دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398 
5. اثر ابعاد جو استادیوم ورزشی بر نیت های رفتاری تماشاگران فوتبال با میانجیگری رضایت

صفحه 35-50

عابد محمودیان؛ سعید صادقی بروجردی؛ حشمت الله دریانورد؛ وحید دلشب


7. مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی با نقش میانجی شهرت باشگاه

صفحه 83-98

ناصر بای؛ امیرحسین منظمی؛ اکرم اصفهانی‌نیا؛ زهرا حاجی انزهایی؛ امیر قنبرپور نصرتی


12. تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان همدان

صفحه 177-190

اسفندیار خسروی زاده؛ جمال لطیفی؛ عزت اله شاهمنصوری