دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397 

مقاله پژوهشی

1. طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران

صفحه 1-11

رحیم خسرومنش؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ آمنه اسدالهی


2. تعیین راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

صفحه 13-28

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان


5. شناسایی و تدوین مولفه های تحولات فرهنگی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

صفحه 55-66

محمد ویسی؛ زهرا علیپور درویشی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ شهلا حجت


10. طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و آمادگی سازمانی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

صفحه 123-136

سهیلا مجلسی ارده جانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی؛ حبیب هنری