ساخت و اعتبار یابی ابزار اندازه گیری مدیریت شطرنجی در سازمان‌های ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ایران.

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

4 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ به‌واﺳﻄﻪ آن ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان‌ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ‌ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ آن ﮐﺴﺐ ﻣﯽ‌کنند. شطرنج که یک ورزش فکری است، تفکر استراتژیک به همراه دارد و یک شطرنج‌باز با این مهارت مهره‌های خود را روی صفحه شطرنج در مقابل حریف خود حرکت می‌دهد. هدف تحقیق حاضر ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه­ گیری مدیریت شطرنجی در سازمان­ های ورزشی ایران می ­باشد. از روش پژوهش آمیخته برای تحلیل داده­ ها استفاده شد. ابتدا با مطالعه پیشینه و کسب نظر خبرگان، عامل ­های تفکر شطرنجی استخراج و سؤالات مقدماتی برای اندازه ­گیری آنها تهیه گردید و سپس اعتبار محتوایی آنها مورد تأیید گروهی از خبرگان قرار گرفت. طی یک مطالعه کمی نمونه ­ای به حجم 120 نفر از جامعه آماری جهت محاسبه ثبات درونی به سؤالات مقدماتی پاسخ دادند. آنگاه، در یک تحلیل عامل اکتشافی که داده ­ها به شیوه متعامد چرخش داده شده بودند، ابعاد مدیریت شطرنجی استخراج و پرسشنامه نهایی به تعداد 36 سؤال ساخته شد. پس از انجام تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه نهایی بین نمونه ­ای به حجم 334 نفر از مدیران شطرنجی کشور توزیع گردید. نتایج تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی نشان داد که ابزار ساخته شده از پایایی و اعتبار کافی برای اندازه­ گیری فرایند تفکر شطرنجی برخوردار است. از این ابزار کاربران می ­توانند برای اندازه­ گیری تفکر شطرنجی مدیران در سازمان­ های ورزشی کشور استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


- انصاری مهر، م. کریمی، ز (1393). مدیریت مبتنی بر تفکر شطرنجی، اصفهان، نشر نوشته، چاپ اول.
- گال، م. بورگ، و. گال، ج (2003). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ترجمه نصر و دیگران، (1393)، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم.
- کشاورز، ل. (1390). تدوین مناظر و نقشه استراتژیک کمیته ملی المپیک با کارت امتیازی متوازن، رساله دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
- پورصادق، ناصر و یزدانی، بهرنگ (1390)، «تأثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط»، مجله مطالعات راهبردی، 7(1): 12-17.
- ربیعی، ع؛ خاتمی، ن؛ علاقمند، ش؛ خاشعی، ف و مهرآرین، ر (1387)، «بررسی میزان تفکر استراتژیک در سازمان‌های استراتژی محور»، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک تهران.
- استیسی، ر (2010). تفکر استراتژیک و مدیریت تحول، ترجمه مصطفی جعفری و مهزیار کاظمی موحد، (1389)، تهران: انتشارات رسا، چاپ سوم.
-  Agrawal, D. C., Kukreti, A., Ansari, A. (2017). "Application of total quality management in chess". Asian Journal of Research in Business, Economic and Management, 7(7), 351-372.
-  Alojzije, J., Ivan, N. (2019). Chess as a powerful educational tool for successful people. Governance Research and Development Centre, Zagreb, 425-441.
-  Bonn, I. (2001). "Developing strategic thing as a core competency", Management decision, 39(1), 63-70.
-  Casey, A. Goldman, E. (2010). "Enhancing the ability to think strategically: A learning model". Management Learning, 41(2), 167-185.
-  Castello, A. B. & Osborne, J. W. (2005). "Best practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the most From your Analysis". Practical Assessment, Research & Evaluation, 10(7), 1-9.
-  Fischer, C. F. (1978). Being there vicariously by case studies. In O. Milton (Ed.), on college teaching. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
-  Gobet, F., Campitelli, G. (2014). Intelligence and chess. Proceedings of the 4th Colloquium, Board Games in Academia, 103-112.
-  Goldman, F. E. (2005). "Becoming an expertise strategic thinker", The Learning Journal of Healthcare CEOs. 12(2), 20-27.
-  Guness, G., Tugrul, B. (2017). "Is chess just a game, or it is a mirror that reflects the child’s inner world". International Journal of Research in Education and Science, 3(2), 438-451.
-  Hallaji M, Zrdoshtian SH. Tndnevis F. (2011). "Transformational leadership style and pragmatic coaches with the player`s commitment of Iranian premier handball players". Study in Sport Science. 1(1), 27-44.
-  Kasparov, G. (2007). How life imitates chess, Bloomsbury USA, New York.
-  Mark V.C. (2013). "The right moves: Creating experiential management learning with chess". The International Journal of Management Education, 11(2), 25–33.
-  Morales, E. (1996). "Learning playing strategies in chess". Computational Intelligence, 12(1), 65-87.
-  Nazari R. Ghasemi H. Sohrabi Z. (2016). "The relationship between communication skills, leadership styles and culture and the effectiveness of managers in sports organizations: structural equation modeling". Journal of Sport Management and Motor Behavior, 21(2), 93-102.
-  Sadik, R., Kardas, N. T. (2018). "Analysis of the attitudes of the teacher candidates toward the game of chess". Universal Journal of Educational Research, 6(11), 2438-2443.
Tabachnick, B. G.and Fidell, L. S.(2012). Using multivariate Statistics. 6h Edition, Person Education, Boston.
-  Young, A. G. & Pearce, S. (2013). "A Beginner's guide to factor analysis: Focusing on Exploratory Factor Analysis". Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 9 (2), 79-94.