مدل‌سازی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در فدراسیون‌های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه

4 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سنندج

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مدل‌سازی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در فدراسیون‌های ورزشی ایران بود. روش تحقیق آمیخته و از نوع اکتشافی متوالی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان فدراسیون‌های ورزشی (51 فدراسیون) بود. روش نمونه‌گیری به صورت طبقه‌ای- تصادفی انجام گرفت. بدین‌صورت که ابتدا تمامی فدراسیون‌ها به دو طبقه فدراسیون‌های گروهی و فدراسیون‌های انفرادی تقسیم شدند. سپس 5 فدراسیون گروهی و 16 فدراسیون انفرادی به صورت تصادفی انتخاب شدند. تعداد کارکنان در فدراسیون‌های انتخاب‌شده حدود 490 نفر بود. بر اساس جدول مورگان و به شیوه اختصاص بهینه تعداد 280 پرسشنامه بین فدراسیون‌های نمونه توزیع شد که تعداد 225 پرسشنامه صحیح و کامل برگشت داده شد که همین تعداد به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای با شش بخش استراتژی و رهبری، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی دانش‌محور، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش (لاوسون، 2003) بود. روایی و پایایی پرسشنامه قبل از استفاده مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه پرسشنامه و از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل، برای ارائه مدل تحقیق استفاده شد. نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد که برازش مدل با داده‌ها مناسب است و ضریب تأثیر چهار عامل استراتژی و رهبری (89/0)، ساختار سازمانی (14/0-)، فرهنگ سازمانی دانش‌محور (24/0) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (19/0) بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در فدراسیون‌های ورزشی معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- اردلان، امید؛ محمدی فاتح، اصغر و الوانی، سید مهدی (1396). «تدوین الگوی مدیریت دانش (شناسایی زیرساخت‌ها، ابزارها و حوزه های دانشی)»، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 30، پاییز 96، 30-13.

- ایرانبان، سید جواد (1396). «شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش و رابطه آن با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی»، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره 2، تابستان 96، 142-127.

- بازرگان، عباس (1393). مقدمه­ای بر روش­های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: نشر دیدار، چاپ چهارم.

- داوودی، علی و رضازاده، آرش (1392). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار پی‌ ال اس، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.

- ربیعی مندجین، محمدرضا و رمضانی میمی، معین (1396). «بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی با تأکید بر نقش واسطه­ای نوآوری فناوری در سازمان زیباسازی شهر تهران»، مجله مدیریت شهری، شماره 48، پاییز 96، 202-187.

- موسیوند، مریم و فرازیانی، فاتح (1394). «تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت دانش کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان، کاربرد تحلیل مسیر»، مجله مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، سال سوم، شماره 10، زمستان 94، 21-11.

- میرز، لاورنس اس و گامست، گلن (2006). پژوهش­های چندمتغیره کاربردی، طرح و تفسیر، ترجمه پاشاشریفی، حسن و همکاران 1391، تهران: نشر رشد، چاپ اول.

- نادری، عزت اله و سیف نراقی، مریم (۱۳۹۰). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تأکید بر علوم تربیتی)، تهران: نشر ارسباران.

- هومن، حیدرعلی (1391). مدل‎‌یابی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار لیزرل، تهران: انتشارات سمت، چاپ پنجم.

-  Davenport, TH., & Prusak, L., (1998). “Working knowledge: How organizations manage what they know”. Boston, Harvard Business School Press, 1-15.

-  Erhardt, N., Martin, R. C., & Harkins J., (2014). “Knowledge flow from the top: the importance of teamwork structure in team sports”. European Sport Management Quarterly, Vol. 14, Issue. 4, 375-396.

-  Halbwirth, S., & Toohey K., (2001). “The Olympic games and knowledge management: a case study of the Sydney organizing committee of the Olympic games”. European sport management quarterly, Vol. 1, Issue. 2, 91-111.

-  Holt, Daniel T., Bartczak, Summer E., Clark, Steven W., & Trent Martin R., (2007). “The development of an instrument to measure readiness for knowledge management”. Knowledge Management Research & Practice, Vol. 5 No. 2, 75-92.

-  Hung, C. Y., Huang, S. M., Lin, Q. P., & Tsai, M. L., (2005).­ “Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry”. Industrial management and data systems, Vol. 105, Issue. 2, 164-183.

-  Jason, F., & Olsen, K., (2015). “Knowledge management capabilities and firm performance: A test of universalistic, contingency and complementarity perspectives”. Expert Systems with Applications, Vol. 42, 1178-1188.

-  Jennex, M. E., & Olfman, L., (2004). “Assessing knowledge management success/effectiveness models”. System sciences, Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on.

-  Kuan, Y. W., (2005). “Critical success factors for implementing KM in small and medium enterprises”. Industrial Management & Data Systems, Vol. 105, No. 3, 261-279.

-  Lawson, S., (2003). “Examining the relationship between organizational culture and knowledge management”. Doctoral dissertation, Nova Southeastern University.

-  Lee, V. H., Foo, A. T. L., Leong, L. Y., & Ooi, K. B., (2016). “Can competitive advantage be achieved through knowledge management? A case study on SMEs”. Expert Systems with Applications, 65, 136 -151.

-  Ling, C. W., Sandhu, M. S., & Jain, K. K., (2009). “Knowledge sharing in an American multinational company based in Malaysia”. Journal of Workplace Learning, Vol. 2, No. 2, 125-142.

-  Maditinos, D., chatzoudes, D., Tsairidis, C., & Theriou, G., (2011). “The Impact of Intellectual Capital on Firms Market Value and Financial Performance”. Journal of Intellectual Capital, Vol. 12, Issue. 1, 132-151.

-  Mills, M. A., & Smith, T. A., (2011). “Knowledge management and organizational performance: a decomposed view”. Journal of Knowledge Management, Vol. 15, No. 1, 156-171.

-  Ming Pi, S., Liao, H. L., Liu, S. H., & Peng, S. Y., (2011), “Using knowledge management systems to enhance cooperative learning”. Advanced materials research. Vol. 187. 416-421.

-  O'Reilly, N. O., & Knight, P., (2007). “Knowledge management best practices in national sport organizations”. International journal of sport management and marketing Issue, Vol. 2, No. 3, 264-280.

-  Parent, M. M., McDonald D., & Goulet, G., (2014). “The theory and practice of knowledge management and transfer: The case of the Olympic Games”. Journal of Sport Management Review, Vol. 17, Issue. 2, 205-218.

-  Revilla, E., Rodriguez, B., & Prieto, P., (2009). “Information technology as knowledge management enabler in product development”. European journal of innovation management, Vol. 12, No. 3, 346-363.

-  Todorovic, M.L.,  Petrovic, D.C., mihic, M. M ., Obradovic, V. L., & Bushuyev, S. D., (2015). “Project success analysis framework: A knowledge-based approach in project management”. International Journal of project Management, Vol. 33, No. 4, 772-783.

-  Trivella. L., & Dimitriosb, N. K., (2015). “Knowledge management strategy within the higher education the case of Greece”. International Conference on Strategic Innovative Marketing, IC-SIM 2014, September 1-4, 2014, Madrid, Spain, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 175, 488 – 495.

-  Wang, E., Klein, G., & Jiang, J. J., (2007). “IT support in manufacturing firms for a knowledge management dynamic capability link to performance”. International Journal of Production Research, Vol. 45, No. 11, 2419-2434.

-  Wenhui, H., & Zhen, Zh., (2011). “Innovation of management model of sport event based on knowledge management”. Product Innovation Management (ICPIM), 2011 6th International Conference on, 644-649.

-  Wong K. Y., & Aspinwall, E., (2005). “An empirical study of the important factors for knowledge-management adoption in the SME sector”, Journal of Knowledge Management, Vol. 9, No. 3, PP: 64-82.

-  Zheng, W., Yang, B., & Mclean, G. N., (2010). “Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management”. Journal of Business Research, Vol. 63, No.7, 763-771.