نقش ظرفیت‌های جذب دانش در اداره‌کل ورزش و جوانان استان خوزستان با تأکید بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه علمی تربیت بدنی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران .

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ظرفیت­ های جذب دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با تأکید بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه بود. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی گرداوری شد. جامعه آماری، کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود که در نهایت 150 نفر در تحقیق مشارکت داشتند. ابزار گردآوری پرسشنامه ظرفیت­ های جذب گارسیامورالس و همکاران (2013)، کارآفرینی سازمانی مارتین روجاس و همکاران (2013) و عملکرد نوآورانه گاندی و همکاران (2011) بود. روایی صوری و محتوایی توسط 5 تن از اساتید مدیریت ورزشی بررسی و پس از اصلاحات پخش گردید. روایی همگرا و واگرا نیز حاکی از برقراری روایی سازه­ای پرسشنامه داشت. یافته­ ها نشان داد که شاخص­ه ای ظرفیت جذب تأثیر معنی­ داری بر کارافرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه دارد (05/0p<). به‌طور کلی جذب دانش در ابعاد مختلف آن بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه اثرگذار بوده و می­ تواند این سازمان را جهت توسعه و ترویج کارآفرینی و استفاده از ظرفیت­ های خلاقانه مدیران و کل نیروی کار در سازمان افزایش داده و آن را به بهره­ برداری برساند. زمانی کارآفرینی سازمانی می­ تواند توسعه پیدا کند که دانش و خلاقیت کارکنان بتواند به مرحله­ ی بهره ­برداری برسد و از این طریق سازمان برای عملکردی متفاوت نسبت به قبل و عملکردی نوآورانه در راستای اهداف سازمانی هدایت شود.

کلیدواژه‌ها