بررسی سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان لوازم ورزشی (مطالعه موردی شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس/دانشگاه فرهنگیان

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 استاد دانشگاه گیلان

چکیده

هدف پژوهش حاضر  بررسی سبک‌‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان لوازم ورزشی بر اساس مدل اسپرولز و کندال است. روش تحقیق از نوع روش پیمایشی و مقطعی بوده و جمع­آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه­ ای و پژوهش میدانی انجام گرفت. جامعة آماری مشتریان زن و مرد بالای 15 سال در فروشگاه‌های ورزشی شهر شیراز و حجم نمونه  بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه 385 نفر می‌باشند پرسشنامه استاندارد سبک مصرف‌کننده (CSI) که توسط اسپرولز و کندال (1986) ساخته شده است، پس از تأیید روایی محتوی و پایایی توزیع گردید. از روش‌‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی (بیونو مینال و آزمون فریدمن) استفاده شد. نتایج  نشان داد مشتریان در سبک‌های، حساسیت به برند‌های معروف، لذت­گرا و طالب خرید و حساسیت به قیمت از مدل اسپرولز و کندال پیروی می‌کنند و در سبک­ های حساسیت به کیفیت بالا، واکنشی و بی­دقت، سرگردان در انتخاب، وفادار به برند و حساسیت به مد از اسپرولز و کندال پیروی نمی‌کنند (p<0/01). در واقع مصرف‌کنندگان لوازم ورزشی به­ دنبال محصولات جدید در فروشگاه‌‌های بزرگ و لوکس هستند، و یک تمایل درونی و احساسی نسبت به خرید به‌عنوان یک فعالیت لذت‌بخش دارند همچنین برای پول خود ارزش قائل هستند و توقع دارند درازای پولی که می‌پردازند کالای باکیفیت برتر بخرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-   اخلاصی، امیر؛ وحید مقدم، امیر؛ میر ترابی ثمین سادات. (1393). «بررسی و شناسایی سبک‌‌های تصمیم‌گیری خرید مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال (مطالعه موردی: مشتریان شعب شهر تهران فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران)». نشریه بررسی‌‌های بازرگانی، شماره 85، خرداد.
-   افجه، سید علی­اکبر. (1390). «تعیین نوع تصمیم‌گیری غالب برای خرید در انواع سبک‌‌های روان نگاشتی والس». مجله مدیریت بازاریابی، شماره 12، پاییز.
-   امیرشاهی، میر احمد. (1390). «تأثیر نوگرایی مصرف‌کنندگان بر سبک‌‌های تصمیم‌گیری خرید». دو فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین سال اول (3).
-   باقری یکتا،سیاوش (1385). «بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید مشتریان فروشگاه‌‌های زنجیره‌ای شهروند بر اساس مدل اسپرولز و کندا ». پایان­نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی تهران.
-   بلوریان تهرانی، محمد. (1376). بازاریابی و مدیریت بازار. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی.
-   ترابی نهاد، فرزانه. (1391). «بررسی عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف‌کنندگان کالا‌های ورزشی با استفاده از مدل اسپرولز و کندال». پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.صص 12-38.
-   ریاحی، اکبر. (1390). «بررسی سبک‌های تصمیم‌گیری مشتریان هنگام خرید محصولات شوینده و پاک­کننده بر اساس مدل اسپرولز و کندال (مطالعه موردی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه منطقه غرب تهران)»،. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
-   عزیزی، شهریار. (1391). مجموعة پرسش­نامه‌‌های بازاریابی. نشر صفار.
-   قره چه منیژه؛ عزیزی، شهریار؛ میر‌‌هاشمی، الهام سادات (1392). «شناسایی و مقایسه سبک‌‌های تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده میان بانوان شاغل و غیر شاغل در شهر تهران». فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال سوم، شماره 2، تابستان.
-   محمدی، سمیه. (1393). «شناسایی و اولویت­بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعه خرید اینترنتی کالا‌های ورزشی به روش AHP». پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
 
-  Be t t lnan, J .R. ,  1979, A n Information Processing Theory of Consurner Choice, (Addison Weslep Re ading, Massachusetts)
-  Canabal,M.E.(2001), “Decision making styles of young south Indian consumers: An Exploratory study”, college student journal. Vol36,NO 1,PP.12-19.
-  Decon,R.E,& Fire Baugh, F,M.(1975) “Home management: contet and concepts
-  Boston” Houghton Mifflin company.pp12-17          .
-  Jacoby. J and Chesnat, R,W(1978) “Brand loyaity : measurement and management” (John wiley& sonsNew.york )pp40-53.
-  15-Miler,B,& Sproles,G (1985) “From perfectionism to faddism: measuring consumers decision-making styles. Proceeding” American council on consumer in terests,pp79-85.
-  16- Mokhlis. S.& al(2009), “ decision-making styles of young malay, chinese and indian consumers in Malaysia”. Asian social science, journal. Vol 5, no, 12.pp.9-20.
-  Mowen,j.(1998). “ Consumer decision making”” journal of consumer marketing,5(1),p,15-25).
-  zhou, j x & Park,j e, yu,j (2010), “ consumer innovativeness and shopping styles”, journal of consumer marketing, vol.27 no.5,pp.437-446.
-  Schiffman, l, g,& kanuk,l,l,(2002) “ consumer behavior”, prentice-hall,international,7thed.p.7-25.
-  Scarlett Wesley, melodyieitew, Arch G.Woodside(2006) “ coosomer decision-making styles anmall shopping behavior”. ,journal of Business research 59 ,pp.535-548d
-  . Sproles, G. B, & Kendall, E. L,(1986) “ Methodology for Profiling Consumers Decision-Making Styles”, Journal of Consumer Affairs, 20(2), 267-279,
-  Tianna, L.I(2014), “Consumer Decision-Making Styles in Sport Products: Gender and Age Group Differences”,2014 North American Society for Sport Management Conference.poster,pp533-534.