بررسی چالش های اجرایی مادۀ 88 ( خصوصی سازی اماکن ورزشی) در ورزش شهرستان ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی چالش های اجرایی مادۀ 88 (خصوصی سازی اماکن ورزشی) در ورزش شهرستان ها می باشد. جامعۀ آماری پژوهش را کارشناسان ورزشی شاغل در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل و رؤسای هیئت های ورزشی استان که در مجموع 76 نفر بودند، تشکیل می دادند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نوع جمع آوری داده های تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده که به روش میدانی اجرا شده است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامۀ محقق ساخته بود که به صورت مقطعی و در سال 1393 در میان جامعۀ آماری توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از تحلیل عاملی برای تعیین میزان اهمیت هریک از عوامل استفاده گردید. نتایج نشان داد که چالش های اجرایی مادۀ 88 (خصوصی سازی اماکن ورزشی) در ورزش شهرستان ها به ترتیب عبارتند از: موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و قانونی – حقوقی. که هر کدام از این عوامل به زیر شاخه هایی تقسیم و با استفاده از فرآیند تحلیل عاملی اولویت هر کدام از آنها مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-   احمدی، اژدر؛ محمدزاده، حسن؛ ترتیبیان، بختیار. (1385). "بررسی موانع و مشکلات موجود در خصوصی‌سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه‌های خصوصی شهرستان ارومیه". مجموعه مقالات اولین همایش ملی شهر و ورزش، تربیت‌بدنی شهرداری تهران. صص: 7 – 6.
-   افشارپور، الهه. (1390). " بررسی تحقق اهداف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در ظرفیت‌سازی، ارتقاء و بهبود بهره‌وری و گسترش مالکیت عمومی‌". پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. صص: 47- 46.
-   الهی، علیرضا. (1387). "موانع و راهکارهای توسعة اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران". رسالة دکتری، دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران. صص: 66- 64.
-   امیری، مجتبی و همکاران. (1392). " تبیین و اولویت‌بندی موانع فراروی خصوصی‌سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعة ورزش". نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 5، شمارۀ 4. صص: 100- 97.
-   اولریش فن وایزشکر، ارنست؛ یونگ، اوران آر؛ فینگر، ماتیاس(1386). "محدودیت‌های خصوصی‌سازی". ترجمة محمد صفار، تهران، معاونت برنامه‌ریزی و ارزیابی سازمان خصوصی‌سازی.صص: 338 – 337.
-   باقرزاده، فضل ا...؛ حمایت‌طلب، رسول؛ متقی پور، مهدی. (1381). " بررسی علل عدم شرکت دانش آموزان مقطع متوسطه در فعالیت‌های ورزشی فوق‌برنامه". نشریه حرکت، شماره 11، صص: 31 – 23.
-   بهرام نژاد، زهرا. (1386). "بررسی مقیاس‌های روند خصوصی‌سازی در روسیه، چین، هند، بولیوی، لهستان، برزیل". بولتن جهان خصوصی‌سازی، ش 6، صص: 48- 42.
-   پاداش، دنیا. (1388). " اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی". پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان. صص: 59- 58.
-   ثابتی، مریم. (1378). "تأسیسات و تجهیزات برنامه‌ها و نیروی انسانی کانون‌های ورزشی خواهران مناطق هفت‌گانه شهرستان مشهد". دانشگاه آزاد اسلامی‌، پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی. صص 65- 63.
-   جاشی، گوبال. (1385). "خصوصی‌سازی در جنوب آسیا حداقل نمودن پیامدهای منفی اجتماعی ناشی از تجدید ساختار". ترجمة سازمان خصوصی‌سازی، سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور و اقتصادی و دارایی. ص: 124.
-   جمالی قره خانلو، علی. (1384). "بررسی میزان بهره‌برداری از تأسیسات و اماکن ورزشی استان آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران. صص: 69 – 67.
-   حیدری کرد زنگنه، غلامرضا. (1388). "راهکارهای ارتقای خصوصی سازی در ایران". پندار پارس. ص: 107– 102.
-   رحیمی بروجردی، علیرضا. (1385). "خصوصی سازی". تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول. صص: 88- 86.
-   ژانت بی، پارکز؛ بیورلی آر، کی؛ زنگر و جروم کورآرترمن، ترجمه: محمد احسانی، مدیریت معاصر ورزش. (1382). انتشارات:  دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول. تهران. صص: 97- 94.
-   سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران، مرکز ملی مدیریت و توسعة ورزش. (1384). "مطالعات تفصیلی توسعة ورزش حرفه‌ای". تهران، سیب سبز. صص57 – 14.
-   طاهری، سعید. (1378). "بررسی وضعیت تربیت‌بدنی و ورزش کهکیلویه و بویراحمد، سازمان برنامه‌وبودجه. ص: 97.
-   علیدوست قهفرخی، ابراهیم؛ جلالی فراهانی، مجید؛ نادران، الیاس(1389). "موانع توسعة تعاونی‌های ورزشی در ورزش حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی اصل 44". مدیریت ورزشی، شمارة 7، صص: 42 – 23.
-   علیزاده، محمد حسین؛ تجاری، فرشاد. (1384)."بررسی شیوه‌های بهره‌وری اماکن تأسیسات و تجهیزات ورزشی، چکیده مقالات اولین کنگره ملی و بین‌المللی مدیریت ورزشی، اصفهان. ص: 106.
-   قدرتی، عبدالحسین. (1379). "توصیف برنامه‌ها، امکانات، تأسیسات و نیروی انسانی کانون‌های ورزشی دزفول از دیدگاه مدیران، مربیان، دانش آموزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. صص: 64- 63.
-   محقق، محمدجواد. (1389). "الزامات خصوصی‌سازی و تجربة خصوصی‌سازی در برخی کشورها". جهان خصوصی‌سازی، ش 1، صص: 22 – 10.
-   منوریان، عباس. (1381). "خصوصی‌سازی: رویکردی تطبیقی. فصلنامۀ فرایند مدیریت و توسعه". ش 53 و 54، صص: 67- 47.
-   مؤسسة تحقیقاتی تدبیر اقتصاد. (1388). "چالش‌ها و اقدامات خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی". مؤسسة تحقیقاتی تدبیر اقتصاد. صص: 162 – 143.
-   مهجوری.م، (1383). "رابطه خصوصی‌سازی و فعالیت‌های اقتصادی". روزنامه شرق، سال اول. شماره 230، شنبه 13 تیر. صص: 6- 5.
-   مهدوی، عبدالحمید. (1383). "بررسی فرایند خصوصی‌سازی در توسعة ورزش کشور و روش‌های آن". سازمان تربیت‌بدنی، مرکز ملی مدیریت و توسعة ورزش کشور. صص: 56 – 24.
-   یوسفی، بهرام؛ کریمی و کامیار. (1384)." توصیف اشتغال‌زایی باشگاه‌های ورزش بخش خصوصی، چکیده مقالات اولین کنگره ملی و بین‌المللی مدیریت ورزشی، اصفهان. ص: 123.
-   Aldousari, Badi, M. A. (2004). "Sport development in Kuwait". Unpublished doctoral dissertation Ohio state university. PP: 86-88.
-   Hensley, Matthew, L. White, Edward, P. (1993). "The privatization experience in Malaysia". Intergrating build – operate – own and build – operate – transfer techniques within the national privatization strategy. The columbia journal of world business, Volume 28, Issue 1, PP: 70-80.
-    Newman, K. (2001). " Interrogating SERVQUAL: A critical assessment of service
-   quality measurement in a high street retail bank", International Journal of Bank Marketing, Vol. 19, No. 3, PP: 68-70.