طراحی مدل زیرساخت فناوری اطلاعات از دید خبرگان در سازمان‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی، مدرس دانشکده فنی حضرت فاطمه(س) .

2 دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دبیر آموزش و پرورش.

3 مربی دانشکده فنی حضرت فاطمه(س).

چکیده

فناوری اطلاعات به‌عنوان یک زیرساخت جدید توجه زیادی را به تأثیر خود در سازمان‌های ورزشی جلب کرده است. امروزه ورزش و سازمان‌های ورزشی برای حضور کارا و مؤثر در عرصه‌های مختلف ورزشی، اقتصادی و اجتماعی باید زیرساخت‌های فناوری را توسعه دهند. این پژوهش با هدف طراحی مدل زیرساخت فناوری اطلاعات از دید خبرگان در سازمان­ های ورزشی انجام گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ روش کیفی و به لحاظ جمع‌آوری اطلاعات با استراتژی پدیدارشناسی و شیوه مصاحبه عمیق ساختار نیافته انجام شد. جامعه آماری پژوهش را گروه آشنا به موضوع شامل خبرگان ورزشی (فعالان حوزه فناوری اطلاعات ورزش، اساتید دانشگاه، نقش آفرینان فناوری و زیرساخت سازمان­ های ورزشی) بودند که به لحاظ شیوه جمع‌آوری اطلاعات روش گلوله برفی با دیدگاه 15 خبره به اشباع نظری رسید، یافته ­های حاصل مصاحبه عمیق با کدگذاری باز، محوری و انتخابی به مدل زیرساخت فناوری از دید خبرگان ورزشی رسیده که دانش فناوری، ارتباطات شبکه­ ای، معماری و خدمات داده، مدیریت فناوری، بنیادهای فناوری، سازگاری و سرعت فناوری جزء محورهای اصلی این زیرساخت قلمداد شدند، برای اطمینان بیشتر از عوامل کدگذاری­ ها با نرم‌افزار مکس کیو دی ای نسخه 12 و توسط دو کدگذار آشنا صورت گرفت و ضریب توافق 81 درصد حاصل شد، مدل مربوطه احتمالاً می­تواند زیر ساخت راه‌اندازی فناوری در ورزش را تسهیل نماید.

کلیدواژه‌ها


- احسانی، محمد؛ شریفیان، اسماعیل؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ خدادادحسینی، حمید (1389)، «تعیین مؤلفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشکده‌های تربیت بدنی و ارتباط آن با انگیزه کارآفرینی دانشجویان ایران»، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 28، 32-13.
- باقری، زهرا؛ شیاسی، فاطمه؛ مالکی، مسلم (1391). » بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه فرصت­های کارآفرینی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه­های آزاد و پیام نور«، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان.
- تاج مهر، امیر هوشنگ (1392). مبانی فناوری اطلاعات، تهران، انتشارات آتی نگر، چاپ اول.
- تنها، اکرم (1390). ارزیابیتأثیربهکارگیریفناوریاطلاعاتبرچابکیسازمانبهروشفازیمطالعهموردیتأمین اجتماعیاستانالبرز، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور تهران.
- جعفرزاده زرندی، محبوبه (1397). ارائه مدل چابکی سازمانی بر مبنای فناوری اطلاعات در ادارات کل ورزش و جوانان کشور، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، چاپ نشده.
- جعفرزاده زرندی، محبوبه (1392). نقش فناوری­های نوین (اینترنت، کامپیوتر و موبایل) در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش، پایان نامه ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
- جعفرزاده کوچکی، زهرا؛ عباسی، فریبا؛ حاتم‌نژاد، یعقوب؛ خلیلی، حامد (1394)­. »تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی«، اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی.
- جلیلوند، جمشید؛ شریفیان، اسماعیل (1395). «فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) و کاربردهای آن در ورزش»، دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، چابهار، دانشگاه بین‌المللی.
- حکیم، امین؛ ربیعی، آرش؛ قبادی، احسان؛ سخا، بهناز (۱۳۹۵)، «روند توسعه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های آن»، سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، مؤسسه پژوهشی مدیریت مدبر.
- خسروی‌زاده، اسفندیار (1387). مطالعه و طراحی برنامه‌ی استراتژیک کمیته‌ی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، رساله دکترای دانشگاه تهران، ص: الف.
- سازمان تربیت بدنی اسلامی ایران (1384). سند تفصیلی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، توسعه ICT، مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور، چاپ اول.
- سبحانی، یزدان؛ هنری، حبیب؛ شهلایی، جواد؛ احمدی، علیرضا (1392). «رابطه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون‌های ورزشی»، مدیریت ورزشی، شماره 17، 73-55.
- سیاهپوش، س (1392). بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و مدیریت دانش کاربردی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، پایان‌نامه مدیریت کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، دانشکده مدیریت.
- عبدوی، فاطمه؛ فریدفتحی، مریم (1395). »رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثربخشی سازمانی در سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی«، مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، سال سوم، شماره پیاپی 11، 76-66. 
- عبدوی، فاطمه؛ گودرزی، محمود؛ فراهانی، ابوالفضل و اسدی، حسن (1390). »طراحی و تبیین مدل راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران«، مدیریت ورزشی، شماره 9، 65-45.
- عزیزی، بیستون؛ کوشکی مهرابی، علی؛ جلالی فراهانی، مجید (1392). »بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران«، مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 3، 174-161.
- عمرانی، مهدی؛ بهرامی، محسن؛ شفیعی، مسعود (1394)، «آینده نگاری توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در فضای مجازی با تأکید بر روش سناریو»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 21، 147-133.

- عالمی، ف؛ نوایی، ن (1394). مطالعات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش ملی، چاپ اول، سردبیر، تهران، سیب سبز، 10-19.

- کیانفر، فرهاد (1387). «نقش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت استراتژیک در فرایند تصمیم­گیری راهبردی سازمان«، مدیریت فردا، شماره 19، 75-65.
- لطفی یامچی، سعید؛ سیدعامری، میرحسن؛ لطفی یامچی، خدیجه (1393). «بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و اثربخشی آن در سازمان­های ورزشی (اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی)»، مطالعات مبانی در ورزش، سال اول، شماره 2، 62-53.
- محمدی، سردار؛ مشرف جوادی، بتول؛ مظفری، سید امیراحمد (1391). »ارتباط بین نگرش، ساختار سازمانی و جو سازمانی با انتشار فناوری اطلاعات در سازمان‌های منتخب ورزشی ایران«، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دوم، شماره 3، 34-16.
- مصطفایی، حکیم (1388). رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی ادارات کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دلنشگاه گیلان، ص: الف.
- مصطفی‌پور، مصطفی؛ کاشف سید، محمد؛ مظاهر اسماعیل‌پور، حبیب و اکبرزاده، وحید (1393). »رابطه بین مدیریت دانش با به‌کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی مرتبط با تربیت بدنی آموزش و پرورش«، نشریه آموزش تربیت بدنی، جلد 2، شماره 1، 34-29.
- مؤمنی، هوشنگ (1390). سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته، انتشارات ستاره سپهر، چاپ سوم، تهران.
- نصرالهی، احمد (1388). بررسی وضعیت موجود فناوری اطلاعات در کمیته ملی المپیک ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ص: الف.
- نقوی، محبوبه (1388). ارتباط بین موانع و نیازهای آموزشی با میزان بهره‌گیری از ICT، IT در اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی در آموزش و پژوهش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
- نظری، رسول؛ احسانی، محمد؛ اشرف گنجوی، فریده (1390). «اثرات مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو»، مطالعات مدیریت ورزشی، (16)، 157-174.  
- هنری، حبیب (1382). »طراحی و تبیین نظام اطلاعاتی و سیستم بهره­وری منابع انسانی در سازمان تربیت بدنی و فدراسیون­های ورزشی منتخب و کمیته ملی المپیک«، رساله دکترای دانشگاه تربیت مدرس، ص: الف.  
- Byrd, T.A., & Turner, E.D. (2000). “Measuring the flexibility of information technology infrastructure: Exploratory analysis of a construct” [J]. Journal of Management Information Systems, 17(1), 167-208.
- Barney, J.B. (1991). “Firm resources and sustained competitive advantage” [J]. Journal of Management, 17(1), 99-120.
- Broadbent, M., & Weill, P. (1997). “Management by maxim: how business and IT managers can create IT infrastructure” [J]. Sloan Management Review, 38(3), 77-92.
- Chizari, M., Movahed, H., & Lindner, J. R. (2003). The Role of Internet in Educational Activities of Graduate Students at Tehran University; College of Agriculture. Proceedings of the 19th Annual Conference Raleigh, North Carolina, USA, Ap8-12, 126-134.
- Committee Co. (2007). Annual report 2004. www.olympic.ca.
- Dika, A., & Hamiti, M. (2011). “Challenges of implementing the ethics through the use of information technologies in the university”. Procedia social and behavioral sciences, 15, 1110-1114.
- Doroodi, F. (2005). “The Impact of Information and Communication Technology on Organizational Knowledge Management”. Journal of Etelashenasi, 9-10(3), 91-108.
- Dessler, G. (1986). Organization Theory, Integrating Structure and Behavior. 2nd ed, Prentice-Hall International, 221-231.
- Duncan, N.B. (1995). “Capturing flexibility of information technology infrastructure: a study of resource characteristics and their measure” [J]. Journal of Management Information Systems, 12(2), 37-57.
- Ghazizadeh­Fard, S.Z. (1996). Design and analyze a model to explain human obstacles in deploying and operating management information systems (with focus on Iranian governmental bodies). Systems Management: Tehran University, 30-42, (Persian).
- Ghasemi, H., Farahani, A., & Mashatan, M. (2012). “The Relationship between Application of Information, Communication Technology and Organizational Effectiveness in Physical Education Departments of Universities of Tehran”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(5), 238-245.
- Grant, R.M. (1991). “The resource-based theory of competitive advantage: implication for strategic formulation” [J]. California Management Review, 33(3), 114-135.
- Hismanoğlu, M. (2011). “The integration of information and communication technology into current ELT coursebooks: a critical analysis”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 37-45. 
- Jiang, O (2006). “IT infrastructure construction: based on competitive advantage of electronic”, science & technology of china, 4(4), 305-313.
- Jafarzadeh zarandi, M., Razaghi, M.E., & Sharifian, E. (2016). “Evaluation of reliability and validity of Iranian questionnaier about technology role in the expansion of the entrepreneurship opportunity in sports”. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 7(3), 1-13.
- Khalatbari, J., Hoseini, S.L., & Zamani, A. (2010). “The effect of applying information technology on efficiency and effectiveness of technical and professional staff in Mazandaran province”. Journal of Information and Communication Technology in Education, 1(1), 93-102.
- Kettinger, W.J., Grover, V., & Subanish, G. (1994). “Strategic information systems revisited: a study in sustainability and performance” [J]. MIS Quarterly, 18(1), 31-58.
- Kocak, S. (2003). “Computer attitudes and competencies in physical education and sport”. International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance, 39(1), 49-52.
- Madadi, y., Manian, A., & Asgharizadeh, E.A. (2010). “Examines the role of information technology in effective knowledge-based organization case study College of Agriculture and Natural Resources Tehran University”. Journal of Agricultural Economics and Development Research of Iran, 2(4), 413-423.
- Mordick, R., Joel, B., Claggette, J. (2001). Information system for modern management. Third editor, New Delhi, Prentice-Hall of India.
- Mantle, P. (2006). The massive impact of IT on accounting firms. The accounting bullitn, 4-5.
- Nwaokwa, B., & Okoli, E. (2012). “Information of Communication Technology on the Influence Performance of Secretaries in Government Ministries in Nasarawa State North-Central Nigeria”. Research Journal of Information Technology, 4(3), 93-97.
- Peppard, J. (1999). “Information management in the global enterprise: an organizing framework” [J]. European Journal of Information Systems, 8(2), 77-94.
- Rosandich, T.J. (2010). “Information Technology for Sports Management”. The Sport Journal, 13 (2), 203-223.
-  Ross, P.F. (2001). “Innovation adoption by organizations”, Personnel Psychology, 27(1), 21-47.
- Razaghi, M.E. (2014). “Identify and explain the barriers to application of information technology (IT) in physical education course in schools (Case Study)”. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 5(2), 1-10.
- Simonsson, M., Johnson, P., editors. (2008). The IT organization modeling and assessment tool: Correlating IT governance maturity with the effect of IT. Hawaii International Conference on System Sciences, Proceedings of the 41st Annual IEEE, 32-40.
- Stanescu, M., Stoicescu, M., Bejan, R., & Vasiliu, A. (2011). Computer use in physical education and sports teaching. ELearning & Software for Education.
- VAN, H.J. (2000). Information resource management: stewards of data. Information Systems Management, 16(1), 88-90.
- Washington. (2006). State of Washington Strategic Information Communication Technology.
- Wiig, K.M. (1996). “Where Did It Come From and Where Will It Go?” Journal of Expert Systems with Applications, 13(1),1-14.
- Zmud, R.W. (1982). “Diffusion of modern software practices: influence of centralization and formalization. Management science”, 28(12), 1421-1431.