تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران از طریق اعتماد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر نیات‌رفتاری تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران از طریق اعتماد بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران بود. با توجه به این‌که حجم جامعه آماری نامحدود بود از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی استفاده شد و در مجموع 944 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش 4 پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه کیفیت خدمات دارای پایایی 87/0=α، پرسشنامه اعتماد دارای پایایی 92/0=α و پرسشنامه نیات رفتاری دارای پایایی 80/0=α، بود. برای تعیین روایی صوری پرسشنامه‌ها نیز از نظر متخصصان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج یافته‌ها نشان داد کیفیت خدمات و اعتماد بر نیات رفتاری تأثیر مثبت و معنی‌داری (01/0≥P و 24/0=β) دارند. همچنین تأثیر کیفیت خدمات بر نیات-رفتاری تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران از طریق اعتماد مثبت و معنی‌دار (01/0≥P و 28/0=β) بود. بنابراین، مدیران سازمان لیگ برتر فوتبال ایران می‌توانند با بکارگیری رویه‌های گوناگونه کیفیت خدمات و اعتماد در بخش برنامه‌ریزی، نیات رفتاری تماشاگران را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


- برومند سرکرده، رویا (1394). رابطه کیفیت خدمات با رضایت استفاده کنندگان زن از ایستگاه های تندرستی منطقه 2 شهرداری تهران، پایان­نامه کارشناسی­ارشد تربیت­بدنی و علوم ورزشی- گرایش مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
- پایگاه خبری تابناک (1395). چرا ورزشگاه­ها هر روز خالی­تر می­شود. کد خبر 649232، تاریخ انتشار 27 آذرماه.
- حمزه­پور خردمندی، مصطفی (1391). ارتباط کیفیت خدمات، رضایتمندی و وفاداری با قصد آتی مشتریان باشگاه های پرورش اندام استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال.
- خطیب‌زاده، مهدی؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ هنرور، افشار (1392). «نقش کیفیت خدمات گردشگری ورزشی در تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 17: 204-189.
- داوری، علی؛ رضازاده؛ آرش (1393). معادلات ساختاری با نرم­افزار PLS، چاپ سوم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
- شیخی، آزاده؛ شافعی، رضا؛ فاروقی، هیوا (1393). «بررسی عوامل مؤثر بر افزایش اعتماد مشتریان در خرید کالا و خدمات اینترنتی»، مدیریت بازاریابی، شماره 22: 97-76.
- غزال، سعدالدین (1392). بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات‌رفتاری مشتریان (مورد مطالعه: شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان)، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصاد، دانشگاه سمنان.
- فلاحی، احمد (1387). مطالعه و اولویت­بندی عوامل تأثیرگذار بر حضور تماشاچیان فوتبال لیگ برتر ایران با رویکرد بازاریابی، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت­بدنی- گرایش مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
- ناوخاصی، جمیل (1392). رابطه انگیزش با رفتار خرید تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران، مطالعه موردی تماشاگران پرسپولیس. پایان­نامه کارشناسی­ارشد تربیت­بدنی و علوم ورزشی- گرایش برنامه­ریزی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
-  Alfini, J. J. (2006). Mediation theory and practice. Lexis Nexis Matthew Bender.
-  Barreda, A. A., Bilgihan, A., & Kageyama, Y. (2015). The Role of Trust in Creating Positive Word of Mouth and Behavioral Intentions: The Case of Online Social Networks. Journal of Relationship Marketing, 14(1), 16-36.
-  Dabholkar, P. A., Thorpe, D. I., & Rentz, J. O. (1995). A measure of service quality for retail stores: scale development and validation. Journal of the Academy of Marketing Science, 24(1), 3-16.
-  HaoSuan,. S, L., Balaji, M., & Kok Wei, K. (2015). An Investigation of Online Shopping Experience on Trust and Behavioral Intentions. Journal of Internet Commerce, 14(2), 233-254.
-  Howard, D. R., & Crompton, J. L. (1995). Financing Sport, Fitness Information Technology. Inc. Morgantown, WV.
-  Hsieh, Y. C., & Hiang, S. T. (2004). A study of the impacts of service quality on relationship quality in search-experience-credence services. Total Quality Management & Business Excellence, 15(1), 43-58.
-  Jiewanto, A., Laurens, C., & Nelloh, L. (2012). Influence of Service Quality, University Image, and Student Satisfaction toward WOM Intention: A Case Study on Universitas Pelita Harapan Surabaya. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 16-23.
-  Kassim, N., and Nora, A.(2010),The effect of perceived service quality dimensions on customer satisfaction, trust, and loyalty in e-commerce setting , Journal of Marketing, Vol.22,No.3 , pp.351-371.
-  Macpherson, T., Garland, R., & Haughey, K. (2000). Attracting fans to the game. Visionary Marketing for the 21st Century: Facing the Challenge 745, 749.
-  Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the technology acceptance model. International journal of electronic commerce, 7(3), 101-134.
-  Ponte, E. B., Carvajal-Trujillo, E., & Escobar-Rodríguez, T. (2015). Influence of trust and perceived value on the intention to purchase travel online: Integrating the effects of assurance on trust antecedents. Tourism Management, 47, 286-302.
-  Purnasari, H., & Yuliando, H. (2015). How Relationship Quality on Customer Commitment Influences Positive e-WOM. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 3, 149-153.
-  Shank, M. D., & Lyberger, M. R. (2014). Sports marketing: A strategic perspective: Routledge.
-  Shonk, D. J., Bravo, G. A., Velez-Colon, L., & Lee, C. (2017). Measuring Event Quality, Satisfaction, and Intent to Return at an International Sport Event: The ICF Canoe Slalom World Championships. Journal of Global Sport Management, 1-17.
-  Su, L., Swanson, S. R., & Chen, X. (2016). The effects of perceived service quality on repurchase intentions and subjective well-being of Chinese tourists: The mediating role of relationship quality. Tourism Management, 52, 82-95.
-  Theodorakis, N. D., Alexandris, K., Tsigilis, N., & Karvounis, S. (2013). Predicting spectators’ behavioural intentions in professional football: The role of satisfaction and service quality. Sport management review, 16(1), 85-96.
-  Wu, H. C., & Li, T. (2014). A study of experiential quality, perceived value, heritage image, experiential satisfaction, and behavioral intentions for heritage tourists. Journal of Hospitality & Tourism Research, 41(8), 904-944.