دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396 
4. ارزیابی وضعیت موجود و اثر بخشی مسیرهای ویژه دوچرخه‌سواری شهر تبریز

صفحه 31-42

سعید نیکوخصلت؛ یعقوب بدری آذرین؛ احد شاهین؛ سعید فتح اللهی؛ مریم فریدفتحی


6. اثر ابعاد تصویر برند ورزشکار بر وفاداری هواداران

صفحه 53-67

عابد محمودیان؛ دکتر سعید صادقی بروجردی؛ سردار محمدی