تأثیر سبک های تفکر بر خلاقیت دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه های استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام‌نور شیراز

2 استادیارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر رابطه سبک های تفکر با خلاقیت دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه های استان فارس بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه های استان فارس با حجم 320 بودند. نمونه شامل85 نفر مرد و 90 نفر زن بودند که به شیوه نمونه گیری طبقاتی در دسترس انتخاب شدند. ابزار اصلی اندازه گیری، پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر و سنجش خلاقیت بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss 21 انجام شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندگانه و برای بررسی معنادار بودن رگرسیون از آزمون ANOVA استفاده شد، نتایج نشان داد که باتوجه به سطح معناداری 046/0 سبک تفکر قانونگذار باخلاقیت این دانشجویان رابطه دارد، اما سبک تفکر اجرایی، قضایی، سلسله مراتبی، درونی، کلی و جزئی با سطح معناداری223/0، 213/0، 587/0، 891/0 و 052/0 باخلاقیت این دانشجویان رابطه ندارد، بطور کلی اکثر تحقیقات از جمله این تحقیق از وجود رابطه معنی دار بین سبک تفکر قانونگذار و عدم وجود رابطه معنی دار بین سبک های تفکر اجرایی، قضایی و...را با خلاقیت نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- احمدی فقیه، مریم؛ حاجبی، مجید ضرغام؛ حسینی، اکرم السادات (1395). «رابطه همخوانی/ناهمخوانی سبک تفکر استاد- دانشجو با ابعادخلاقیت دانشجویان»، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی، 12(49)، 24- 1.

- امینی تهرانی، فرشته (1395). «اثر آموزش مسأله محور بر خلاقیت». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

- ایلخانی زاده، سارا (1394). «رابطه بین تیپ‌های شخصیتی آنیاگرام و سبک‌های تفکر با میزان هیجان خواهی»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

- پاکباز، قادربخش (1394). «بررسی ویژگی‌های کارآفرینی با سبک‌های تفکر بین کارکنان آموزش و پرورش شهر سراوان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان.

- حسینیان، سحر (1394). «رابطه سبک‌های تفکر با استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه دولتی تنکابن»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

- حقگو، بیتا (1393). «بررسی مقایسه‌ای سبک تفکر، خلاقیت و عزت نفس در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی شهر زاهدان»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

- حیدریان، حمیرا (1395). «بررسی نقش خلاقیت در جذب مخاطبان رادیو جوان»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.

- شاهمرادی، مراد؛ محمودی لیرزردی، طاهر؛ پناهی، زهرا؛ شیخی، سعید (1394). «بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و خلاقیت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان»، خلاصه مقالات کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب‌های اجتماعی ایران، تهران: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و مرکز مطالعات و تحقیقات، قابل  دسترسی در:

- صفاپور، زهرا (1394). «رابطه مدرسه با نشاط با سرزندگی و خلاقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم ساوه»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.

- صمدآقایی، جلیل (1388). تکنیک‌های خلاقیت فردی و گروهی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

- عزیزی نژاد، بهاره (1395). «بررسی رابطه سبک تفکر بخش‌های چهارگانه مغزی با مهارت‌های مدیران در دانشگاه اسلامی»، مجله مدیریت در در دانشگاه اسلامی، 5 (2)، 394 – 379.

- فلاح نوش آبادی، مهدی؛ خادم، لیلا؛ خادم، سید مهدی (1395). «بررسی رابطه بین نوع سبک‌های تفکر با خلاقیت»، کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت، ایران، تهران: دبیرخانه دائمی کنفرانس، قابل دسترسی در:

- قدم پور، عزت اله؛ کوگانی، نیلوفر؛ جعفری حسن (1393). «بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و خلاقیت مدیران مدارس متوسطه»، فصلنامه علمی- پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(3)، 141 - 157.

- کوهی، بتول (1394). «ارتباط سبک‌های تفکر با سازگاری تحصیلی و احساس غربت در دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی زابل»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان.

- محمدی، سید داوود؛ مسلمی، زهرا؛ قمی، مهین (1395). «رابطه بین مهارت‌های تفکر انتقادی با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم»، نشریه راهبردهای آموزش در علوم‌پزشکی، 9(1)، 89 -79.

- یاسر، ‌هاجر (1393). «بررسی سبک تفکر مدیران و خلاقیت آنان در میان مدیران سازمان جهاد کشاورزی زنجان»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد واحد زنجان.

- یعقوبی، ابوالقاسم؛ میرزاصفی، اعظم (1396)، «بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و میزان خلاقیت با قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه بوعلی سینا همدان» فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 23(2)، 147- 133.

-  Chan, S., Yuen, M., (2015). "Teachers beliefs and practices for nurturing creativity in student: perspectives from teachers of gifted student in Hong Kong", Gifted education international, 31(3), 200-213.

-  Martins, E, C., Blanch, F., (2003). "Building organizational culture relationships with creativity and innovation", European Journal of management, 31(1), 27-41.