دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398 
7. مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی با نقش میانجی شهرت باشگاه

صفحه 81-93

ناصر بای؛ امیرحسین منظمی؛ اکرم اصفهانی‌نیا؛ زهرا حاجی انزهایی؛ امیر قنبرپور نصرتی


12. تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان همدان

صفحه 163-176

اسفندیار خسروی زاده؛ جمال لطیفی؛ عزت اله شاهمنصوری