-

Document Type : Research Paper

Authors

1 PhD student in Sports Management, Azad University of Tabriz

2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Sport Managment - azad tabriz


 • اخوان، پیمان؛ درویش‌زاده، مرضیه (۱۳۹۰). «ارائه چارچوب مدیریت بحران مبتنی بر مکاتب فکری مدیریت دانش ایران در بحران زلزله»، نشریه علوم فناوری اطلاعات، دوره ۲۷، شماره ۱.
 • آذریان، رضا؛ قره‌باغی، حامد (1398). پدافند غیرعامل، انتشارات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) آجا.
 • آزادی، نیلوفر (۱۳۹۸). «عوامل مؤثر بر طراحی نظام صنفی ورزش جمهوری اسلامی ایران»، همایش تربیت بدنی و سلامت و اولین کنگره مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، ۵۹-۹۷.
 • اسکندری، حمید (1390). دانستنی‌های پدافند غیرعامل ویژه مدیران و کارشناسان، تهران، انتشارات بوستان حمید.
 • بابائیان فینه، مهدی؛ اخلاقی، حبیب‌اله (1396). «راهکارهای رشد و توسعه ورزش کشتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان کشتی»، اولین کنفرانس ملی علوم ورزش و یافته‌های کاربردی.
 • به‌داغی، محمد؛ سعیدی، علی؛ مدیری، مهدی؛ هاشمی‌فشارکی، سیدجواد (۱۳۹۳). «بررسی مجموعه ورزشی از دیدگاه پدافند غیرعامل مطالعه موردی: ورزشگاه آزادی تهران»، ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران، مشهد، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران.
 • پاپی، سوتیریادو؛ ورله‌د، بوسخر (1399). ترجمه شهرام علم، احمد فلاحی، آرزو غفاری‌، مهدی‌آبادی، مریم منظمی، مبانی مدیریت ورزشی مدیریت ورزش قهرمانی، جهاد دانشگاهی، (دانشگاه شهید بهشتی).
 • حسین دوست، ابولقاسم؛ مؤمنی، مجتبی (1397). پایان‌نامه: نقش بصیرت در خواص جامعه و تأثیر آن در پدافند غیرعامل فرهنگی از منظر اسلام و تاریخ، دانشکده علوم قرآنی اصفهان.
 • حق‌جو، محمدرضا (1397). مبانی پدافند غیرعامل، مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات، دانشگاه مازندران.
 • خداداد کاشی، فرهاد؛ کریم‌نیا، الهام (1395). «بررسی تأثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی‌های المپیک (2012-1996)». تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 43-67.
 • خورشیدی، ابوالفضل؛ صادقی‌پور، نرگس (1396). «بررسی و تحلیل وضعیت تربیت‌بدنی و ورزش با تأکید براحکام برنامه‌های پنجگانه توسعه»، معاونت پژوهش‌های اجتماعی- فرهنگی، دفتر: مطالعات فرهنگی.
 • دانایی‌فرد، حسن؛ امامی، سیدمجتبی (1386). «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد»، اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 1 (2): 69-97.
 • رضایی نیارکی، محمدرضا؛ رضایی، نورمحمد (1399). «اولویت‌بندی عوامل زمینه‌ای مؤثر بر تأمین امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی»، پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 13(51): 83-102.
 • زرقانی، سیدهادی؛ اعظمی، هادی؛ نورانی جنیدآباد، الهه (1394). پایان نامه، نقش و جایگاه جمعیت در پدافند غیرعامل، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • زرقانی، سیدهادی؛ نورانی جنیدآباد، الهه (1392). «بررسی و تحلیل جایگاه جنگ نرم در پدافند غیرعامل با تأکید بر تهدیدات اجتماعی و فرهنگی»، همایش سراسری پدافند غیرعامل در علوم و مهندسی.
 • سازمان پدافند غیرعامل کشور، قرارگاه پدافند اقتصادی (1394). درآمدی بر پدافند اقتصادی، نیلوفران.
 • سعیدی مجد، نغمه؛ عبدالملکی، حسین؛ خدایاری، عباس (1399). «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت اماکن ورزشی»، فصلنامه علمی پژوهش‌های حامی‌گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی، دوره اول، پاییز، شماره سوم: 26-50.
 • شاه منصوری، عزت‌اله؛ مظفری، سید امیر احمد (1385). «عوامل بروز بحران‌های ورزشی و روش پیشگیری از آنها در زمینه‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار، جان افزار و رسانه‌ها»، پژوهش در علوم ورزشی 12: 87.
 • طیبی، سیدامیرحسین (1398). «درآمدی بر روش تحقیق: رویه‌های استاندارد تحلیل داده‌های کیفی»، سیاست‌نامه علم و فناوری، 7-8
 • فرقانی، زهرا (1393). «جایگاه فرهنگ در پدافند غیرعامل با تأکید بر کارکرد رسانه»، همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی.
 • قنبری، پونه؛ حکاک‌زاده، مینا (1399). «بررسی عوامل مؤثر در بهبود قابلیت‌های فضاهای ورزشی در راستای توسعه امنیت شهری»، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی دوره 12، خرداد 1399، شماره 60: 151-168.
 • کشاورز، حسین؛ خانزادی، مصطفی؛ چاله‌کای، علیرضا (1396). پایان‌نامه، بکارگیری پدافند غیرعامل در تحلیل و مدیریت ریسک در پروژهای ملی، مؤسسه آموزش عالی علوم و فنون آریان، دانشکده عمران.
 • کیانی، اکبر؛ سالاری سردری، فرضعلی (1393). «تحلیل و اولویت‌بندی راهبردهای امنیت محیطی فضاهای شهر زابل»، فصلنامه دانش انتضامی سیستان و بلوچستان، تابستان 1399، دوره 11: 115-142.
 • محمدشفیعی، محمدرضا؛ محمدشفیعی، امیرحسین (1394). «بحران و راهکارهای مدیریتی آن»، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی.
 • مرادی سیاسری، غلامرضا؛ کارگر، غلامعلی؛ فرزاد، غفوری؛ یوسف، محمدی مقدم (1395). «ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر امنیت رویدادهای ورزشی ایران»، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال هشتم، زمستان 1395، شماره چهارم: 175-190.
 • مرادی سیاسری، غلامرضا؛ کشگر، سارا؛ سالار، روح‌الله؛ قبادی، عباس (1399). «عوامل مؤثر بر احساس امنیت فعالیت‌های ورزشی بانوان در پارک‌های شهر تهران»، پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 13(50): 101-122.
 • مروی اصفهانی، ناهید؛ فراهانی، ابوالفضل؛کشاورز، لقمان (1396). «تحلیل عوامل بحران در ورزش همگانی»، نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. دوره6، تابستان 1397، شماره 21: 51-67.
 • Chin, W (1998). "Issues and Opinion on Structural Equation Modeling". MIS Quarterly, 22(1): 7-16.
 • Corbin, J., Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures .Thousand Oaks.
 • Creswell, J. W., Plano Clark, V. L. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research, London: Sage Publication Inc.
 • Finch, C. F., Gabbe, B. J., Lloyd, D. G., Cook, J., Young, W., Nicholson, M & Doyle, T. L. (2011). "Towards a national sports safety strategy: addressing facilitators and barriers towards safety guideline uptake". Injury prevention, 17(3): 1-10.
 • Paloma Escamilla-Fajardo, Juan M., Núñez-Pomar, Ferran Calabuig MorenoandAna M., Gómez-Tafalla. (2020). "Effects of the COVID-19 Pandemic on Sports Entrepreneurship". Sustainability 12(20): 8493; https://doi.org /10.3390/ su12208493
 • Pauchant, T. C., Mitroff, I. I. (1992). Transforming the crisis-prone organization: Preventing individual, organizational, and environmental tragedies: Jossey-Bass.
 • Samatas, M (2007). "Security and Surveillance in the Athens 2004 Olympics Some Lessons from a Troubled Story". International Criminal Justice Review, 17(3): 220-238.
 • Vassileios Tokakisa, Panagiotis Polychronioua, George Boustrasb (2019) "Crisis management in public administration": The three phases model for safety incidents safety Science 113(2019): 37-43.
 • Yahya Maresh H., Hazaa, Faozi A., Almaqtari & Abdullah Al-Swidi Albert W. K. Tan (2021). "Factors Influencing Crisis Management: A systematic review and synthesis for future research", https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1878979