مدل یابی رابطه ادراک از عدالت سازمانی و درگیری شغلی در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مدل­ یابی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و درگیری شغلی کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش توصیفی - همبستگی و ازنظر روش اجرا پیمایشی بود که به شکل میدانی اجرا شده است. از مجموع 255 پرسشنامه توزیع‌شده بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان 244 پرسشنامه قابل استفاده بود که به‌عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. ابزار اندازه­ گیری شامل، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1992) و درگیری شغلی سالانوا (2002) بود. روایی ابزار پژوهش توسط جمعی از صاحب‌نظران دانشگاهی و از طریق تکنیک تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه­ ها به‌وسیله ضریب باز آزمایی موردبررسی قرار گرفت که این مقدار برای پرسشنامه عدالت سازمانی 81/0 و درگیری شغلی 84/0 بود به‌منظور بررسی متغیرهای پژوهش از آزمون‌های آماری نظیر همبستگی پیرسون، رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که بین عدالت سازمانی با درگیری شغلی ارتباط وجود دارد و مؤلفه‌های عدالت توزیعی و رویه­ ای قادر به تبیین واریانس مربوط به درگیری شغلی بودند. همچنین مدل معادلات ساختاری رابطه بین عدالت سازمانی و ابعاد آن را با درگیری شغلی تأیید کرد.بر اساس یافته­ های این پژوهش می­ توان گفت، ایجاد فرایندهای سازمانی درصورتی‌که درک عدالت و انصاف را افزایش دهد احتمالاً موجب خواهد شد که کارکنان دست به جبران زده و درگیری بیشتری در وظایف شغلی بروز دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-     پور سلطان زرندی، حسین. تندنویس، فریدون. نادری، مریم. (1392). ارتباط ادراک از عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران. دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزش و رفتار حرکتی. 3(5)، صص: 139- .155
-  پور سلطانی، حسین. میرزایی، فهیمه. زارعیان، حسین. (1390). ارتباط بین ادراک از عدالت با رضایت شغلی در کارکنان  پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. 1(1)، صص: 70-59.
-  ظریفی، فریبرز و همکاران. (1391). ارتباط عدالت سازمانی با دل‌بستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت‌بدنی  جمهوری اسلامی ایران. نشریه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی. 15، صص: 174-157.
-  محرم زاده و همکاران. (1391). ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت‌بدنی استان آذربایجان غربی . نشریه مدیریت ورزشی. 4(12). صص: 5-21.                                        
-  یاسمی نژاد، پریسا. گل محمدیان، محسن. یوسفی، ناصر. (1390). رابطه سلامت معنوی با درگیری شغلی در اعضای هیئت‌علمی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 3(8)، صص، 125-110.
-    Abdallah, M. Elamin. (2015). Exploring the relationship between organizational citizenship behavior and organizational justice in the Islamic Saudi Arabian context. Employee Relations. 37(1), 2 – 29.
-   Abdallah, M. Elamin. (2012). Perceived organizational justice and work-related             attitudes: a study of Saudi employees", World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 8(1), 71 – 88.
-   Aino, T. Anne, L. Monika, B. Jaana, P. (2013). Organizational justice, sickness absence and  employee  age. Journal of Managerial Psychology. 28(7), 805 – 825.
-   Bozionelos, nikos. (2004). The big five of personality and work involvement. Journal of managerial psychology,19, 69-81.
-   Claude, G. Michel, T. & Olivier D. (2013). Exploring the black   box of the contingent reward leadership–performance relationship: The role of  perceived justice and emotional exhaustio. European Journal of Work an   Organizational Psychology. 8(10), 59–77.
-   Colquitt,  J. A.  Noe, R. A. Jackson, C. L. (2002). Justice in teams:antecedents and  consequences of procedural justice climate .Personnel Psycohology ,55(1), 83-109.
-   Cortis, R. Cassar, V. (2005). Perceotion of and about women as managemers: investigation job involvement, self–esteam and attitudes. Journal of women in management review. 20(3), 149-164.
-   Cropanzano , R. & Ambrose, M. L. (2001). Procedural and distributive justice are more  similar than you think: A monistic perspective and a research agenda, lnjerald  Greenberg and Russell cropanzano,(Eds.)advances in organizational justice standfod, California, Standford University press.
-   Edwinah, A. Augustine, A. (2013). Employee involvement and organizational effectiveness. Journal of Management Development. 32(7), 661 – 674.
-   Fox,  S. Spector,  P.E.  &   Miles, D. (2001).  Counterproductive work behavior (CWB)  in      response to job stressors  and  organizational justice:some mediator and moderator test    for autonomy and emotions,Journal of Vocational Behavior. 59, 291-309.
-   Kahn, W.A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal. 33(4), 692-724.
-   Kerwin, S. Jordan, J. Turner, B. (2014). Organizational justice and conflict: Do perceptions of fairness influence disagreement?. Sport Management Review. 17(4), 340-352.
-   Khalid, M. Muhammad, S. (2014). Assessing the Impact of Job Involvement   and Commitment on Organizational Productivity in the Arab/Gulf Countries. Industrial  Engineering Letters. 4(5), 18-22.
-   Koyuncu, M. Burke, R. J. Fiksenbaum, L. (2006). Work engagement among women managers and professionals in a Turkish bank: potential antecedents and consequences. Equal Opportunities International, 25, 299-310.
-   Lambert, Eric. (2003). The Impact of Organizational Justice on CorrectionalStalf, Journal of Criminal Justice. 3(2), 155-168.
-   Little, P, & little, P. (2006). Employee engagement: conceptual issues Jurnal of Organizational Culture, Communication and Conflice. 101-111.
-   Megan, RN. Wong, RN. (2013). The influence of authentic leadership and areas of work life on work engagement of registered nurses. Journal of Nursing Management. 21(3), 529–540.
-   Mello, C. Wildermuth, S. Paukena, P. D. (2008). Perfect match: Decoding employee engagement-part I: Engaging cultures and leaders. Idustrial and Commercial      Training,  40(4), 206-210.
-   Mudrak,  P.E. (2004). Job Involvement, Obsessive compulsive Personality Traits, and  Workaholic Behavioral Tendencies, Journal ofOrganizational Change Management.17, 490-508.
-   Piyali, G.  Alka, R.  Apsha, S. (2014). Organizational justice and employee engagement: Exploring the linkage in public sector banks in India. Personnel Review.
-   Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of engagement. Journal of                 Managerial  Psychology. 21,  600-619.
-   Schaufeli, W.B. Salanova , M. Gonzalez-roma, Bakker, A. B. (2002). The measurement  of engagement and burnout: a confirmative analytic approach Journal of Happiness   Studies. 3, 71-92.
-   Sidra, Shan.  Hafiz, M. .Maqsood, A. (2015) Impact of organizational justice on job performance in libraries: Mediating role of leader-member exchange relationship. Library Management. 36 (½), 70 – 85.
-   Welbourne, T. (2007). Engagement: Beyond the fad and into the executive suite. Leade to Leader, 44, 45-51.
Ying-Tsai Liu.(2014). Greed: The Relationship between Ambition, Entitlement and Job Involvement.http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-            0217114-115358