دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل راهبردی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان با استفاده از تکنیکSWOT

صفحه 1-16

رضا اندام؛ علی اکبر آقایی؛ مهرداد عنبریان؛ علی پارساجو


4. مدل برندسازی با رویکرد تفکر استراتژیک در ورزش ایران

صفحه 43-56

وجیهه جوانی؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری؛ هاشم کوزه چیان


6. تحلیل وضعیت گردشگری ورزشی استان سیستان وبلوچستان براساس مدل SWOT

صفحه 73-85

فاطمه ضیائی؛ سیدرضا موسوی گیلانی؛ سیداحمد نژاد سجادی