تاثیر نوع دوستی بر قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده با نقش میانجی تعارض ارتباطی ادارات ورزش و جوانان استان های گیلان و مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر نوع دوستی بر قابلیت یادگیری سازمانی ادارک شده با نقش میانجی تعارض ارتباطی در اداره کل ورزش و جوانان استان های گیلان و مازندران می باشد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات و سازمان های ورزش و جوانان استان گیلان و مازندران، از پرسش نامه های جمع آوری شده از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، 218 نمونه انتخاب گردید. تحلیل مسیر نشان می دهد نوع دوستی بر قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده در ادارات ورزش دو استان تاثیر معنی داری دارد، بین نوع دوستی و تعارض ارتباطی در ادارات ورزش دو استان رابطه معنی داری وجود دارد، همچنین تعارض ارتباطی اثر منفی بر قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده در ادارات ورزش دو استان دارد و در نهایت تعارض ارتباطی نقش میانجی در نوع دوستی و قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده در ادارات ورزش دو استان دارد. مسئولان و سیاست گذاران باید توجه خاصی به گسترش نوع دوستی، افزایش قابلیت های یادگیری ادراک شده سازمانی و تقویت روحیه تیمی در سازمان ها داشته باشند تا بر مساله تعارض مسلط شده و همدلی و کارایی را بین کارکنان بیشتر کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- اشراقی، حسام؛ کاشف، میرمحمد؛ محرم‌زاده، مهرداد (1388). تأثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارت تربیت بدنی استان آذربایجان غربی، نشریه المپیک، بهار 1388، دوره 17، شماره 1 : 33 -46.

- درگاهی، حسین؛ موسوی، سید محمدهادی؛ فراهانی، سمانه؛ شهام، گلسا (1386 و 1387)، مدیریت تعارض و راهبردهای آن، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره2، شماره 1 : 72-63.

- رابینز، استیفن، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسیان (1369). چـاپ اول، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

- ساروخانی، باقر (1370)، مقدمه‌ای بر دایرۀ المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان.

- ملاحسینی، علی؛ فرقانی، محمدعلی؛ مرادخانی، بریار (1389). «بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد SMEهای شهرستان کرمان با استفاده از روش، «AHP نشریه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال2، شماره 3: 91-111.

- الهی، علیرضا؛ وصالی، مجید؛ و پورآقایی، زهرا (1386). شناسایی موانع زیربنایی ایجاد سازمان‌های یادگیرنده در نهادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران، نشریه حرکت، 34 (43)، 21-34.

-  Ali, F., Amorim, I. S., & Chamorro-Premuzic, T. (2009). Empathy deficits and trait emotional intelligence in psychopathy and Machiavellianism. Personality and Individual Differences, 47(5), 758-762.

-  Argote, L., McEvily, B., & Reagans, R. (2003). Managing knowledge in organizations: An integrative framework and review of emerging themes. Management Science, 49(4), 571–582.

-  Bagozzi, R. P., & Fornell, C. (1982). Theoretical concepts, measurements, and meaning. In Fornell, C. (Ed.) A second generation of multivariate analysis (24-38). Vol. 1. New York. NY. Praeger.

-  Cho ua, Sh. W., & Chen, P. Y. (2009). The influence of individual differences on continuance intentions of enterprise resource planning (ERP). Int. J. Human Computer Studies, 67(6), 484–496.

-  Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

-  García-Morales, V.J., Jiménez-Barrionuevo, M.M. and Gutiérrez-Gutiérrez, L. (2012). “Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation”, Journal of Business Research, Vol. 65 No. 7: 1040-1050.

-  Goh Swee C. (1998). "Toward a learning organization: the strategic building blocks", advanced management journal, 1998, 63, 15-22.

-  Goh, S.C. (2003). “Improving organizational learning capability: lessons from two case studies”, The Learning Organization, Vol. 10 No. 4, 216-227.

-  Gomez, J. P., Lorente, C. J., & Cabrera, V. R. (2005). Organizational Learning Capability: A Proposal of Measurement. Journal of Business Research, 58, 715-725.

-  Guinot-Jacob, Chiva-Ricardo، Mallén-Fermín, (2015). “Linking Altruism and Organizational Learning Capability: A Study from Excellent Human Resources Management Organizations in Spain”, J Bus Ethics DOI 10.1007/s10551-015-2603-7.

-  Guinot-Jacob, Chiva-Ricardo، Mallén-Fermín. (2015). “The effects of altruism and relationship conflict on organizational learning", International Journal of Conflict Management Vol. 26 No. 1, 2015, 85-112.

-  Hotepo, O.M., Asokere, A.S.S & Abdul-Azeez, I.A. (2010). Empirical Study of the Effect of Conflict on Organizational Performance in Nigeria. Business and Economics Journal, http:// astonjournals.com/bej.

-  Jerez-Gómez, P., Céspedes-Lorente, J. and Valle-Cabrera, R. (2005). “Organizational learning capability: a proposal of measurement”, Journal of Business Research, Vol. 58 No. 6, 715-725.

-  Lu-Lin, Zhou- Fan, Leung- Kwok. (2011). “Effects of task and relationship conflicts on individual work behaviors”, International Journal of Conflict Management Vol. 22 No. 2, 2011, 131-150.

-  Mallén-Fermín, Chiva-Ricardo, Alegre-Joaquín Vidal Guinot-Jacob, (2015). "Are altruistic leaders worthy? The role of organizational learning capability", International Journal of Manpower, Vol. 36 Iss 3, 271-295. https://doi.org/10.1108/IJM-09-2013-0212

-  Robbins, Stephen .P. (1991). Organization behavior: concepts, controversies, and applications; prentice hall in international.

-  Soltani A. (1999). The test of measuring conflict between managers and employees, management, 1999, 33- 28.

-  Spicer, D. p & Sadler- Smith, E. (2006). Organizational learning in smaller manufacturing firms. International Small Business Journal. 24(2), 133-158.

-  Templeton, G. F., Lewis, B. R., & Snyder, C. A. (2002). Development of a measure for organizational learning constructs. Journal of manage information systems, 19(2), 175-191.

-  Yang, J. and Mossholder, K.W. (2004). “Decoupling task and relationship conflict: the role of intragroup emotional processing”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 25 No. 5, 589-605.

-  Yen, H. R., and Niehoff, B. P. (2004). Organizational citizenship behaviors and organizational effectiveness: Examining relationships in Taiwanese Banks. Journal of Applied SocialPsychology, 34(8), 1617-1637.