طراحی مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علوم انسانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران

2 استاد گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 استاد گروه آموزش، دانشکده آموزش، دانشگاه علوم مالزی، پینانگ، مالزی.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی دولتی انجام گردید. روش این پژوهش توصیفی به‌صورت علی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران سطوح مختلف مرتبط با موضوع تحقیق (سطح بالا، سطح میانی و سطح پایین) در استان اصفهان به تعداد 5101 نفر بودند. روش نمونه‌گیری این تحقیق تصادفی طبقه‌ای (سطوح مدیریت) متناسب با حجم نمونه و با استناد به جدول کرجسی و مورگان تعداد 361 نفر به‌عنوان نمونه آماری به‌دست آمد. ابزار اندازه­گیری در این تحقیق مطالعات کتابخانه‌ای، روش دلفی و پرسشنامه‌‌‌‌‌‌‌ پژوهشگر ساخته بود. پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سؤالات؛ از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی پرسشنامه‌‌‌‌‌‌‌ 91/0 به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌های این تحقیق از آزمون‌ معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که متوسط نظر پاسخ‌دهندگان نسبت به وضعیت صلاحیت حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی دولتی در مؤلفه‌های: رویه تجارت، ارتباطات، نظارت و ارزیابی، مهارت‌های مدیریت و مدیریت ریسک، تجربه ورزشی، روش‌های برنامه نویسی، فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای، مدیریت عملکرد و یادگیری و مسئولیت‌پذیری و نتیجه‌گرایی می‌باشد. لذا توجه به مؤلفه‌های ارائه شده هنگام گزینش مدیران ورزشی می‌تواند شانس موفقیت سازمان را بالاتر ببرد.

کلیدواژه‌ها


- احدی، بهزاد؛ سیدعامری، میرحسین؛ محرم‌زاده، مهرداد (1392). «تعیین استاندارد‌های حرفه‌ای معلمان تربیت بدنی با استفاده از روش دلفی»، مقاله منتشر شده در دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین گرگان، مؤسسه آموزش‌عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی.
- احمدی نسیبه (1388). «معرفی و نقد روش دلفی»، ماه علوم اجتماعی، 22، 52.
- اسدی، نوید؛ سجادی، سید نصراله؛ گودرزی، محمود؛ مرادی، آرام (1394). «تبیین شایستگی‌های مدیران رویدادهای ورزشی، نشریه مدیریت ورزشی، 7 (2)، 174-5.
- آهنچیان، محمدرضا؛ بابادی، امین (1392). «تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه»، پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 2 (3)، 162-147.
- خاکی، غلامرضا (1388). مدیریت بهره‌وری، تهران: انتشارات خاکسار.
- خورسندی، مجید؛ میرزازاده، زهرا سادات؛ سلاطین، مهدی (1394). «بررسی ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی»، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2 (7)، 68-61.
- دارابی، سمیرا؛ زردتشتیان، شیرین (1397). «تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش استراتژیک خوشنامی بر کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران»، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 5 (20)، 123-109.
- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید بهشتی (1395). دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای، قابل دسترسی در:  http://www. http://law.sbmu.ac.ir
- رحیمی، حمید؛ آقابابایی، راضیه (1392). «رابطه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای: اعضاء هیئت علمی دانشگاه کاشان»، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6 (2)، 67-62.
- رحیمی‌زاده، میثم؛ سجادی، سید نصراله؛ گودرزی، محمود؛ فراهانی، مجید جلال. (1397). «ارائه‌ی یک مدل سه بُعدی از چالش‌های توسعه‌ی تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6 (20)، 20-9.
- فتحی، صابر (1391). بررسی نقش توانمندساری روانشناختی برعملکرد شغلی و پاسخ‌گویی فردی کارکنان دانشگاه ارومیه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه.
- قاسمی، حمید؛ هنری، حبیب؛ رضایی صوفی، مرتضی (1395). «طراحی الگوی شایستگی‌های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان»، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 13 (26)، 40-23.
- قلی‌پور، آرین؛ پورعزت، علی‌اصغر و اسماعیلی، ندا (1389). ارائهمدلشایستگیجهتانتخابوزرا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
- کشاورز، لقمان؛ گودرزی، مهدی؛ بسطامی، همت الله (1398). آشنایی با سازمان‌های بین‌المللی در ورزش (کارشناسی ارشد تربیت بدنی)، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
- مرندی، مرتضی؛ کاشف، محمد؛ سیدعامری، میرحسن؛ شجیع، رضا (1395). «تدوین الگوی شایستگی‌های شغلی مدیران ورزشی (مطالعه‌ی موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها)»، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، 42، 84-63.
- مظفری، سید امیر احمد؛ الهی، علیرضا؛ عباسی، شهامت و احدپور، هنگامه (1391). «راهبردهای توسعه نظام ورزش قهرمانی ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، 13، 48-33.  
- موسوی، سید نجم‌الدین؛ شریعت نژاد، علی؛ ساعدی، عبداله (1397). «طراحی مدل مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد»، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 8 (28)، 142-121.
- مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، علی (1391). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران: ناشر مؤلف.
- نادریان جهرمی، مسعود (1381). تعیین مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیران سازمان تربیت بدنی از دیدگاه خود و ارائه یک الگوی مدیریتی، رساله دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
- نظریان مادوانی، عباس (1395). «ارزیابی عوامل تعیین‌کننده صلاحیت‌های قانونی مدیران اجرایی ورزش از دیدگاه متخصصان دانشگاهی و مدیران ورزش»، نشریه مدیریت ورزشی، 8، (4)، 588-567.
-  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1386). قانون مدیریت خدمات کشوری، قابل دسترسی در: http://www.rkj.mcls.gov.ir
-  Ball, J., Simpson, S., & Ardovino, P. (2008). “Leadership competencies of university recreational directors in Wisconsin”. Recreational Sports Journal, 32(1), 3-10.
-  Blair, R., Capel, S. (2011). “Primary physical education, coaches and continuing professional development”. Sport, Education and Society, 4(16), 485-505.
-  Cecil, A., & Krohn, B. (2012). “The Process of Developing a Competency- Based Academic Curriculum in Tourism Management”. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 12(2), 129-145.
-  Chan, I.Y.S., Liu, A.M.M., Cao. S., Fellows R. (2013). “Competency and empowerment of project managers in China”. In Proceedings of the 29th Annual ARCOM Conference, (383- 392). Reading, UK: Association of Researchers in Construction Management (ARCOM).
-  Choi, H. S. (2014). “Legal Competencies Essential for Golf Directors”. Journal of Physical Education and Sports Management, Vol. 1, No. 2, 9-28.
-  Day, J. (2018). “Climbing the ladder or getting stuck: An optimal matching analysis of racial differences in college football coaches’ job-level career patterns”. Research in Social Stratification and Mobility, 53, 1–15.
-  Hishamudin M.d., Saludin, M.N., ShukriShuib, M.F., YeowTheng Nam, R. (2010). “Learning organization elements as determinants of organizational performance of non-profit organizations (NPOs) in Singapore”. International NGO Journal, Vol. 5(5), 117-128.
-  Ilinska, L., Platonova, M., & Smirnova, T. (2016). “Metaphorical Competence in Professional Communication”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 236, 254-259.
-  Meilin, Y., Duo, X. (2015). “Research on the Human Resource Management Mode based on Competency Model”. International Conference on Informatization in Education, Management and Business (IEMB 2015), Guangzhou, China: 1053-7.
-  Meyer, M., Roodt, G. & Robbins, M. (2011). “Human resources risk management: Governing people risks for improved performance”, South African Journal of Human Resource Management, Vol. 9, No. 1, 310-321.
-  Nilsson, A. (2017). “Making norms to tackle global challenges: The role of Intergovernmental Organizations”. Research Policy, 46(1), 171-181.
-  Olafson, L. (2002). “I hate phys. ed.”: Adolescent girls talk about physical education. Physical Educator, 59(2), 67–74.
-  Ong, M., Mayer, DM., Tost, LP., Wellman N. (2018). When corporate social responsibility motivates employee citizenship behavior: The sensitizing role of task significance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 144: 44-59.
-  Pierce, D., & Irwin, R. (2016). “Competency assessment for entry-level”. Sport Ticket Sales Professionals, 8(2), 54-82.
-  PMBOK Guide. (2004). A Guide for the Project Management Body of Knowledge, Third Edition, 616.
-  Roşca, V. (2014). “Web interfaces for e‐CRM in sports: Evidence from Romanian football”. Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 9(1), 27‐46.
-  Schulere, R.S., Jackson, S.E. (2003). Human Resource management: Positioning for the 21 century (8th ed). Minnuaeaplis: 55.
-  Seibert, K. W., Hall, D. T., & Kram, K. E. (1995). “Strengthening the weak link in strategic executive development: integrating individual development and global business strategy”. Human Resource Management, 34(4), 549-567.
-  Sutcliffe, J., Benson, A., Bruner, W. (2019). “Parents value competence more than warmth in competitive youth ice hockey coaches: Evidence based on the innuendo effect”. Psychology of Sport & Exercise, 43, 82–89.
-  Vila, L. E., Pérez, P. J., & Coll-Serrano, V. (2014). “Innovation at The Workplace: Do Professional Competencies Matter”. Journal of Business Research, 67(5), P 752- 757.
-  Vitez O. (2010). “What is the relationship between corporate culture and ethics?” J Bus Ethics, 100(2): 515-30.
-  Wilcox, Y. (2014). “A Professional Grounding and History of the Development and Formal Use of Evaluator Competencies”. Canadian Journal of Program Evaluation, 28(3), 1-28.
-  Yıldız, E., Kangalgil, M. (2014). "The examination of physical education teacher’s professional competence and Ideas regarding their teaching method". Journal of sport sciences, 5(1), 61-76.