شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برتوسعه مدیریت استعدادیابی ورزشی ( مطالعه موردی کشتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

3 عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

10.22084/smms.2021.23761.2810

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت استعدادیابی در رشته ورزشی کشتی بود. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و بر مبنای اهداف پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد. جامعه‌ آماری این پژوهش، شامل کارشناسان ورزشی، پیشکسوتان ورزشی، ورزشکاران با سابقه، مدیران ملی کمیته المپیک، مدیران حوزه ورزش قهرمانی، مدیران پایگاه‌های قهرمانی، مدیران فدراسیون‌های ورزشی، کارشناسان مرکز استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، مربیان تیم ملی، اساتید دانشگاه، مربیان پایه، انستیتو کشتی، آکادمی ملی المپیک، کشتی گیران عضو تیم ملی بودند، با توجه به محدود بودن جامعه تعداد 199 نفر به عنوان نمونه به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که در آن مولفه‌های شناسایی شده حول محورهای استعدادیابی، استعدادداری و استعدادپروری مشخص گردید و روایی و اعتبار آن مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها علاوه بر آمار توصیفی از مدل معادلات ساختاری علی و آزمون فریدمن با بهره‌گیری از نرم افزارهای Spss نسخه 26 و R نسخه 3.6.1 استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل شناسایی شده در فرآیند مدیریت استعداد نقش موثر و معناداری دارند و سه مولفه که بیشترین نقش را در فرایند مدیریت استعدادیابی داشتند، به ترتیب اولویت عبارتند از: استعدادیابی، استعدادپروری، استعدادداری، همچنین عوامل مداخله‌گر مزاحم بیشترین بار عاملی منفی در مدیریت استعدادیابی را دارد. در نتیجه مدیران ورزش در حوزه کشتی، می‌بایست با تقویت عوامل مؤثر در استعدادیابی ورزشی با توجه به اولویت‌های مشخص شده و کاهش نقش عوامل مزاحم در این خصوص به فرآیند مدیریت استعداد یابی کمک کنند

کلیدواژه‌ها

موضوعات