نویسنده = محمد سلطان حسینی
تعداد مقالات: 2
2. مهارت ها و توانایی های فنی برای مدیران ورزشی (شاخص و ملاک ها از دیدگاه مدیران)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 11-18

مسعود نادریان؛ محمد سلطان حسینی