دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395 
4. ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

صفحه 41-50

ویدا منصوری بروجنی؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی؛ عباس نظریان مادوانی


7. موانع رقابت پذیری کالاهای داخلی با نمونه های خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران

صفحه 73-83

محمد حسین یوسفی زرندی؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی