underlying entity-based justice perceptions”, Academy of Management, 51, 1099-1116.
-  Imran H, Arif I, Cheema S, Azeem M. (2014). “Relationship between job satisfaction, job performance, attitude towards work, and organizational commitment”, Entrepreneurship and innovation management journal, 2(2), 135-44.
-  Jung, H.S., & Yoon, H (2016). “What does work meaning to hospitality employees? The effects of Meaningful work on employees’ organizational commitment: The mediating role of job engagement”, International Journal of Hospitality Management, 53, 59–68.
-  Kappagoda, S (2013). “Job Involvement as a Mediator of the Relationship between Organizational Commitment and Job Performance in the Systemically Important Banks in Seri Lanka”, International Journal of Research in Computer Application & Management, 3 (2).
-  Karriker, J.H., Williams, M.L., Williams, L.J (2017). “Direct and Indirect Assessments of Organizational Justice: Homogeneity or Harmony?” Journal of Organizational Psychology, 17(3).
-  Lambert, E., Minor, K., Wells, J., & Hogan, N (2010). “Social support's relationship to correctional staff job stress, job involvement, job satisfaction, and organizational commitment”, The Social Science Journal, 51, 387-409.
-  Liobet J, Fito AM. (2013). “Contingent workforce, organisational commitment and job satisfaction:” Review, discussion and research agenda.
-  Mahmoudi, S.H., Hassani, M., Aghlmand, S (2017). “The Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior among Nurses (Examining the Mediating Role of Organizational Commitment, Organizational Trust, and Job Satisfaction”, Patient Saf Qual Improv. 5(2), 513- 520.
-  Mantler, J., Murphy, S (2005). “Job involvement in academics research report”, Available at: http://www.server.carliton.ca.
-  Meyer, J.P., Allen, NJ (1991). “A three-component conceptualization of organizational commitment”, Human Resource Management Review 1(1), 61-89.
-  Moliner, C., Russell, C., Martínez, V (2017). “Organizational Justice: International perspectives and conceptual advances”, First edition, United Kingdom, Taylor & Francis.
-  Nordhall, O., and Knez, I (2018). “Motivation and Justice at Work: The Role of Emotion and Cognition Components of Personal and Collective Work Identity”, Front Psychol, 8: 2307.
-  Norizan I. (2012). Organizational commitment and job satisfaction among staff of higher learning education institutions in Kelantan, Doctoral dissertation, Universiti Utara Malaysia.
-  Nwosu, H.O., Chiamaka, O.A., Tochukwu, M.O. (2013). “Job Characteristics as Predictors of Organizational Commitment among Private Sector Workers in Anambra State”, Nigeria, International Journal of Asian Social Science, 3(2), 482-491.
-  Osemeke, M (2016). “Identification of Determinants of Organizational Commitment and Employee Job Satisfaction”, African Research Review, 10, 2.
-  Pan, X., Chen, M., Hao, Z., Bi, W (2018). “The Effects of Organizational Justice on Positive Organizational Behavior: Evidence from a Large-Sample Survey and a Situational Experiment”, Front Psychol, 10(8), 2315.
-  Qureshi, H., Frank, J., Lambert, E.G., Klahm, C., and Smith, B (2017). “Organisational justice’s relationship with job satisfaction and organisational commitment among Indian police”, The Police Journal, Theory, Practice and Principles, 90(1), 3–23.
-  Rafei-Dehkordi, F., Mohammadi, S., and Yektayar, M (2013). “Relationship of organizational justice and organizational commitment of the staff in general directorate of youth and sports in Chahar Mahal Bakhtiari Province”, European Journal of Experimental Biology, 3(3), 696-700.
-  Sahu, S., Pathardikar, A.D (2014). “Job Cognition and Justice Influencing Organizational Attachment: An Assessment through SEM. SAGE Open”, January-March, 1-12.
-  Salavati, S., Abobakri, O., Hoseini, S.K (2013). “The relationship between organizational justice and organizational commitment from the view of administrative and supportive personnel in Teaching Hospitals of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences”, Jundishapur J Health Sci, 5(3), 193-200.
-  Törnblom, K., Vermunt, R (2016). Distributive and Procedural Justice: Research and Social Applications, First edition, United Kingdom, Routledge.
-  Utami, A., Bangun, Y., & Lantu, D (2014). “Understanding the Role of Emotional Intelligence and Trust to the Relationship between Organizational Politics and Organizational Commitment”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 115, 378 – 386.
-  Vanhala, M., Heilmann, P., & Salminen, H (2016). “Organizational Trust Dimensions as Antecedents of Organizational Commitment”, Knowledge and Process Management, 23(1), 46–61.
-  Zopiatis, A., Constanti, P & Theocharous, a (2014). “Job involvement, commitment, satisfaction: Evidence from hotel employees in Cyprus”, Journal of Tourism Management, 41, 129–140.